Bài thuyết trình: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Lượt xem: 682
Số trang: 67
Mã số: 400633
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 67
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
A
CH NGHĨA
XÃ H I
HI N TH C
B
TRI N V NG
C A CH
NGHĨA XÃ H I
HI N TH C
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
I
CH
NGHĨA
H I HI N
TH C
A
CH NGHĨA XÃ H I HI N TH C
II
CÁCH
MÁNG
THÁNG
M ́́I NGA Ư Ơ
VÁ S ́ RA Ư
Đ ́I CNXH Ơ
HIẾN TH ́CƯ
III
S KH NG HO NG,
S P Đ C A MÔ HÌNH
CH NGHĨA
XÃ H I XÔ VI T
VÀ NGUYÊN NHÂN
C A
Tải xuống 1₫ (67 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-28 22:23:43
Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học. Qúa trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn đấu tranh.Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa. Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học. Qúa trình thâm nhập lý luận khoa học đó vào đời sống thực tiễn đấu tranh.Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể chế và có cùng văn hóa. A CH NGHĨA Ủ XÃ H I Ộ HI N TH C Ệ Ự B TRI N V NG Ể Ọ C A CH Ủ Ủ NGHĨA XÃ H I Ộ HI N TH C Ệ Ự I CH Ủ NGHĨA XÃ H I HI N Ộ Ệ TH C Ự A CH NGHĨA XÃ H I HI N TH C Ủ Ộ Ệ Ự II CA ́CH MÁNG THÁNG M ́́I NGA Ư Ơ VÁ S ́ RA Ư Đ ́I CNXH Ơ HIẾN TH ́C Ư II I S KH NG HO NG, Ự Ủ Ả S P Đ C A MÔ HÌNH Ụ Ổ Ủ CH NGHĨA Ủ XÃ H I Ộ XÔ VI TẾ VÀ NGUYÊN NHÂN C A Ủ NÓ B TRI N V NG C A CH Ể Ọ Ủ Ủ NGHĨA XÃ H I Ộ I Ch nghĩa t ủ ư b n-không ả ph i là ả t ng lai ươ c a xã h i ủ ộ loài ng i ườ II Tính chất vá nh ́ng ư mâu thuấn c bán ơ cúa xá hối loái ng ́i ươ III Ch ủ nghĩa xã h i – ộ t ng lai ươ cũa xã h i loài ộ ng i ườ IV Nh ng ữ thành t u ự Vi t Nam, ệ Trung Qu c và ố các n c xã ướ h i ch ộ ủ nghĩa khác V Ch ủ nghiã xã h i hi n ộ ệ th c ự ở Vi t ệ Nam 2. Cách m ng Tháng M i Nga vàạ ườ s ra đ i CNXH hi n th c ự ờ ệ ự 1. Khái l c ượ v n đ lý ấ ề lu n chung ậ v ch nghĩa ề ủ xã h i ộ hi n th c ệ ư 3 . Mô hình ch ủ nghĩa xã h i ộ hi n ệ th c đ uự ầ tiên trên th gi i ế ớCH Ủ NGHĨA XÃ H I Ộ HI NTH C Ệ Ự V i s ra đ i c a ch nghĩa Mác, ch nghĩa ớ ự ờ ủ ủ ủ xã h i đã t nh ng lý thuy t không t ng tr ộ ừ ữ ế ưở ở thành m t lý lu n khoa h c. Quá trình thâm ộ ậ ọ nh p lý lu n khoa h c đó vào đ i s ng th c ậ ậ ọ ờ ố ự ti n phong trào đ u tranh c a giai c p công ễ ấ ủ ấ nhân và nhân dân lao đ ng đã d n đ n s ra đ i ộ ẫ ế ự ờ và phát tri n c a ch nghĩa xã h i hi n th c. ể ủ ủ ộ ệ ự a . Hoàn c nh ra đ i CNXH hi n th c:ả ờ ệ ự Sau khi n m đ c chính quy n, chính ph ắ ượ ề ủ lâm th i đã không gi i quy t nh ng v n đ đã ờ ả ế ữ ấ ề h a tr c đó nh v n đ ru ng đ t c a nông ứ ướ ư ấ ề ộ ấ ủ dân, vi c làm cho công nhân,v n đ l ng th c ệ ấ ề ươ ự và nh t là quy t theo đu i chi n tranh đ qu c ấ ế ổ ế ế ố đ n cùng. ế V i vi c đ qu c Nga tham gia ớ ệ ế ố chi n tranh th gi i th nh t đã ế ế ớ ứ ấ làm chín mu i tình th Cách m ng ồ ế ạ vô s n. ả Trong n c các cu c bi u tình đòi hoà ướ ộ ể bình, dân ch c a công nhân ngày m t dâng ủ ủ ộ cao. D i s lãnh đ o c a đ ng Bolshevik, ướ ự ạ ủ ả nhân dân Nga đang chu n b cho cu c kh i ẩ ị ộ ở nghĩa vũ trang giành chính quy n v tay ề ề Xôvi t. ế Ngay trong đêm 7 tháng 11 năm 1917 (25 tháng 10 theo l ch Nga), Đ i h i Xô Vi t toàn ị ạ ộ ế Nga l n th hai tuyên b khai m c t i đi n ầ ứ ố ạ ạ ệ Smonly và tuyên b thành ...
— Xem thêm —
Bình luận