Tiểu luận: Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam

Lượt xem: 356
Số trang: 12
Mã số: 407340
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
M c L c
I. Nh n th c v n n v n hóa tiên ti n m à b n s c n t c c a Vi t Nam ă ế đậ đ ...............4
II. Sinh vn c n ph i làm c ng c pt tri n tính ch t tiên ti n m à để ế đậ đ
b n s c dân t c c a v n hóa Vi t Nam ă ............................................................................ 11
* L i m đ u:
Tr i qua hàng nghìn năm l ch s , dân t c Vi t Nam đã rèn đúc, tôi
luy n hình thành nên m t n n văn a phong phú đa d ng, n n văn
hóa v i s k t tinh c a nh ng ph m ch t cao đ p, ch ng minh s c s ng ế
mãnh li t s tr ng t n c a dân t c Vi t Nam. Đó là năng l c ch ng ườ ế
thiên nhiên, t duy đ c l p, t ch , sáng t o trong ch ng gi c ngo i xâm, đóư
lòng yêu n c n ng nàn,tinh th n đoàn k t dân t c hay đó lòng nhânướ ế
ái, s khoan dung, tr ng tình tr ng nghĩa,… t t c đ u đ c k t h p hài hòa ượ ế
và đi sâu vào trong tính cách c a m i con ng i Vi t Nam. ườ
11
Ti u Lu n
Nh n th c v n n văn a tn
ti n đ m đà b n s c dân t c ế
c a Vi t Nam c
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
M c l c
I. Nh n th c v n n v n hóa tiên ti n m à b n s c n t c c a Vi t Nam ă ế đậ đ ...............4
II. Sinh vn c n ph i làm c ng c pt tri n tính ch t tiên ti n m à để ế đậ đ
b n s c dân t c c a v n hóa Vi t Nam ă ............................................................................ 11
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B n s c văn hóa Vi t Nam t ch t đ c h p luy n cùng chi u v i ượ
l ch s đ u tranh d ng n c gi n c c a dân t c Vi t Nam. Tuy nhiên, ư ướ
b n s c đó không ph i m t h ng s , nh ng giá tr b t bi n, ế
nh ng giá tr m i đ c hình thành, b i t trong t ng giai đo n k ti p nhau. ượ ế ế
Trong giai đo n hi n nay, Đ ng Nhà n c ta đang ti n t i xây ướ ế
d ng m t n n kinh t m , h i nh p v i th gi i. Chúng ta đang s ng trong ế ế
m t th gi i hi n đ i bi n chuy n nhanh chóng, đang di n ra quá trình toàn ế ế
c u hoá, s h i nh p khu v c th gi i v i m t t c đ r t nhanh, t đó ế
n y sinh nhu c u m r ng giao l u gi a các n n văn hoá. Trong khi chú ư
tr ng gi n, phát huy các truy n th ng văn hoá tinh th n t t đ p c a dân
t c, văn hóa Vi t Nam c n t ng b c m r ng giao l u qu c t , ti p th ướ ư ế ế
nh ng tinh hoa văn hoá th gi i th i đ i. N n văn hóa c a chúng ta s đa ế
d ng h n, phong phú h n, tiên ti n h n nh h p th đ c nh ng y u t lành ơ ơ ế ơ ượ ế
m nh c a văn hoá th gi i. ế
Tuy nhiên, m t m t toàn c u hoá m t m t t o cho các qu c gia h c
t p l n nhau, v n d ng các ti n b c a khoa h c, công ngh đ thúc đ y ế
kinh t , m t khác quá trình toàn c u hoá có th làm tri t tiêu s khác bi t vế
văn hoá các dân t c, đ ng nh t các giá tr truy n th ng c a m i qu c gia,
làm xói mòn ý th c dân t c, d n đ n nguy c đ ng hoá. B i v y, vi c đ t ra ế ơ
nh ng đ nh h ng trong vi c h i nh p, ti p thu nh ng tinh hoa trong văn hoá ướ ế
c a các n c m t cách ch n l c đi u h t s c c n thi t. Trong đó, b n ướ ế ế
s c dân t c gi m t vai trò không nh trong vi c h i nh p v i th gi i. M i ế
m t qu c gia đ u nh ng truy n th ng, nh ng b n s c riêng c a mình,
chúng ta c n gi gìn phát huy b n s c dân t c, m t m t đ đem nh ng
tinh hoa c a mình đ giao l u v i các n c, m t m t giúp chúng ta “hoà ư ư
nh p ch không hoà tan”. l đó v n đ gi gìn phát huy b n s c văn
hoá ý nghĩa h t s c to l n không ch đ i v i Đ ng Nhà n c đó ế ướ
nhi m v c a toàn dân t c Vi t Nam.
