Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 1-Bài giảng sinh học lớp 12

Lượt xem: 158
Số trang: 0
Mã số: 411217
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-11 01:27:05
Yếu tố của môi trường: nhiệt độ cao, độ pH … phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin prôtêin bị mất chức năng sinh học hiện tượng biến tính của prôtêin. Yếu tố của môi trường: nhiệt độ cao, độ pH … phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin prôtêin bị mất chức năng sinh học hiện tượng biến tính của prôtêin.
— Xem thêm —