Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP

Số trang: 3
Mã số: 408367
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
BÀI THC HÀNH S 1
TÍNH CHT NÓNG CHY CA CHT
TÁCH CHT T HN HP
I/Mc tiêu:
1/ Thc hành so sánh nhiệt độ nóng ch ca mt s chất. Qua đó thấy được
s khác nhau v nhiệt độ níng chy ca mt s cht.
2/ -HS làm quen và biết cách s dng mt s dng c trong PTN.
-Biết cách tách riêng cht t hn hp.
3/ HS thích làm TN, phát triển óc quan sát vàduy.
II/ Chun b: GV:
* Dng c TN:Cho 6 nhóm, mi nhóm gm: *Hoá cht:
-ng nghim:12 -Lưu hunh
-Nhit kế: 6 -Giá đỡ: 6 -Mui ăn có ln cát
-Cc thu tinh:12 -Giy lc -Parafin
-Phu nha: 6 -Đèn cồn: 6
-Diêm: 6 -Đũa thuỷ tinh: 6
Mt s dng c khác đ gii thiu cho HS
HS: đọc trước bài thc hành và phn ph lc, k sn bảng tường trình theo
mu
St n TN Dng c, Cách tiến hành Quan sát và gii Kết qu ca
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
t hoá cht TN thích hiện tưng thí nghim
1
2
III/ Tiến trình dy- hc:
Hoạt động 1: Gii thiu bài
GV: Hôm nay chúng ta thc hành, làm quen vi cách hc PTN, các cht
khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy như thếo? Cách tách cht ra khi hn
hp
Hoạt động 2: I/ Mt s quy tc an toàn. Cách s dng hoá cht, mt s
dng c trong PTN.
GV: Hướng dẫn HS đọc phn ph
lục 1 trang 154 SGK đ nm được
mt s quy tc an toàn trong PTN.
-Gii thiu vi HS mt s dng
c và công dng của nó như:các
loi bình cu,binh kíp, ống đong
hình trụ, đèn cn, cách gp giy
lc,...
-Gii thiu mt s kí hiu nhãn
đặt bit ghi trên các l hoá
HS: 1 HS đc SGK c lp lng nghe.
HS:quan sát, lng nghe.
HS: theoi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
chất:đọc, d n, d cháy.
-Gii thiu mt số thao tác cơ bản
ly cht lng, cht rn, cách châm
và tắt đèn cồn, đun chất rn trong
ng nghim,...
Hoạt động 3:Tiến hành thí
nghim:
GS: -Gii thiu dng c và hoá
cht TN 1
-Treo bng ph ghi rõ ni dung
TN 1 yêu cầu HS đọc.
- Thao tác mẫu hướng dn c th
ly hoá cht lưu hunh và parafin
vào 2 ng nghim ( ch bng ht
đậu phộng),cách đt ng nghim
vào cc nước cao 2cm, nhit kế
để đứng cho d đọc.
-Theo dõi s ng chy ca
parafin ghi li nhiệt độ parafin bt
đầu nóng chy nóng chy hoàn
1/Thí nghim 1:Theo dõi s nóng chy
ca chất parafin và lưu hunh:
HS:-Kim tra dng c hoá cht.
-1 HS đc- c lp theo dõi
-HS quan sát
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-10 22:13:23
Thực hành so sánh nhiệt độ nóng chả của một số chất. Qua đó thấy được sự khác nhau về nhiệt độ níng chảy của một số chất. 2/ -HS làm quen và biết cách sự dụng một số dụng cụ trong PTN. -Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp. 3/ HS thích làm TN, phát triển óc quan sát và tư duy.
— Xem thêm —