Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-23 15:45:41
Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư bằng tiền, tài sản, hàng tồn kho …). Thì trong tất cả các hình thức đầu tư đó thì việc đầu tư bằng cổ phiếu thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học thuật này tôi muốn chỉ ra những điểm khác nhau giữa các loại cổ phiếu trên và vấn đề hạch toán trong kế toán PHÂN BI T CÁC LO I C PHI U: C PHI U QU , C PHI U PHỆ Ạ Ổ Ế Ổ Ế Ỹ Ổ Ế Ổ THÔNG VÀ C PHI U U ĐÃI TRONG K TOÁN Ổ Ế Ư Ế GV: Nguy n Th H ng Minh ễ ị ồ Nh chúng ta đã bi t khi ti n hành đ u t ng n h n ho c dài h n, các ư ế ế ầ ư ắ ạ ặ ạ doanh nghi p có th đ u t d i nhi u hình th c khác nhau nh trong đ u t ệ ể ầ ư ướ ề ứ ư ầ ư ng n h n (mua c phi u; trái phi u, tín phi u, kỳ phi u và ti n g i có kỳ h n, ắ ạ ổ ế ế ế ế ề ở ạ cho vay ng n h n và các hình th c khác ..), và đ u t dài h n (đ u t vào công ty ắ ạ ứ ầ ư ạ ầ ư con, đ u t vào công ty đ ng ki m soát, đ u t vào công ty liên k t và các hình ầ ư ồ ể ầ ư ế th c đ u t dài h n khác cũng d i các hình th c mua c phi u, trái phi u, đ u t ứ ầ ư ạ ướ ứ ổ ế ế ầ ư b ng ti n, tài s n, hàng t n kho …). Thì trong t t c các hình th c đ u t đó thì ằ ề ả ồ ấ ả ứ ầ ư vi c đ u t b ng c phi u th ng chi m t tr ng nhi u, và có th mua c phi u ệ ầ ư ằ ổ ế ườ ế ỷ ọ ề ể ổ ế b ng nhi u lo i khác nhau nh c phi u th ng, c phi u u đãi và c phi u ằ ề ạ ư ổ ế ườ ổ ế ư ổ ế qu . Trong bài sinh ho t h c thu t này tôi mu n ch ra nh ng đi m khác nhau ỹ ạ ọ ậ ố ỉ ữ ể gi a các lo i c phi u trên và v n đ h ch toán trong k toán ữ ạ ổ ế ấ ề ạ ế C phi u là gi y ch ng nh n s ti n nhà đ u t đóng góp vào công ty phát ổ ế ấ ứ ậ ố ề ầ ư hành, c phi u là ch ng ch do công ty c ph n phát hành ho c bút toán ghi s ổ ế ứ ỉ ổ ầ ặ ổ xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a công ty đó. ậ ề ở ữ ộ ặ ộ ố ổ ầ ủ Ng i n m gi c phi u tr thánh c đông và đ ng th i là ch s h u c a ườ ắ ữ ổ ế ở ổ ồ ờ ủ ở ữ ủ công ty phát hành. Gi a 3 lo i c phi u trên có nh ng đi m khác nhau sau: ữ ạ ổ ế ữ ể N i dung ộ C phi u quổ ế ỹ C phi u phổ ế ổ thông C phi u u đãiổ ế ư Khái ni m ệ Là CP do công ty phát hành mua ng c l i t ượ ạ ừ TTCK Là ...
— Xem thêm —
Bình luận