Bài vi t đ c trình bày trong 2 ph n chính:ế ượ
3
Tải xuống 1₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-24 11:00:50
Bản sắc văn hóa Việt Nam là tố chất được hợp luyện cùng chiều với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bản sắc đó không phải là một hằng số, là những giá trị bất biến, mà có những giá trị mới được hình thành, bồi tụ trong từng giai đoạn kế tiếp nhau. nền văn hoá. Trong khi chú trọng giữ gìn, phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc, văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại. Nền văn hóa của chúng ta sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn, tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành mạnh của văn hoá thế giới. Tuy nhiên, một mặt toàn cầu hoá một mặt tạo cho các quốc gia học tập lẫn nhau, vận dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ để thúc đẩy kinh tế, mặt khác quá trình toàn cầu hoá có thể làm triệt tiêu sự khác biệt về văn hoá các dân tộc, đồng nhất các gi Bản sắc văn hóa Việt Nam là tố chất được hợp luyện cùng chiều với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, bản sắc đó không phải là một hằng số, là những giá trị bất biến, mà có những giá trị mới được hình thành, bồi tụ trong từng giai đoạn kế tiếp nhau. nền văn hoá. Trong khi chú trọng giữ gìn, phát huy các truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc, văn hóa Việt Nam cần từng bước mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thụ những tinh hoa văn hoá thế giới và thời đại. Nền văn hóa của chúng ta sẽ đa dạng hơn, phong phú hơn, tiên tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành mạnh của văn hoá thế giới. Tuy nhiên, một mặt toàn cầu hoá một mặt tạo cho các quốc gia học tập lẫn nhau, vận dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ để thúc đẩy kinh tế, mặt khác quá trình toàn cầu hoá có thể làm triệt tiêu sự khác biệt về văn hoá các dân tộc, đồng nhất các gi M c L cụ ụ I. Nh n th c v n n v n ha tin ti n m b n s c dn t c c a Vi t Nam ậ ứ ề ề ă ế đậ đ ả ắ ộ ủ ệ ............... 4 I I. Sinh vin c n ph i lm g c ng c v pht t r i n tn h ch t tin ti n v m ầ ả để ủ ố ể ấ ế đậ đ b n s c dn t c c a v n ha Vi t Nam ả ắ ộ ủ ă ệ ............................................................................ 11 * L i m đ u: ờ ở ầ Tr i qua hàng nghìn năm l ch s , dân t c Vi t Nam đã rèn đúc, tôi ả ị ử ộ ệ luy n và hình thành nên m t n n văn hóa phong phú và đa d ng, n n văn ệ ộ ề ạ ề hóa v i s k t tinh c a nh ng ph m ch t cao đ p, ch ng minh s c s ng ớ ự ế ủ ữ ẩ ấ ẹ ứ ứ ố mãnh li t và s tr ng t n c a dân t c Vi t Nam. Đó là năng l c ch ng ệ ự ườ ồ ủ ộ ệ ự ế ự thiên nhiên, t duy đ c l p, t ch , sáng t o trong ch ng gi c ngo i xâm, đó ư ộ ậ ự ủ ạ ố ặ ạ là lòng yêu n c n ng nàn, là tinh th n đoàn k t dân t c hay đó là lòng nhân ướ ồ ầ ế ộ ái, s khoan dung, tr ng tình tr ng nghĩa,… t t c đ u đ c k t h p hài hòa ự ọ ọ ấ ả ề ượ ế ợ và đi sâu vào trong tính cách c a m i con ng i Vi t Nam. ủ ỗ ườ ệ 11Ti u Lu n ể ậ Nh n th c v n n văn hóa tiên ậ ứ ề ề ti n đ m đà b n s c dân t c ế ậ ả ắ ộ c a Vi t Nam ủ ệc M c l cụ ụ I. Nh n th c v n n v n ha tin ti n m b n s c dn t c c a Vi t Nam ậ ứ ề ề ă ế đậ đ ả ắ ộ ủ ệ ............... 4 I I. Sinh vin c n ph i lm g c ng c v pht t r i n tn h ch t tin ti n v m ầ ả để ủ ố ể ấ ế đậ đ b n s c dn t c c a v n ha Vi t Nam ả ắ ộ ủ ă ệ ............................................................................ 11 2 B n s c văn hóa Vi t Nam là t ch t đ c h p luy n cùng chi u v iả ắ ệ ố ấ ượ ợ ệ ề ớ l ch s đ u tranh d ng n c và gi n c c a dân t c Vi t Nam. Tuy nhiên, ị ử ấ ự ướ ữ ướ ủ ộ ệ b n s c đó không ph i là m t h ng s , là nh ng giá tr b t bi n, mà có ả ắ ả ộ ằ ố ữ ị ấ ế nh ng giá tr m i đ c hình thành, b i t trong t ng giai đo n k ti p ...
— Xem thêm —
Bình luận