Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-27 05:45:56
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế. TI U LU NỂ Ậ KHÁI NI M V L C L NG S N Ệ Ề Ự ƯỢ Ả XU T QUAN H S N XU T VÀ Ấ Ệ Ả Ấ QUY LU T QUAN H S N XU T Ậ Ệ Ả Ấ PHÙ H P V I TÍNH CH T VÀ Ợ Ớ Ấ TRÌNH Đ PHÁT TRI N C A Ộ Ể Ủ L C L NG S N XU T Ự ƯỢ Ả Ấ M c L cụ ụ TI U LU N Ể Ậ .......................................... 1 KHÁI NI M V L C L NG S N XU T QUAN H S N XU T Ệ Ề Ự ƯỢ Ả Ấ Ệ Ả Ấ VÀ QUY LU T QUAN H S N XU T PHÙ H P V I TÍNH CH T Ậ Ệ Ả Ấ Ợ Ớ Ấ VÀ TRÌNH Đ PHÁT TRI N C A L C L NG S N XU T Ộ Ể Ủ Ự ƯỢ Ả Ấ . . . 1 M c L c ụ ụ ............................................ 2 A. L i nói đ u ờ ầ ..................................... 3 B. N i dung ộ ........................................ 4 I. Đ t v n đ ặ ấ ề ...................................... 4 II- Gi i quy t v n đ ả ế ấ ề .............................. 5 A/ Khái ni m v l c l ng s n xu t và quan h s n ệ ề ự ượ ả ấ ệ ả xu t: ấ ............................................. 5 1/ L c l ng s n xu t: ự ượ ả ấ ............................ 5 2/ Khái ni m v quan h s n xu t: ệ ề ệ ả ấ ................. 6 B/ Quy lu t v quan h s n xu t phù h p v i tính ậ ề ệ ả ấ ợ ớ ch t và trình đ phát tri n c a l c l ng s n xu t: ấ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ................................................... 8 1/ Tính ch t và trình đ c a l c l ng s n xu t: ấ ộ ủ ự ượ ả ấ .. 8 a/ Tính ch t: ấ ...................................... 8 b/ Trình đ c a l c l ng s n xu t: ộ ủ ự ượ ả ...
— Xem thêm —
Bình luận