Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-23 15:45:41
1 PHÂN BI T CÁC LO I C PHI U: C PHI U QU , C PHI U PHỆ Ạ Ổ Ế Ổ Ế Ỹ Ổ Ế Ổ THÔNG VÀ C PHI U U ĐÃI TRONG K TOÁN Ổ Ế Ư Ế GV: Nguy n Th H ng Minh ễ ị ồ Nh chúng ta đã bi t khi ti n hành đ u t ng n h n ho c dài h n, các ư ế ế ầ ư ắ ạ ặ ạ doanh nghi p có th đ u t d i nhi u hình th c khác nhau nh trong đ u t ệ ể ầ ư ướ ề ứ ư ầ ư ng n h n (mua c phi u; trái phi u, tín phi u, kỳ phi u và ti n g i có kỳ h n, ắ ạ ổ ế ế ế ế ề ở ạ cho vay ng n h n và các hình th c khác ..), và đ u t dài h n (đ u t vào công ty ắ ạ ứ ầ ư ạ ầ ư con, đ u t vào công ty đ ng ki m soát, đ u t vào công ty liên k t và các hình ầ ư ồ ể ầ ư ế th c đ u t dài h n khác cũng d i các hình th c mua c phi u, trái phi u, đ u t ứ ầ ư ạ ướ ứ ổ ế ế ầ ư b ng ti n, tài s n, hàng t n kho …). Thì trong t t c các hình th c đ u t đó thì ằ ề ả ồ ấ ả ứ ầ ư vi c đ u t b ng c phi u th ng chi m t tr ng nhi u, và có th mua c phi u ệ ầ ư ằ ổ ế ườ ế ỷ ọ ề ể ổ ế b ng nhi u lo i khác nhau nh c phi u th ng, c phi u u đãi và c phi u ằ ề ạ ư ổ ế ườ ổ ế ư ổ ế qu . Trong bài sinh ho t h c thu t này tôi mu n ch ra nh ng đi m khác nhau ỹ ạ ọ ậ ố ỉ ữ ể gi a các lo i c phi u trên và v n đ h ch toán trong k toán ữ ạ ổ ế ấ ề ạ ế C phi u là gi y ch ng nh n s ti n nhà đ u t đóng góp vào công ty phát ổ ế ấ ứ ậ ố ề ầ ư hành, c phi u là ch ng ch do công ty c ph n phát hành ho c bút toán ghi s ổ ế ứ ỉ ổ ầ ặ ổ xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a công ty đó. ậ ề ở ữ ộ ặ ộ ố ổ ầ ủ Ng i n m gi c phi u tr thánh c đông và đ ng th i là ch s h u c a ườ ắ ữ ổ ế ở ổ ồ ờ ủ ở ữ ủ công ty phát hành. Gi a 3 lo i c phi u trên có nh ng đi m khác nhau sau: ữ ạ ổ ế ữ ể N i dung ộ C phi u quổ ế ỹ C phi u phổ ế ổ thông C phi u u đãiổ ế ư Khái ni m ệ Là CP do công ty phát hành mua ng c l i t ượ ạ ừ TTCK Là lo i c phi u ạ ổ ế thông th ng nh t ườ ấ trong các cty c ổ ph n ầ Là m t lo i ch ng ộ ạ ứ khoán v a có đ c ừ ặ đi m gi ng CP ể ố th ng, v a có ườ ừ đ c đi m gi ng ặ ể ố trái phi u ế Quy n bi u quy t ề ể ế Không có quy nề bi u quy t, r t ể ế ấ h n ch trong ạ ế tham gia đi u hành ề công ty Có quy n bi u ề ể quy t đ i v i các ế ố ớ quy t đ nh l n t i ế ị ớ ạ đ i h i c ...
— Xem thêm —
Bình luận