bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đai

Lượt xem: 6988
Số trang: 64
Mã số: 403359
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 64
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Đồ án môn học Chi Tiết Máy
Mục lục
Trang
Phần 1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
I. Chọn động cơ......................................................................................4
II. Phân phối tỷ số truyền........................................................................6
III. Xác địnhng xuất, momen, số vòng quay trên các trục....................6
Phần 2. Thiết kế các bộ truyền
I. Thiết kế bộ truyền đai ........................................................................................8
1. Chọn loại đai ...................................................................................8
2. c định một số thông số bộ truyền..................................................8
3. c đinh tiết diện đai........................................................................9
4. c định lực căng ban đầu lực tác dung lên trục........................10
5. Thống các thông số bộ truyền.....................................................10
II. .Thiết kế bộ truyền nh răng trong hộp giảm tốc.......................................11
1. Chọn vật liệu ..................................................................................11
2. Xác định ứng xuất cho phép............................................................11
1. nh chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh.............................14
a. Xác định khoảngch trục..............................................................14
b. Xác định một số tng số ăn khớp...................................................15
c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếpc.............................................16
d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn....................................................18
e. Kiểm nghiệm quá tải.......................................................................20
f. Các thông số bộ truyền cấp nhanh...................................................20
4. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh..............................22
a. Xác định khoảng cách trục.............................................................22
b. Xác định một số tng số ăn khớp..................................................23
c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc............................................24
d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn...................................................26
e. Kiểm nghiệm q tải......................................................................28
f. Các thông số bộ truyền cấp chậm...............................................29
Phần 3. Tính thiết kế trục, then, ổ, khớp nối.
I. Thiết kế trục......................................................................................34
- 2 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đồ án môn học Chi Tiết Máy
1. Vật liệu chế tạo trục ...................................................................................34
2. Thiết kế trục................................................................................................34
3. Kiểm nghiệm trục.......................................................................................43
II. Tính chọn then...................................................................................48
1. Chọn then....................................................................................................48
2. Kiểm nghiệm mối ghép then……………………………………................49
III. Tính chọn......................................................................................50
1. Chọn ổ lăn……………………………………………………....................51
2. Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ ...…………………………......................51
IV. Tính chọn khớp nối............................................................................52
1. Chọn nối trục vòng đàn hồi..............................................................52
2. Kiểm nghiệm đIều kiện bền của vòng đàn hồi chốt.....................54
Phần IV. Kết cấu vỏ hộp và các chi tiết HGT.
I. Vỏ hộp giảm tốc....................................................................................55
1. Vật liệu..................................................................................................55
2. Kết cấu kích thước cơ bản.................................................................55
II. Các chi tiét trong HGT...........................................................................59
Phần V. Lắp gép, bôi trơn, điều chỉnh.
I. Lắp gép....................................................................................................62
1.Xác định và chọn kiểu lắp........................................................................62
2.phương pháp lắp ráp HGT........................................................................63
II.i trơn..................................................................................................63
1. BôI trơn trong HGT.................................................................................65
2.BôI trơn ổ lăn...........................................................................................66
3. Chọn chi tiết bôI trơn.............................................................................66
III. Điều chỉnh.............................................................................................67
1. ĐIều chỉnh ăn khớp bánh răng.................................................................67
2. ĐIều chỉnh khe hở ổ lăn..........................................................................68
Tài liệu tham khảo............................................................................................68
- 3 -
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đồ án môn học Chi Tiết Máy
Phần I Chọn động cơ và pn phối tỷ số truyền .
I- Chọn động cơ.
1-xác định công suất động cơ.
T
MM
T2=0,3T1
T1=Tmax
Tmm=1,3T1
40
15 15
1-3s
T(Nmm)
t
Công suất cần thiết trên trục động cơ được xác định theo công thức:
P
ct
=
η
t
P
Trong đó:
P
ct
ng suất cần thiết trên trục động (kW).
P
t
công suất tính toán trên trục máy công tác (kW).
η hiệu suất truyền động của bộ truyền.
Xác định P
ct
:
Tải trọng thay đổi theo chu kỳ nhưng do thời gian làm việc tương đối:
ts =
t
t
ck
lv
.100 =
t
tt
ck
21
+
.100 = 75% > 60%
nên động cơ dẫn động dược xem như làm việc trong chế độ dài hạn với tải trọng thay đổi
P
t
được tính theo P
P
t
= P
- 4 -
Tải xuống 5₫ (64 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-15 03:11:26
Đồ án chi tiết máy Đồ án chi tiết máy Đồ án môn học Chi Tiết Máy Mục lục Trang Phần 1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền I. Chọn động cơ ...................................................................................... 4 II. Phân phối tỷ số truyền ........................................................................ 6 III. Xác định công xuất, momen, số vòng quay trên các trục .................... 6 Phần 2 . Thiết kế các bộ truyền I. Thiết kế bộ truyền đai ........................................................................................ 8 1. Chọn loại đai ................................................................................... 8 2. Xác định một số thông số bộ truyền .................................................. 8 3. Xác đinh tiết diện đai ........................................................................ 9 4. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dung lên trục. ....................... 10 5. Thống kê các thông số bộ truyền ..................................................... 10 II. .Thiết kế bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc ....................................... 11 1. Chọn vật liệu .................................................................................. 11 2. Xác định ứng xuất cho phép ............................................................ 11 1. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh ............................. 14 a. Xác định khoảng cách trục .............................................................. 14 b. Xác định một số thông số ăn khớp ................................................... 15 c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc ............................................. 16 d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn .................................................... 18 e. Kiểm nghiệm quá tải ....................................................................... 20 f. Các thông số bộ truyền cấp nhanh ................................................... 20 4. Tính chọn một số thông số bộ truyền cấp nhanh .............................. 22 a. Xác định khoảng cách trục ............................................................. 22 b. Xác định một số thông số ăn khớp .................................................. 23 c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc ............................................ 24 d. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn ................................................... 26 e. Kiểm nghiệm quá tải ...................................................................... 28 f. Các thông số bộ truyền cấp chậm ............................................... 29 Phần 3. Tính thiết kế trục, then, ổ, khớp nối. I. Thiết kế trục ...................................................................................... 34 - 2 - Đồ án môn học Chi Tiết Máy 1. Vật liệu chế tạo trục ................................................................................... 34 2. Thiết kế trục ................................................................................................ 34 3. Kiểm nghiệm trục ....................................................................................... 43 II. Tính chọn then ................................................................................... 48 1. Chọn then .................................................................................................... 48 2. Kiểm nghiệm mối ghép then…………………………………… ................ 49 III. Tính chọn ổ ...................................................................................... 50 1. Chọn ổ lăn…………………………………………………….. .................. 51 2. Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ ...………………………….. .................... 51 IV. Tính chọn khớp nối ............................................................................ 52 1. Chọn nối trục vòng đàn hồi .............................................................. 52 2. Kiểm nghiệm đIều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt ..................... 54 Phần IV. Kết cấu vỏ hộp và các chi tiết HGT. I. Vỏ hộp giảm tốc .................................................................................... 55 1. Vật liệu .................................................................................................. 55 2. Kết cấu và kích ...
— Xem thêm —