Tài liệu

40 món ăn nổi tiếng Âu – Á

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 607     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu 40 món ăn nổi tiếng Âu – Á - tài liệu, sách iDoc.VnCách làm 40 mươi món bánh nổi tiếng từ Châu Á đến Châu Âu. Bao gồm các món bánh của Châu Âu như bánh phô mai, bánh cho
40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Baánh haånh nhên ...........................................................................3
Baánh mò chiïn töm........................................................................4
Baánh tröi nûúác...............................................................................5
Baánh àêåu xanh nûúáng ..................................................................6
Baánh da lúån...................................................................................7
Baánh quy laåc .................................................................................8
Baánh deão........................................................................................9
Baánh traái mêån hûúng cam..........................................................11
Baánh dêu têy...............................................................................13
Sandwich keåp thõt nguöåi.............................................................14
Baánh phö mai..............................................................................15
Baánh chocolate nhên nho ...........................................................16
Baánh töm Haâ Nöåi........................................................................18
Baánh daây keåp chaã........................................................................19
Baánh dûa melon..........................................................................20
Baánh ûúát thõt nûúáng ...................................................................22
Baánh cuöën nhên thõt...................................................................23
Baánh khuön chocolate ................................................................24
Baánh nûúáng mêån vaâ cam............................................................26
Baánh xöëp .....................................................................................27
Baánh chuöëi ..................................................................................28
Baánh göëi Thaái..............................................................................29
40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 2
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Baánh caâët hoa quaã....................................................................30
Baánh mò tiïìu ...............................................................................31
Baánh gatö dûâa.............................................................................32
Baánh caá chiïn..............................................................................33
Baánh khoai nûúáng.......................................................................34
Baánh àaâo dûâa ..............................................................................35
Baánh chuöëi Nagasari ..................................................................36
Baánh sandwich ngûåa vùçn ...........................................................37
Baánh taáo flan...............................................................................38
Baánh nûúáng chocolate.................................................................39
Baánh ngaân sao ............................................................................40
Baánh nú vûâng..............................................................................42
Baánh cuöën xuác xñch.....................................................................43
Caách phuã kem lïn baánh..............................................................44
Baánh crepe ..................................................................................45
Baánh göëi ......................................................................................46
Club Sandwich............................................................................47
Baánh thõt cuöën ............................................................................48
Sandwich cuöån caá höìi..................................................................49
Liên hệ quảng cáo

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 3
http://www.ebooks.vdcmedia.com
BAÁNH HAÅNH NHÊN
Thûúãng thûác moán baánh naây keâm vúái nûúác traâ noáng rêët ngon.
Nïëu àûúåc baão quaãn töët, baánh haånh nhên coá thïí duâng caã thaáng.
Nguyïn liïåu:
- 200 g böåt mò.
- 150 g múä, thùæng lêëy nûúác.
- 150 g àûúâng.
- 1 muöîng caâ phï thuöëc tiïu mùån.
- 2 trûáng gaâ, luöåc chñn, lêëy loâng àoã.
- 1 öëng vani.
- 50 g laåc hoùåc haåt àiïìu rang.
Thûåc hiïån:
Rêy böåt mò vaâo mêm. Cho àûúâng, múä nûúác, loâng àoã trûáng, thuöëc
tiïu mùån vaâo, nhöìi thêåt kyä. UÃåt trong 2 giúâ.
Voâ böåt thaânh tûâng viïn bùçng quaã quêët, êën deåt.
Àùåt baánh vaâo khuön coá
thoa dêìu, êën haåt àiïìu hoùåc laåc vaâo chöî
loäm úã giûäa.
Cho baánh vaâo loâ nûúáng khoaãng 20 phuát túái khi chñn vaâng.
Thûúãng thûác:
Baánh chñn, nöíi vaâëp. Àïí nguöåi, cho vaâo höåp àêåy kñn, duâng
dêìn.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

40 món ăn nổi tiếng Âu – Á
Cách làm 40 mươi món bánh nổi tiếng từ Châu Á đến Châu Âu. Bao gồm các món bánh của Châu Âu như bánh phô mai, bánh chocolate nhân nho….và các món bánh của Châu Á như bánh dẻo, bánh gối Thái….đặc biệt có cả món bánh Tôm của Hà Nội. Qua cuốn sách, bạn có thể chu du các nước trên thế giới qua việc thưởng thức các món ăn ngon của nước đó.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 607     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hoá ẩm thực Hà Nội xưa và nay Lượt tải: 14 Lượt xem: 4098
Cách chế biến lạp xưởng Lượt tải: 2 Lượt xem: 2979
Quy trình sản xuất giấm Lượt tải: 21 Lượt xem: 2920
Có thể bạn quan tâm
Quy trình sản xuất giấm Lượt tải: 21 Lượt xem: 2920
Donut nướng không dầu mỡ Lượt tải: 2 Lượt xem: 2645
Cách làm nem chua miền trung Lượt tải: 1 Lượt xem: 2199
Sản xuất miến ở Việt Nam Lượt tải: 16 Lượt xem: 2021
Ngao xào chua ngọt Lượt tải: 0 Lượt xem: 1910