Tiết thứ 19: LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 1)

Lượt xem: 831
Số trang: 0
Mã số: 407116
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-25 22:39:47
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên kiến thức về bảng tuần tử các nguyên tố hoá học - Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong chu kì, nhóm A - Quy luật biến đổi hoá trị, tính axit- bazơ, hoá trị cao nhất với oxi và hiđro của một số nguyên tố trong chu kì, nhóm hoàn Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên kiến thức về bảng tuần tử các nguyên tố hoá học - Quy luật biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong chu kì, nhóm A - Quy luật biến đổi hoá trị, tính axit- bazơ, hoá trị cao nhất với oxi và hiđro của một số nguyên tố trong chu kì, nhóm hoàn
— Xem thêm —