Nhúng
Toàn màn hình
/ 107
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (107 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-19 07:33:51
Qua thực tế dạy tôi đã gặp phải không ít những khó khăn. Bởi đây là chương trình thay sách lớp 4 mới. Cùng tồn tại với nó là từ ngữ và ngữ pháp của chương trình cải cách đều đảm nhiệm cung cấp vốn từ cho học sinh, việc hướng dẫn làm các bài tập Luyện từ và câu mang tính chất máy móc, không mở rộng cho học sinh nắm sâu kiến thức của bài. 1 Lu n vănậ 2 Đ tài ề “Ph ng pháp t ch c d y các d ngươ ổ ứ ạ ạ bài t p luy n t và câu cho h c sinh l p 4” ậ ệ ừ ọ ớ . 3 4 PH N TH NH T: Đ T V N ĐẦ Ứ Ấ Ặ Ấ Ề 1. LÝ DO CH N SÁNG KI N KINH NGHI M. Ọ Ế Ệ Qua th c t d y tôi đã g p ph i không ít nh ng khó khăn. B i đây là ch ng ự ế ạ ặ ả ữ ở ươ trình thay sách l p 4 m i. Cùng t n t i v i nó là t ng và ng pháp c a ch ng ớ ớ ồ ạ ớ ừ ữ ữ ủ ươ trình c i cách đ u đ m nhi m cung c p v n t cho h c sinh, vi c h ng d n làm ả ề ả ệ ấ ố ừ ọ ệ ướ ẫ các bài t p Luy n t và câu mang tính ch t máy móc, không m r ng cho h c sinh ậ ệ ừ ấ ở ộ ọ n m sâu ki n th c c a bài. V phía h c sinh, làm các bài t p ch bi t làm mà ắ ế ứ ủ ề ọ ậ ỉ ế không hi u t i sao làm nh v y, h c sinh không có h ng thú trong vi c gi i quy t ể ạ ư ậ ọ ứ ệ ả ế 5 ki n th c. Do v y vi c t ch c cho h c sinh trong các gi gi i quy t các bài t pế ứ ậ ệ ổ ứ ọ ờ ả ế ậ Luy n t và câu là v n đ trăn tr cho các giáo viên và ngay b n thân tôi. ệ ừ ấ ề ở ả Trong quá trình d y h c cũng nh vi c phát hi n h c sinh năng khi u, tôi ạ ọ ư ệ ệ ọ ế cũng nh m t s giáo viên khác khi d y đ n ti t Luy n t và câu, đ c bi t các ư ộ ố ạ ế ế ệ ừ ặ ệ khái ni m v t đ n, t ghép, các ki u t ghép...b c l không ít h n ch . V n i ệ ề ừ ơ ừ ể ừ ộ ộ ạ ế ề ộ dung ch ng trình d y ph n đó trong sách giáo khoa r t ít. Chính vì v y h c sinh ươ ạ ầ ấ ậ ọ r t khó xác đ nh, d n đ n ti t h c tr nên nhàm chán không thu hút h c sinh vào ấ ị ẫ ế ế ọ ở ọ 6 ho t đ ng này. Đ tháo g khó khăn đó r t c n có m t ph ng pháp t ch c t tạ ộ ể ỡ ấ ầ ộ ươ ổ ứ ố nh t, có hi u qu nh t cho ti t d y các d ng bài t p Luy n t và câu cho h c sinh ấ ệ ả ấ ế ạ ạ ậ ệ ừ ọ l p 4. ớ T nh ng lý do khách quan và ch quan đã nêu trên, thông qua vi c h c t p, ừ ữ ủ ệ ọ ậ gi ng d y trong nh ng năm qua, tôi đã ch n đ tài này đ nghiên c u sâu h n v ả ạ ữ ọ ề ể ứ ơ ề ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p Luy n t và câu cho h c sinh l p 4, ươ ổ ứ ạ ạ ậ ệ ừ ọ ớ nh m tìm ra đ c ph ng pháp, hình th c t ch c thích h p nh t, v n d ng t t ằ ượ ươ ứ ổ ứ ợ ấ ậ ụ ố 7 nh t trong quá trình gi ng d y c a mình. Vì đi u ki n, kh năng nghiên c u cóấ ả ạ ủ ề ệ ả ứ h n tôi xin m nh d n trình bày k t qu nghiên c u c a mình thông qua đ tài ạ ạ ạ ế ả ứ ủ ề “Ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p luy n t và câu cho h c sinh l p ươ ...
— Xem thêm —
Bình luận