Vận dụng sáng tạo và phát triển quan điểm của Hồ Chí Minh về Đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân trong cuộc sống đổi mới hiện nay

Lượt xem: 0
Số trang: 307
Mã số: 412730
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 307
Sao chép
HC VIN CHÍNH TR - HÀNH CHÍNH
QUC GIA H CHÍ MINH
BÁO CÁO TNG HP KT QU NGHIÊN CU ĐỀ TÀI
KHOA HC CP B NĂM 2011
TÊN ĐỀ TÀI: VN DNG SÁNG TO VÀ PHÁT TRIN QUAN ĐIM
CA H CHÍ MINH V: “ĐEM TÀI DÂN, SC DÂN, CA DÂN ĐỂ
LÀM LI CHO DÂN” TRONG CÔNG CUC ĐỔI MI HIN NAY.
Mã s:
B11 – 12
Ch nhim đề tài : PGS. TS Phm Ngc Anh
ĐT liên h:0912 460 192
Cơ quan ch trì: Vin H Chí Minh và các lãnh t ca Đảng
Thưđề tài: ThS Trn Th Hi
9117
Hà Ni - 2011
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
Danh s¸ch céng t¸c viªn
PGS.TS Ph¹m Ngäc Anh – Chñ nhiÖm
PGS.TS Ph¹m Hång Ch¬ng
Ths, Ng« Xu©n D¬ng
Ths. Lª ThÞ H»ng
GS.TS. NguyÔn Hïng HËu
Ths TrÇn ThÞ Hîi – Th
Ths TrÇn ThÞ HuyÒn
PGS.TS §inh Xu©n Lý
PGS.TS Bïi §×nh Phong
Ths Chu Lam S¬n
Ths. Ph¹m §øc TiÕn
Ths, NguyÔn Ngäc TÝnh
PGS.TS TrÇn Minh Trëng
Ths. NguyÕn Xu©n Trung
Ths NguyÔn ThÞ L¬ng Uyªn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
M ĐẦU
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
“D©n lµ gèc cña níc”, “níc lÊy d©n lµm gèc” lµ mét truyÒn thèng
tèt ®Ñp cña c¸c d©n téc ph¬ng §«ng nãi chung vµ cña ViÖt Nam nãi riªng
®îc Hå ChÝ Minh kÕ thõa, vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn trong suèt cuéc
®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña m×nh. Cïng víi sù tæng kÕt thùc tiÔn tõ bµi
häc kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi vµ c¸ch m¹ng ViÖt
Nam, Hå ChÝ Minh l¹i mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh mét ch©n lý cña mäi thêi ®¹i
b»ng c©u nãi: “DÔ mêi lÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã tr¨m lÇn d©n liÖu
còng xong”
1
; “X©y lÇu th¾ng lîi trªn nÒn nh©n d©n”.
2
..
LÞch sö ViÖt Nam ®· minh chøng cho quan ®iÓm khoa häc vµ toµn
diÖn vÒ vÞ trÝ vµ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n cña Hå ChÝ Minh b»ng
nh÷ng trang sö vÎ vang cña nh÷ng cuéc kh¸ng chiÕn thÇn kú cña d©n téc.
BÊt k× mét häc gi¶ nµo, mét nhµ nghiªn cøu dï trong níc hay ngoµi
níc khi nghiªn cøu vÒ lÞch sö d©n téc ViÖt Nam ®Òu tr¨n trë t×m kiÕm
nh÷ng lý gi¶i cho c¸c c©u hái: T¹i sao mét d©n téc ViÖt Nam víi th©n phËn
vong n«, bÞ thùc d©n Ph¸p xo¸ tªn, hai triÖu ngêi ®· chÕt ®ãi trong ®ªm
tríc cña c¸ch m¹ng, tëng chõng nh kiÖt søc l¹i cã thÓ giµnh l¹i ®îc ®éc
lËp, tù do vµo n¨m 1945? T¹i sao mét d©n téc ViÖt Nam võa míi tr¶i qua
®ªm trêng n« lÖ díi ¸ch thèng trÞ cña chñ nghÜa thùc d©n cò víi v« vµn
nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc vÉn cßn ®ñ søc ®øng lªn ®èi mÆt víi mét tªn
®Õ quèc ®Çu sá ®Ó kh¼ng ®Þnh mét ch©n lý bÊt hñ kh«ng chØ cho d©n téc
m×nh mµ cßn cho c¶ céng ®ång nh©n lo¹i tiÕn bé: “Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc
lËp, tù do” vµ t¹i sao l¹i chÝnh lµ ViÖt Nam, mµ kh«ng ph¶i lµ d©n téc kh¸c,
vÉn kiªn cêng ®øng v÷ng vµ duy tr× ®îc thÓ chÕ cña m×nh trong c¬n b·o
t¸p rung chuyÓn dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña hÖ thèng x· héi chñ nghÜa trªn ph¹m
vi thÕ giíi, thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp ®æi míi?
1
. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, Nxb CTQG, H. 1996, tËp 12, tr. 212
2
. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.5, tr.10
Tải xuống 10,000₫ (307 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-27 09:03:49
— Xem thêm —
Từ khóa: