NGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ

Số trang: 87
Mã số: 403340
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 87
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TÂN C K THƯ
NGC PHÒNG
BÍ KÍP
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Khoái lc và trường sinh
LI NHÀ XUT BN
Tình dc là b môn thuc, chi phi và bao trùm ngũ dc, nht là khi đã
nhn thc rng trong mi b môn thuc khoa hc nhân văn, nó luôn hin
din, n hin lung linh… càng làm chúng ta thêm khoan dung, tăng thêm
hiu biết. Mà biết thêm rng cùng tt ca tính dc li là ngh thut km
chế, thì đó là s hành dâm cao thượng hơn hết thy.
Các cm quan đủ v do ngũ dc đem li, nếu hiu là đáng bun ru, thì
là bun ru thanh bai. Nếu hiu (cun này) ch ct viết ra để khuyến khích
s đắm đui dc lc thì đấy là loi dc lc thô trc. Tính dc được loài
người nghiên cu, viết ra, đã tng lưu hành khp nơi, qua mi thi đại
như Kama-Sutra (n Độ), Nhc B Đoàn, Đạo Ma Mt Truyn, Ngc
Phòng Bí Kiếp (Trung Hoa), … thì độc gi s không coi bn dch này ch
cha hu ý khuyến dâm.
Bn cht ca tính dc thì có mt. Cm quan tính dc thì khác nhau, tu
cách tu người, tu thi: Nếu ăn ngon chđiu nhân loi luôn tán
thưởng, phi chăng ngh thut nu nướng đã chng luôn luôn được đề
cao? Tình dc cũng có đim chung như thế. Xưa, T N Bí Truyn được
coi là pho sách phi cm, dành riêng cho tng lp thung lưu, Trưởng
gi phong kiến ca Trung Hoa, nay chúng tôi c thc hin qua Vit ng
vi thin ý và cn trng. Cách thế tương quan gia nhân loi ngày nay
ngày càng mt thiết hơn: Đúng, sai, xu, tt… không hoàn toàn b ai độc
quyn gii thích, tách bch gin d như xưa. Nhng tàng n, bí truyn
cm k, phi tránh né ca mt thi, ngày càng được bch hóa. Tính dc,
lâu nay đã là mt đề tài nghiêm cn, đúng đắn… đến vi bt c ai mun
tìm hiu, suy ngm…
LI DCH GI
Trung Hoa có nhiu chuyn gi trí tò mò ca thiên h, ngoài pho dch lý
– kho tàng vô giá ca Đông Phương – Trung Hoa còn có “T N KINH”,
pho sách nói lên cái tuyt vi ca chuyn la đôi vượt hn Kama Sutra –
pho kinh đin v ngh thut yêu đương ca x Aán Độ.
Tiếc thay, người xưa c chp, mang nng tinh thn bo th, khăng
khăng cho rng th l chuyn ái ân là hành động làm đồi phong bi tc,
phm điu răn cm ca thánh hin! Bi quan nim hp hòi như vy mà
T N Kinh b giu kín Vin Bo Tàng đến c hàng ngàn năm chng
my ai biết đến. (Ngoi tr các bc vua chúa, hàng Vương tôn và các
quyn thn triu ni dành độc quyn hưởng th).
Trong khi đó thì thế gii Tây phương quan nim ngược li, cho rng
sinh lý cũng là mt trong nhng nhu cu cn thiết như đói ăn, khát ung,
2
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-13 09:41:11
Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi đã nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó luôn hiện diện, ẩn hiện lung linh… càng làm chúng ta thêm khoan dung, tăng thêm hiểu biết. Mà biết thêm rằng cùng tột của tính dục lại là nghệ thuật kềm chế, thì đó là sự hành dâm cao thượng hơn hết thảy. Các cảm quan đủ vẻ do ngũ dục đem lại, nếu hiểu là đáng buồn rầu, thì là buồn rầu thanh bai. Nếu hiểu (cuốn này) chỉ cốt viết ra để khuyến khích sự đắm đuối dục lạc thì đấy là loại dục lạc thô trọc. Tính dục được loài người nghiên cứu, viết ra, đã từng lưu hành ở khắp nơi, qua mọi thời đại như Kama-Sutra (Ấn Độ), Nhục Bồ Đoàn, Đạo Ma
— Xem thêm —