Thành viên ms_sushi

40 món ăn nổi tiếng Âu – Á

- 04/07/2012
Chia sẻ
/50 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (50 trang)
Thành viên ms_sushi

40 món ăn nổi tiếng Âu – Á

- 04/07/2012
628
Báo lỗi

Cách làm 40 mươi món bánh nổi tiếng từ Châu Á đến Châu Âu. Bao gồm các món bánh của Châu Âu như bánh phô mai, bánh chocolate nhân nho….và các món bánh của Châu Á như bánh dẻo, bánh gối Thái….đặc biệt có cả món bánh Tôm của Hà Nội. Qua cuốn sách, bạn có thể chu du các nước trên thế giới qua việc thưởng thức các món ăn ngon của nước đó.

Nội dung
Microsoft Word - cam nang an toan suc khoe.doc

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 1

http://www.ebooks.vdcmedia.com

MUÅC LUÅC

Baánh haånh nhên ...........................................................................3

Baánh mò chiïn töm........................................................................4

Baánh tröi nûúác...............................................................................5

Baánh àêåu xanh nûúáng ..................................................................6

Baánh da lúån ...................................................................................7

Baánh quy laåc .................................................................................8

Baánh deão........................................................................................9

Baánh traái mêån hûúng cam..........................................................11

Baánh dêu têy...............................................................................13

Sandwich keåp thõt nguöåi.............................................................14

Baánh phö mai..............................................................................15

Baánh chocolate nhên nho ...........................................................16

Baánh töm Haâ Nöåi ........................................................................18

Baánh daây keåp chaã........................................................................19

Baánh dûa melon..........................................................................20

Baánh ûúát thõt nûúáng ...................................................................22

Baánh cuöën nhên thõt...................................................................23

Baánh khuön chocolate ................................................................24

Baánh nûúáng mêån vaâ cam............................................................26

Baánh xöëp .....................................................................................27

Baánh chuöëi ..................................................................................28

Baánh göëi Thaái..............................................................................29

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 2

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Baánh caâ röët hoa quaã....................................................................30

Baánh mò tiïìu ...............................................................................31

Baánh gatö dûâa .............................................................................32

Baánh caá chiïn..............................................................................33

Baánh khoai nûúáng.......................................................................34

Baánh àaâo dûâa ..............................................................................35

Baánh chuöëi Nagasari ..................................................................36

Baánh sandwich ngûåa vùçn ...........................................................37

Baánh taáo flan...............................................................................38

Baánh nûúáng chocolate.................................................................39

Baánh ngaân sao ............................................................................40

Baánh nú vûâng ..............................................................................42

Baánh cuöën xuác xñch .....................................................................43

Caách phuã kem lïn baánh..............................................................44

Baánh crepe ..................................................................................45

Baánh göëi ......................................................................................46

Club Sandwich ............................................................................47

Baánh thõt cuöën ............................................................................48

Sandwich cuöån caá höìi..................................................................49

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 3

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH HAÅNH NHÊN

Thûúãng thûác moán baánh naây keâm vúái nûúác traâ noáng rêët ngon. Nïëu àûúåc baão quaãn töët, baánh haånh nhên coá thïí duâng caã thaáng.

Nguyïn liïåu:

- 200 g böåt mò.

- 150 g múä, thùæng lêëy nûúác.

- 150 g àûúâng.

- 1 muöîng caâ phï thuöëc tiïu mùån.

- 2 trûáng gaâ, luöåc chñn, lêëy loâng àoã.

- 1 öëng vani.

- 50 g laåc hoùåc haåt àiïìu rang.

Thûåc hiïån:

Rêy böåt mò vaâo mêm. Cho àûúâng, múä nûúác, loâng àoã trûáng, thuöëc tiïu mùån vaâo, nhöìi thêåt kyä. UÃ böåt trong 2 giúâ.

Voâ böåt thaânh tûâng viïn bùçng quaã quêët, êën deåt.

Àùåt baánh vaâo khuön coá thoa dêìu, êën haåt àiïìu hoùåc laåc vaâo chöî loäm úã giûäa.

Cho baánh vaâo loâ nûúáng khoaãng 20 phuát túái khi chñn vaâng.

Thûúãng thûác:

Baánh chñn, nöíi vaâ xöëp. Àïí nguöåi, cho vaâo höåp àêåy kñn, duâng dêìn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 4

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH MÒ CHIÏN TÖM

Àêy seä laâ moán quaâ khaá bêët ngúâ daânh cho baån beâ trong bûäa tiïåc nhúâ muâi võ khaá hêëp dêîn vaâ laå miïång.

Nguyïn liïåu:

- 5 laát baánh mò sandwich, àïí núi thoaáng khoaãng 1 giúâ cho se mùåt

- 200 g töm suá, boác voã, cho vaâo cöëi giaä nhuyïîn

- Toãi bùm nhuyïîn

- Rau muâi thaái nhuyïîn

- Vûâng trùæng

- Böåt nùng, dêìu ùn, tûúng úát, muöëi, tiïu

Thûåc hiïån:

Thaái baánh mò thaânh tûâng miïëng hònh chûä nhêåt 2x5 cm, hoùåc thaái miïëng vûâa ùn theo yá baån.

Tröån töm vúái toãi, rau muâi, muöëi, tiïu vaâ ñt böåt nùng

Treát töm lïn baánh mò

Lùn phêìn töm vûâa treát qua vûâng

Cho dêìu vaâo chaão. Dêìu noáng, àïí lûãa trung bònh, cho baánh mò àaä treát töm vaâo chiïn vaâng

Chuêín bõ khùn giêëy thêëm dêìu. Vúát baánh ra, àïí raáo dêìu.

Thûúãng thûác:

Moán baánh mò chiïn gioân doån keâm vúái tûúng úát. Duâng noáng hay nguöåi àïìu ngon.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 5

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH TRÖI NÛÚÁC

Moán baánh truyïìn thöëng cuãa ngaân xûa àêët Viïåt khöng chó xuêët hiïån vaâo nhûäng ngaây rùçm thaáng 8 hay Tïët Àoan ngoå. Thûúãng thûác miïëng baánh tröi ngoåt ngaâo, àêåm võ gûâng, thúm muâi vûâng trong caái laånh àêìu muâa cuäng laâ möåt àiïìu "coá lyá".

Chuêín bõ:

- 500 g böåt nïëp, nhöìi vúái nûúác êëm cho deão mõn.

- 800 g àûúâng caát trùæng.

- 1 cuã gûâng nhoã, àêåp dêåp, hoùåc thaái laát moãng.

- 500 g àêåu xanh, ngêm mïìm, àaäi voã.

- 500 g dûâa naåo, vùæt lêëy nûúác cöët.

- Vûâng rang vaâng thúm.

- Múä nûúác.

- Haânh laá giaä naát.

Thûåc hiïån:

Nêëu àêåu xanh vúái nûúác giaão dûâa cho mïìm, taán nhuyïîn, xaâo vúái ñt múä, cho haânh laá, nïm chuát muöëi, àûúâng.

Chia nhên thaânh tûâng viïn bùçng quaã chanh (khoaãng 50 viïn).

Chia böåt nïëp thaânh 50 viïn. Boåc böåt nïëp bïn ngoaâi nhên àêåu, thaã baánh vaâo nûúác laä àun söi, luöåc àïën khi baánh nöíi lïn laâ chñn.

Nêëu nûúác àûúâng cho tan, röìi thaã baánh tröi vaâo, cho gûâng.

Thûúãng thûác

Muác ra cheán, chan nûúác cöët dûâa vaâ rùæc chuát vûâng.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 6

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH ÀÊÅU XANH NÛÚÁNG

Baánh thúm muâi àêåu xanh ngêåy võ sûäa vaâ beáo cuãa dûâa naåo. Vúái chiïëc baánh naây baån seä coá möåt moán ùn traáng miïång hêëp dêîn vaâ thuá võ.

Nguyïn liïåu:

- 500 g àêåu xanh, àaäi voã.

- 400 g àûúâng trùæng.

- 500 g dûâa naåo, nhöìi vúái nûúác êëm, lêëy 300 ml nûúác cöët.

- 3 trûáng gaâ.

- 3 thòa xuáp sûäa àùåc.

- 100 g böåt mò.

- 1 öëng vani.

Thûåc hiïån:

Cho àêåu xanh vaâo nöìi hêëp chñn, xay nhuyïîn.

Tröån àïìu àêåu xanh vúái nûúác cöët dûâa, àûúâng, trûáng gaâ, sûäa, vani sao cho tan àûúâng.

Thoa dêìu vaâo khuön, loát giêëy moãng dûúái àaáy nöìi. Àöí höîn húåp trïn vaâo khuön, cho vaâo loâ nûúáng khoaãng 30 phuát, baánh vaâng àïìu.

Thûúãng thûác:

Baánh chñn àïí nguöåi. Coá thïí cho vaâo tuã laånh.

Nïëu muöën ngon hún: khi baánh chñn, àang coân noáng, thoa ñt bú thúm lïn mùåt baánh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 7

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH DA LÚÅN

Moán naây tuy àún giaãn, nhûng khaá hêëp dêîn. Vaâ àiïìu quan troång laâ coá noá, thûåc àún traáng miïång cuãa gia àònh baån seä phong phuá hún.

Nguyïn liïåu:

Böåt baánh

- 300g böåt nùng.

- 300 g àûúâng trùæng.

- 100 g laá dûáa, lêëy nûúác cöët.

- 500 g dûâa naåo, lêëy 300 ml nûúác cöët.

- 1 öëng vani.

- Phêím maâu xanh.

Nhên baánh

- 300 g àêåu xanh.

- 250 g àûúâng trùæng.

- 50 g böåt gaåo.

Thûåc hiïån:

Cho böåt nùng vaâo thau saåch, cho nûúác cöët dûâa, nûúác cöët laá dûáa vaâ àûúâng vaâo khuêëy àïìu, hoaâ tan.

Àêåu xanh nêëu chñn, xay nhuyïîn. Sïn àêåu xanh vúái àûúâng, nûúác cöët dûâa, böåt gaåo pha loaäng, àaão àïìu, àêåu xanh seä àùåc saánh laåi.

Àùåt choä lïn bïëp, àúåi nûúác söi, àïí khuön nhöm troân coá thoa dêìu vaâo. Cho möåt muöi böåt vaâo khuön hêëp gêìn chñn (mùåt böåt coân ûúát), cho lúáp àêåu xanh lïn trïn. Àêåu chñn, cho tiïëp lúáp böåt lïn trïn.

Thûúãng thûác:

Àïí nguöåi, lêëy ra khoãi khuön.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 8

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH QUY LAÅC

Baánh cuäng dïî laâm vaâ coá möåt võ khaá àùåc biïåt. Baån coá thïí duâng nhûäng chiïëc baánh naây laâm moán traáng miïång.

Nguyïn liïåu:

- 200 g laåc.

- 200 g àêåu tûúng.

- 200 g àûúâng.

- Dêìu thûåc vêåt.

- Böåt laâm baánh (böåt àao).

Thûåc hiïån:

Laåc rang chñn, boã voã, giaä dêåp, àêåu tûúng xay nhuyïîn.

Tröån àïìu laåc, àêåu tûúng àûúâng cuâng 2 thòa nhoã böåt vaâ 1 thòa dêìu. Àaánh thêåt nhuyïîn höîn húåp röìi nùån thaânh tûâng viïn troân vaâ cho vaâo khuön baánh thaânh hònh baánh.

Àöí baánh ra khoãi khuön, xïëp vaâo loâ nûúáng, nûúáng trong loâ 10 phuát úã nhiïåt àöå thêëp.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 9

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH DEÃO

Trong tiïët thu maát meã naây, baån coá thïí tröí taâi laâm baánh vaâo nhûäng ngaây nghó. Chiïëc baánh naây baån coá thïí laâ moán quaâ thên thiïët cho baån beâ vaâ gia àònh baån.

Nguyïn liïåu:

Voã baánh:

- Böåt gaåo nïëp rang (1 kg), àûúâng (1,5 kg), loâng trùæng trûáng võt (1 quaã), nûúác hoa bûúãi.

Nhên baánh:

+ Nhên thêåp cêím: mûát bñ (250 g), mûát sen (150 g), laåp xûúâng (50 g), vûâng (50 g), xaá xñu (200 g), múä thõt (200 g).

+ Nhên àêåu, trûáng: àêåu xanh (400 g), àûúâng caát (400 g), haåt sen (100 g), trûáng võt muöëi (14 caái), rûúåu trùæng (1 thòa), nûúác gûâng (1 thòa), múä nûúác.

Thûåc hiïån:

Nûúác àûúâng: loâng trùæng àaánh tan cho vaâo nûúác quêåy àïìu, lûúåc saåch, cho vaâo xoong cuâng àûúâng vaâ nûúác laä, nêëu söi, vúát boåt thûúâng. Khoaãng 20 phuát àöí nûúác cöët chanh vaâo nêëu thïm 30-40 phuát nhùæc xuöëng, vúát boåt nhûng khöng quêåy àuäa, nïëu quêåy seä bõ laåi àûúâng, àûúâng nêëu xong coân laåi khoaãng 1,5 kg.

Nhên: 2 loaåi

+ Thêåp cêím: múä luöåc chñn, xùæt haåt lûåu ûúáp àûúâng, mûát bñ xùæt haåt lûåu, vûâng rang, thõt xaá xñu, laåp xûúâng (xùæt haåt lûåu), tröån têët caã vúái möåt ñt àûúâng vaâ böåt nïëp rang (50 g), xong vùæt thaânh tûâng nùæm àïìu nhau.

+ Nhên trûáng: àêåu xanh àaäi voã, nûúác cöët, quïët nhuyïîn, haåt dûa, vûâng, haåt àiïìu, haåt sen (xùæt haåt lûåu), trûáng võt muöëi lêëy loâng àoã rûãa saåch cho nûúác rûúåu, gûâng vaâo ngêm khoaãng 10 phuát, vúát ra cho möåt thòa àûúâng, thòa múä àem hêëp àöå 15 phuát lêëy ra àïí nguöåi.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 10

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Cho àêåu, àûúâng, múä bùæc lïn bïëp söi gêìn àùåc cho haåt sen, àiïìu, vûâng, dûâa tröån àïìu nhùæc xuöëng rêy böåt baánh deão, nûúác hoa bûúãi hoùåc vani vaâo.

Voã baánh: hoaâ àûúâng nûúác vúái böåt, duâng àuäa quêåy nhanh, àïìu, mõn, cho ra mêm lùn sú qua böåt aáo, cùæt böåt ra thaânh tûâng phêìn nhoã.

Cho vaâo khuön, ngoaâi böåt trong nhên eám chùåt, lêëy baánh ra.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 11

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH TRAÁI MÊÅN HÛÚNG CAM

Cùæn miïëng baánh mïìm xöëp cuâng võ mêån gioân ngoåt lêîn muâi cam thúm maát coân gò thuá bùçng.

Nguyïn liïåu:

- 300 g böåt mò.

- 4 quaã mêån Myä.

- 200 g kem tûúi.

- 100 g mûát cam.

- 300 g àûúâng caát.

- 10 quaã trûáng gaâ.

- 150 g bú.

Thûåc hiïån:

Mêån mua úã cûãa haâng baán traái cêy nhêåp ngoaåi hoùåc úã chúå Bïën Thaânh. Rûãa saåch, lau khö. Lêëy 2 traái cùæt laâm hai, boã haåt, xùæt laát moãng. 2 traái coân laåi lêëy muäi dao xeã laâm 4, taách boã voã vaâ haåt, cuäng xùæt laát moãng. Àïí hai moán mêån ra tûâng àôa riïng.

Chuêín bõ möåt caái tö lúán röìi àöí böåt mò vaâo tö, tiïëp àïën laâ bú, àûúâng àaánh àïìu. Lêìn lûúåt àêåp trûáng, taách lêëy loâng àoã cho tiïëp vaâo böåt. Duâng maáy àaánh trûáng hoùåc tay àaánh àïìu. Àaánh àïën khi thêëy böåt dêåy deão vaâng tiïëp tuåc cho mêån àaä taách boã voã vaâo tröån àïìu röìi àöí vaâo khuön àem nûúáng.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 12

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Taách baánh ra khoãi khuön. Lêëy kem tûúi phïët àïìu lïn mùåt baánh. Duâng thòa caâ phï muác mûát cam (nïëu àùåc quaá, coá thïí nêëu chaãy) traãi àïìu lïn mùåt baánh. Gùæn tûâng miïëng mêån lïn (möîi miïëng caách nhau 2 cm). Cho kem thûâa vaâo öëng nùån àûúâng xoùæn öëc xung quanh. Àïí laånh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 13

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH DÊU TÊY

Maâu àoã moång cuãa nhûäng quaã dêu têy chñn kïët húåp cuâng maâu trùæng tinh khiïët cuãa kem vaâ bú àaä taåo cho chiïëc baánh möåt sûác hêëp dêîn tuyïåt vúâi. Vúái chiïëc baánh naây baån seä coá möåt moán ùn traáng miïång thuá võ.

Nguyïn liïåu:

- 500 g àûúâng caát trùæng.

- 500 g trûáng gaâ.

- 500 g böåt mò.

- 500 g dêu tûúi, rûãa saåch, cùæt àöi.

- 1 lñt kem tûúi.

- 50 g mûát dêu nêëu loãng.

Thûåc hiïån:

Tröån àïìu àûúâng, trûáng, böåt vaâo thöë. Àaánh höîn húåp àïën khi thêåt nöíi vaâ coá maâu vaâng nhaåt.

Sau àoá, àöí höîn húåp ra khuön coá phïët böåt vaâ bú.

Cho khuön vaâo loâ nûúáng úã nhiïåt àöå 170 àöå C khoaãng 30 phuát. Duâng tùm xùm thûã vaâo baánh. Nïëu tùm khö laâ baánh chñn. Lêëy baánh ra khuön vaâ àïí nguöåi.

Kem tûúi àaánh nöíi

Baánh böng lan cùæt thaânh 3 lúáp, phïët kem tûúi úã lúáp giûäa vaâ ngoaâi thaânh baánh.

Thûúãng thûác:

Cho baánh ra àôa. Xïëp dêu têy theo hònh troân lïn mùåt baánh. Phïët mûát dêu lïn dêu tûúi. Duâng laånh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 14

http://www.ebooks.vdcmedia.com

SANDWICH KEÅP THÕT NGUÖÅI

Àïí àöíi khêíu võ cho bûäa ùn gia àònh baån coá thïí chuêín bõ möåt bûäa ùn toaân àöì nguöåi. Nhanh goån maâ vêîn àaãm baão ngon miïång cho moåi thaânh viïn.

Nguyïn liïåu:

- 5 laát thõt nguöåi: 50 g.

- 5 miïëng pho maát gouda: 50 g.

- 3 laá xaâ laách: 30 g.

- 4 laát dûa chuöåt: 40 g.

- 4 laát caâ chua: 40 g.

- 3 laát úát xanh Àaâ Laåt: 20 g.

- 6 khoanh haânh têy: 20 g.

- 1 thòa caâ phï muâ taåt.

- 1 thòa caâ phï bú.

- 65 g baánh mò.

Thûåc hiïån:

Phïët bú vaâ muâ taåt lïn mùåt trong cuãa laát baánh mò. Tiïëp àoá, xïëp lïn mùåt trong cuãa laát baánh mò, theo thûá tûå: thõt nguöåi, pho maát, caâ chua, dûa chuöåt, haânh têy, úát xanh, xaâ laách.

Àêåy laát baánh mò coân laåi lïn trïn.

Thûúãng thûác:

Baây ra àôa, trang trñ vúái laá xaâ laách xoùn. Duâng thïm muöëi tiïu nïëu thñch.

Nïn ùn ngay. Nïëu àïí lêu, caâ chua seä chaãy nûúác, khöng ngon.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 15

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH PHÖ MAI

Baánh phö mai rêët thñch húåp àïí traáng miïång trong bûäa ùn hay mûâng sinh nhêåt.

Nguyïn liïåu:

- 300 g phö mai.

- 100 g àûúâng caát.

- 5 loâng àoã trûáng gaâ.

- 1 huä sûäa chua Yomost.

- 1 quaã chanh, lêëy voã xanh baâo nhoã.

- 350 g kem tûúi.

- 10 g chêët laâm àöng (keo galentine).

- 125 sûäa tûúi.

- 1 baánh böng lan.

Thûåc hiïån:

Baánh böng lan cùæt laát moãng chûâng 1 cm. Duâng 1 miïëng àïí loát dûúái àaáy khuön.

Kem tûúi àaánh húi àûáng.

Tröån chung phö mai, loâng àoã trûáng gaâ, sûäa chua, àûúâng caát. Àaánh tan àïìu röìi cho kem tûúi, sûäa tûúi vaâ voã chanh vaâo.

Hêëp caách thuyã àïí laâm tan húåp chêët laâm àöng, röìi cho vaâo höîn húåp trïn.

Thûúãng thûác:

Àöí höîn húåp phö mai ra khuön àaä loát sùén baánh böng lan. Cêët vaâo tuã laånh, cho àïën khi àöng cûáng laâ duâng àûúåc.

Coá thïí trang trñ vúái dêu tûúi.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 16

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CHOCOLATE NHÊN NHO

Hûúng võ tuyïåt vúâi cuãa moán traáng miïång seä laâm bûäa ùn cuãa gia àònh baån thïm phêìn hêëp dêîn.

Nguyïn liïåu:

- 250 gr böåt mò.

- 150 g nho khö.

- 200 g chocolate.

- 50 g böåt cacao.

- 300 g àûúâng.

- 4 loâng àoã trûáng gaâ.

- 100 g bú.

Thûåc hiïån:

Nho khö ngêm vúái chuát nûúác êëm cho núã röìi àïí raáo nûúác. Tuyâ vaâo súã thñch maâ baån coá thïí thïm nhiïìu nho khö, nhiïìu böåt chocolate. Àöí böåt mò, nho khö, àûúâng, bú, böåt chocolate (àïí daânh möåt ñt chocolate laâm lúáp aáo cuãa baánh) vaâ chuát xñu nûúác vaâo tö röìi quêëy thêåt àïìu tay.

Trûáng gaâ àêåp taách boã loâng trùæng coân loâng àoã voã riïng ra cheán. Tiïëp tuåc cho loâng àoã vaâo höîn húåp böåt quêëy thêåt nhiïìu lêìn àïí tröån àïìu moåi thûá. Sau khi böåt àaä àaánh àïìu, lêëy möåt caái khuön röìi àöí höîn húåp böåt vaâo, nûúáng chûâng 15-20 phuát.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 17

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àúåi baánh nguöåi gùæp ra möåt caái àôa àïí trang trñ. Hoaâ böåt cacao vúái sûäa àùåc, àûúâng, nêëu söi àúåi nûúác saánh àùåc laåi thò nhùæc xuöëng. Cuäng laâm tûúng tûå nhû vêåy vúái chocolate. Àúåi hai thûá êëy nguöåi thò lêëy möåt caái thòa lêìn lûúåt muác chocolate phïët khùæp mùåt baánh röìi tûúái cacao lïn sau.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 18

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH TÖM HAÂ NÖÅI

Àêy laâ moán ùn àûúåc coi laâ àùåc saãn cuãa àêët Haâ thaânh. Khi coá khaách tûâ xa vïì, ngûúâi thuã àö thûúâng thïët àaäi moán baánh töm höì Têy. Nïëu baån khöng coá àiïìu kiïån dêîn khaách ra haâng thò vúái cöng thûác sau, baån cuäng coá thïí laâm àûúåc moán ùn tuyïåt vúâi naây.

Nguyïn liïåu:

- 500 gr töm àêët.

- 300 gr khoai lang bñ.

- 2 trûáng võt.

- 200 gr böåt mò.

- 100 gr böåt nùng.

- 1 quaã dûâa xiïm.

- Nûúác mùæm chua ngoåt coá cuã caãi, caâ röët baâo súåi.

- Rau söëng.

Thûåc hiïån:

- Trûáng võt àaánh nöíi, rêy tûâ tûâ böåt nùng + böåt mò vaâo taåo höîn húåp sïìn sïåt, àïí böåt dêåy 30 phuát.

- Khoai goåt voã, xùæt súåi, ngêm 15 phuát trong nûúác pha muöëi. Vúát ra, àïí raáo, tröån vaâo böåt.

- Töm laâm saåch, ûúáp vúái chuát muöëi, tiïu, böåt ngoåt.

- Khûã haânh toãi thêåt thúm röìi vúát xaác haânh, toãi boã ra baát. Lêëy thòa lúán cho khoai lang vaâo, xïëp töm lïn trïn. Chiïn vaâng.

- Cuöån baánh töm vúái rau söëng, chêëm nûúác mùæm chua ngoåt.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 19

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH DAÂY KEÅP CHAÃ

Baánh daây coá thïí laâ bûäa àiïím têm cuãa baån cuäng coá thïí laâ moán quaâ àöåc àaáo khi baån múâi khaách. Moán ùn naây vûâa mang àêåm neát truyïìn thöëng dên töåc cuäng laâ caách àïí baån baây toã taâi kheáo leáo cuãa baån.

Nguyïn liïåu: (chuêín bõ 4 phêìn ùn)

- 200 gr gaåo teã.

- 400 gr gaåo nïëp.

- 30 gr múä nûúác.

- 1 böå oác lúån.

- 400 gr chaã àïí ùn keâm (coá thïí duâng chaã quïë hoùåc chaã luåa).

- Laá chuöëi tûúi.

- 1 miïëng buöìm coái.

Thûåc hiïån:

Gaåo nïëp vaâ gaåo teã vo saåch, ngêm nûúác khoaãng 6-8 giúâ röìi vúát ra, xaã laåi nûúác laånh. Àöí hai thûá vaâo choä (hay coân goåi laâ löìng hêëp) àun dûúái lûãa to àïìu. Khi thêëy phêìn gaåo nïëp böëc muâi thúm, vêíy khoaãng 300 ml nûúác laånh vaâo nöìi gaåo nïëp àang àun. Àêåy vung laåi tiïëp tuåc àun cho àïën khi xöi chñn, súâ vaâo thêëy khöng dñnh tay laâ àûúåc.

Múä vaâ oác lúån cho vaâo tö hêëp chñn, sau àoá àaánh thêåt nhuyïîn àïìu höîn húåp naây.

Àùåt möåt miïëng buöìm coái lïn mêm saåch, xoa höîn húåp múä lúån lïn trïn. Àöí xöi noáng ra miïëng buöìm coái. Cûá laâm thïë àïën khi naâo lêåt miïëng buöìm coái lïn thêëy xöi nhuyïîn, mõn boáng laâ àûúåc. Vùæt xöi thaânh miïëng troân, àùåt vaâo laá chuöëi coá xoa múä, oác vaâ quaåt cho baánh nhanh nguöåi. Ùn keâm vúái chaã.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 20

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH DÛA MELON

Traái dûa vaâng baån vêîn thêëy trong ly sinh töë nay khoaác möåt chiïëc aáo múái àoá laâ moán baánh nûúáng vúái dûa melon.

Nguyïn liïåu:

- 200 g böåt mò.

- 200 g böåt ngö.

- 300 g àûúâng caát.

- 2 traái dûa melon (1 ruöåt xanh, 1 ruöåt vaâng).

- 5 loâng àoã trûáng gaâ.

- Böåt agar.

- Bú àùåc.

- Laá baåc haâ àïí trang trñ.

Caách laâm:

Àöí böåt mò, böåt ngö, loâng àoã trûáng gaâ, àûúâng caát vaâo tö àaánh àïìu röìi cho vaâo hai khay troân. Àem nûúáng chûâng 15-20 phuát laâ baánh chñn. Àúåi baánh nguöåi röìi lêëy bú àùåc phïët àïìu lïn mùåt möåt caái baánh röìi àïí ra möåt goác riïng, caái coân laåi cùæt 8-10 miïëng.

Dûa melon (xanh vaâ vaâng) choån nhûäng quaã da möëc, buáng vaâo voã nghe coá tiïëng buåp buåp, cêìm nùång tay laâ dûa chñn vaâ giaâ, rêët ngoåt. Goåt voã, boã haåt röìi cùæt miïëng vuöng daây, tröån lêîn chuáng vaâo tö lúán, àïí riïng.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 21

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àun söi nûúác àûúâng vúái böåt agar quêåy àïìu sau àoá àùåt möåt khuön baánh lïn trïn baánh ngö àaä phïët bú, truát miïëng dûa àaä xùæt vaâo trong khuön, tiïëp àïën àöí nûúác thaåch vaâo. Àúåi àöng, xïëp baánh ngö cùæt miïëng lïn trïn röìi haäy cho vaâo tuã laånh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 22

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH ÛÚÁT THÕT NÛÚÁNG

Moán ùn naây àem àïën cho thûåc khaách sûå ngon miïång àïën laå luâng. Àêy laâ moán ùn cuãa ngûúâi dên Nam böå.

Nguyïn liïåu:

(Chuêín bõ cho 4 phêìn ùn).

- 2 öí baánh cuöën traáng sùén.

- 400 gr thõt boâ.

- 400 gr thõt ba chó.

- 50 gr meâ.

- 2 cêy xaã.

- Haânh khö, gia võ, rau söëng, nûúác chêëm chua ngoåt, chanh, úát, than àïí nûúáng.

Thûåc hiïån:

- Thõt boâ vaâ thõt ba chó rûãa saåch, xùæt miïëng vûâa ùn. Ûúáp thõt vúái haânh, toãi, cuã xaã giaä dêåp, tiïu böåt, nûúác mùæm, gia võ, chuát àûúâng, múä nûúác, meâ àaä rang chñn àïí khoaãng 2 giúâ cho thêëm àïìu gia võ.

- Nhùåt saåch caác loaåi rau söëng göìm: xaâ laách, giaá söëng, rau thúm, ngoâ, sau àoá ngêm vúái nûúác muöëi cho saåch, vêíy raáo nûúác.

- Nûúác chêëm coá thïí laâm tûâ nûúác söi àïí nguöåi pha vúái nûúác mùæm ngon, thïm vaâo chuát àûúâng, mò chñnh, chanh, úát, toãi.

- Khuêëy àïìu, nïëm thêëy coá võ chua ngoåt laâ àûúåc.

- Quaåt than cho àoã höìng, xïëp thõt lúån vaâ thõt boâ ra vó, nûúáng vaâng àïìu hai mùåt, truát ra àôa.

- Gúä tûâng miïëng baánh cuöën ra khoãi öí, xïëp ñt rau söëng lïn mùåt cuâng vúái thõt nûúáng vaâ cuöån laåi, xïëp ra àôa.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 23

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CUÖËN NHÊN THÕT

Baån muöën tröí taâi laâm bïëp àïí thiïët àaäi baån beâ, nhûng chûa biïët choån moán gò thò baánh cuöën seä laâ moán ùn thñch húåp cho sûå lûåa choån cuãa baån.

Nguyïn liïåu:

(Chuêín bõ cho 4 phêìn ùn)

- 500 gr gaåo.

- 200 gr thõt naåc vai.

- 10 gr möåc nhô.

- Ñt nêëm hûúng.

- 100 gr haânh khö.

- 50 gr bú vaâng.

- 30 gr múä nûúác, gia võ, nûúác chêëm chua ngoåt, rau thúm.

Thûåc hiïån:

- Möåc nhô, nêëm hûúng ngêm núã, xùæt nhoã. Thõt naåc xùæt hoùåc xay nhoã, ûúáp vúái chuát nûúác mùæm ngon, tiïu, haânh.

- Phi thúm haânh vúái dêìu, cho thõt, nêëm, möåc nhô vaâo xaâo sùn. Nïm nïëm laåi gia võ cho thêëm röìi xuác ra àïí möåt àôa riïng. Haânh cuã mua loaåi àaä xùæt khö vïì chó viïåc phi dêìu noáng röìi àaão qua, vúát ra àïí raáo dêìu.

- Gaåo vo saåch, ngêm 4 giúâ, döåi laåi nûúác saåch, àïí raáo. Cho gaåo vaâo cöëi xay vúái nûúác. Khi gaåo àaä xay xong, loåc laåi nûúác böåt bùçng rêy, àöí ra thau, thïm chuát muöëi.

- Àun 2/3 nöìi nûúác söi, cùng möåt miïëng vaãi thêåt chùæc lïn miïng nöìi, khi nûúác söi lêëy chuát múä nûúác thoa lïn miïång vaãi, muác möåt traáng lïn vaãi, àêåy nùæp khoaãng 3 phuát, giúã nùæp. Duâng miïëng tre lêåt baánh ra mêm, cho nhên thõt vaâo cuöån troân röìi baây ra àôa.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 24

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH KHUÖN CHOCOLATE

Baánh naây coá thïí àûúåc duâng sau möîi bûäa ùn hay trong caác tiïåc traâ, tiïåc sinh nhêåt.

Nguyïn liïåu:

1. Voã baánh ga tö

- 200 g böåt mò + 30 g cacao.

- 200 g àûúâng.

- 6 quaã trûáng gaâ.

- 15 g bú àun chaãy.

2. Nhên baánh

- 1,2 lñt kem vanila.

- 500 g chocolate trùæng.

- 500 ml rûúåu Khalua.

- 1 lñt kem tûúi

- 18 laá gelatine thûúâng duâng laâm thaåch.

3. Phuã baánh vaâ trang trñ

- 500 g söët chocolate.

- 30 g chocolate trùæng.

Caách laâm:

Voã baánh:

- Àaánh böng trûáng vaâ àûúâng.

- Rêy àïìu böåt mò vaâ böåt cacao, tröån vúái höîn húåp trûáng àûúâng.

- Roát bú àun chaãy vaâo.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 25

http://www.ebooks.vdcmedia.com

- Daân moãng baánh trïn khay coá giêëy chöëng dñnh, nûúáng úã 2.000 àöå C khoaãng 3 phuát hoùåc cho àïën khi thêëy baánh vaâng àïìu.

Nhên baánh:

- Àun chaãy 500g chocolate trùæng vaâ hoaâ tan vúái kem vanilla.

- Ngêm laá gelatine röìi àun chaãy tröån vúái söët kem.

- Kem tûúi àaánh 2/3 àöå cûáng + rûúåu àöí vaâo höîn húåp trïn, kiïím tra àöå vaáng cuãa söët sao cho vûâa phaãi, khöng quaá àùåc.

Trang trñ

- Duâng khuön hònh truå daâi 30 cm röång 7 cm, loát voã baánh ga tö xung quanh.

- Nhên baánh tröån àïìu àöí àêìy vaâo trong khuön, röìi phuã kñn bùçng möåt lúáp ga tö nûäa. Sau khi àïí laånh ñt nhêët 3 tiïëng, thaáo ra uáp lïn giaá sùæt.

- Àöí söët chocolate lïn trïn mùåt baánh röìi nhanh tay búm chocolate trùæng thaânh nhûäng daãi daâi theo doåc baánh. Duâng tùm nhoã vaåch nhiïìu vaåch ngang àïí trang trñ.

- Khi ùn, cùæt baánh thaânh miïëng nhoã.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 26

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH NÛÚÁNG MÊÅN VAÂ CAM

Vúái moán baánh naây baån vûâa coá thïí laâm moán traáng miïång hoùåc chïë biïën thaânh moán quaâ àöåc àaáo cho bûäa tiïåc cuãa baån hoùåc ngûúâi thên.

Nguyïn liïåu: (àïí laâm 18 chiïëc)

- 3 baát böåt mò, ½ baát àûúâng, 4 thòa böåt núã, ½ thòa muöëi, ½ baát dêìu ùn, 1 quaã trûáng àaánh vúái 1 thòa kem hoùåc sûäa, 1 thòa bú, 1 baát mêån khö thaái nhoã, 2 thòa voã cam thaái nhoã.

Caách laâm:

- Tröån àïìu böåt mò, böåt núã, àûúâng, muöëi trong möåt chiïëc êu lúán.

- Trûáng àaánh àïìu vúái sûäa röìi thïm mêån vaâ voã cam àöí vaâo êu böåt àaánh àïìu, nhuyïîn.

- Daân àïìu höîn húåp trïn nhaâo laåi 5-6 lêìn cho thêåt kyä, coá thïí cho thïm chuát böåt cho dïî nùån.

- Chia böåt ra viïn thaânh 18 phêìn àïìu nhau àùåt lïn nhiïìu khay nhoã röìi cho vaâo loâ nûúáng àiïån (nhiïåt àöå khoaãng 375 àöå C trong voâng 20 phuát) hoùåc loâ vi soáng àùåt àuáng chûác nùng nûúáng baánh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 27

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH XÖËP

Caách laâm baánh rêët àún giaãn vaâ nhanh choáng. Nïëu muöën baánh coá nhên chocolate hay hoa quaã khö, haånh nhên, baån chó cêìn nhöìi thïm khi chuêín bõ böåt.

Nguyïn liïåu:

- 2 cöëc böåt mò, 2 thòa àûúâng mõn, ¾ thòa böåt núã, 1 quaã trûáng gaâ àaánh sú.

- ¾ cöëc sûäa tûúi, 80 g bú nêëu chaãy.

Thûåc hiïån:

- Bêåt loâ nûúáng lïn 200 àöå C. Quïët dêìu ùn vaâo àaáy khuön baánh. Tröån àïìu böåt, àûúâng vaâ böåt núã vaâo möåt caái baát àïí riïng. Cho trûáng, sûäa vaâ bú vaâo möåt caái baát khaác tröån kyä röìi àöí vaâo baát böåt. Duâng thòa tröån höîn húåp trïn cho àïën khi thaânh möåt khöëi böåt deão.

- Duâng thòa xuác böåt vaâo caác khuön nhoã, chuá yá khöng xuác àêìy böåt vaâo khuön, chó lêëy bùçng 2/3 khuön. Nûúáng 20-30 phuát cho àïën khi thêëy baánh chñn vaâng. Lêëy baánh ra baây vaâo àôa.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 28

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CHUÖËI

Vaâo ngaây nghó, baån muöën laâm möåt moán gò àoá àùåc biïåt cho gia àònh? Xin giúái thiïåu caách laâm moán baánh chuöëi rêët ngon miïång vaâ dïî thûåc hiïån.

Nguyïn liïåu:

- 500 g bú, 500 g àûúâng mõn, 500 g böåt mò, 10 g böåt núã. - 7 quaã trûáng gaâ, 500 g chuöëi xay nhuyïîn, 5 g muöëi, ½ thòa va ni.

Thûåc hiïån:

Àaánh kyä bú vúái àûúâng àïën khi mõn nhû kem. Thïm trûáng tûâng quaã möåt, àaánh àïìu. Tröån têët caã caác thûá nguyïn liïåu coân laåi vaâo höîn húåp trïn. Àöí höîn húåp àaä tröån vaâo khuön baánh. Nûúáng trong loâ khoaãng 40 phuát úã nhiïåt àöå 170 àöå C.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 29

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH GÖËI THAÁI

Moán naây ùn noáng vúái tûúng úát. Voã baánh vaâng gioân, xoâe ra nhû nhûäng caánh hoa tröng rêët àeåp mùæt. Thñch húåp vúái nhûäng buöíi liïn hoan.

Chuêín bõ: 30 phuát. Raán: 12 phuát. Söë lûúång: 30 caái.

Nguyïn liïåu:

- 300 g thõt naåc vai, 1 höåp haåt deã, 1 thòa xò dêìu hoùåc nûúác mùæm. - 30 voã baánh göëi vuöng, dêìu raán, 1 cuã haânh têy xùæt khuác.

Thûåc hiïån:

Tröån haânh vaâ haåt deã vaâo maáy xay kyä. Àöí thõt lúån vaâ xò dêìu vaâo, xay tiïëp àïën khi moåi thûá àûúåc nhuyïîn.

Bûúác1: Duâng chöíi coå nhoã nhuáng nûúác röìi thêëm lïn meáp vuöng àïí goái baánh.

Bûúác 2: Àïí vaâo giûäa voã baánh 1 thòa àêìy höîn húåp thõt àaä tröån.

Bûúác 3: Tuám voã baánh cho goån, goái laåi, bêëm mñ àaä têím nûúác àïí thõt kñn. Xoâe meáp baánh göëi ra röìi àùåt baánh lïn 1 àôa böåt khö.

Bûúác 4: Raán baánh trong chaão ngêåp dêìu àïën khi baánh ngaã maâu nêu vaâng. Vúát baánh, àïí lïn khùn giêëy cho raáo dêìu.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 30

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CAÂ RÖËT HOA QUAÃ

Moán naây àûúåc nêëu bùçng loâ vi soáng rêët tiïån lúåi vaâ tiïët kiïåm thúâi gian. Baánh nûúáng bùçng caách naây vûâa giûä àûúåc võ thúm ngon nguyïn chêët laåi rêët saåch seä.

Nguyïn liïåu:

- 150 g böåt mò tröån lêîn ½ thòa böåt núã, 1 thòa nhoã muöëi.

- 140 g bú, 120 g àûúâng kñnh nghiïìn nhoã.

- 4 quaã trûáng àaánh böng, 1 thòa to sûäa àùåc, 1 thòa va ni.

- 50 g caâ röët naåo, 50 g nho khö, 20 g cuâi dûâa sêëy khö.

Thûåc hiïån:

- Àaánh böng höîn húåp bú, àûúâng kñnh röìi tröån lêîn vúái trûáng vaâ va ni.

- Tûâ tûâ àöí höîn húåp böåt mò, böåt núã, muöëi vaâ sûäa vaâo röìi nhaâo cho nhuyïîn sau àoá tröån tiïëp vúái höîn húåp caâ röët, nho khö, cuâi dûâa röìi cho vaâo êu.

- Thoa múä vaâo möåt caái êu àûúâng kñnh khoaãng 20 cm (loaåi sûã duång cho loâ vi soáng).

- Àûa vaâo loâ, àùåt trïn àôa thuãy tinh. ÊËn nuát Fruit Cake röìi sau àoá êën Start.

- Khi baánh àaä chñn, chuyïín êu ra ngoaâi àïí nguöåi röìi baây lïn àôa.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 31

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH MÒ TIÏÌU

Àêy seä laâ moán quaâ bêët ngúâ trong bûäa ùn ngaây cuöëi tuêìn cuãa gia àònh baån. Haäy cuâng ngûúâi thên thûúãng thûác nhûäng laát baánh vaâng gioân thúm muâi töm, sau 40 phuát chïë biïën.

Chuêín bõ: 20 phuát. Raán: 20 phuát.

Nguyïn liïåu:

- 1 thòa to töm khö, 150 g töm tûúi loaåi to, luöåc chñn, boác voã, 6 laát baánh mò göëi, 500 g thõt naåc vai.

- 1 thòa rau muâi bùm, 2 cuã toãi, 1 quaã trûáng, 1 thòa nûúác mùæm, 1 lñt dêìu raán.

Thûåc hiïån:

Bûúác 1: Töm khö ngêm nûúác êëm khoaãng 15 phuát, tröån vúái rau muâi vaâ toãi, töm tûúi, thõt lúån xay nhuyïîn.

Bûúác 2: Cho trûáng vaâ nûúác mùæm vaâo tröån àïìu. Phïët höîn húåp lïn mùåt baánh mò.

Bûúác 3: Cùæt baánh thaânh 4 hònh tam giaác.

Bûúác 4: Cho vaâo chaão dêìu àang söi raán vaâng hai mùåt, uáp mùåt nhên thõt xuöëng cho chñn thõt.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 32

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH GATÖ DÛÂA

Baån muöën laâm möåt caái baánh ga tö nhên dõp sinh nhêåt ngûúâi thên nhûng laåi khöng biïët choån loaåi naâo. Xin giúái thiïåu caách laâm baánh ga tö dûâa vûâa àún giaãn laåi àöåc àaáo naây.

Nguyïn liïåu:

- 125 g bú, 225 g àûúâng xay nhoã, 3 quaã trûáng gaâ.

- 1/2 thòa vani, 100 g dûâa naåo nhoã, 225 g böåt mò, 5 g böåt núã, 275 kem chua, 50 g sûäa tûúi.

Nguyïn liïåu laâm mùåt baánh:

- 150 g àûúâng böåt mõn, 125 g dûâa naåo nhoã, 1,5 loâng trùæng trûáng..

Thûåc hiïån:

- Àaánh bú vaâ àûúâng nhuyïîn thaânh kem. Tûâ tûâ cho trûáng vaâo, àaánh kyä. Sau àoá cho thïm caác nguyïn liïåu coân laåi vaâo vaâ tröån àïìu. Àöí têët caã vaâo khuön baánh àem nûúáng úã nhiïåt àöå 180 àöå C trong voâng 45 phuát.

Laâm mùåt baánh:

- Tröån dûâa naåo nhoã, àûúâng böåt mõn vaâ loâng trùæng trûáng vúái nhau, tröån kyä. Baánh lêëy trong loâ nûúáng ra àïí nguöåi, phïët höîn húåp trang trñ lïn mùåt baánh. Coá thïí trang trñ thïm vaâi laát hoa quaã nhû thanh long, xoaâi, dûáa...

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 33

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CAÁ CHIÏN

Baánh coá võ ngoåt vaâ dai cuãa thõt caá, àûúåc raán vaâng àïìu hai mùåt tröng rêët hêëp dêîn. Trang trñ thïm vaâi laát chanh cùæt àöi vúái rau muâi tûúi rùæc lïn trïn.

Chuêín bõ: 15 phuát. Raán: 10 phuát. Söë lûúång: 24 chiïëc

Nguyïn liïåu:

- 300 g thõt thùn caá thu, boã da, 1 quaã trûáng gaâ.

- 3 laát gûâng moãng, 1 cuã toãi, 4 quaã úát xanh, 1 cuã haânh, 1 thòa rau muâi, 1 nhaánh rïî coã tranh.

- 8 quaã àêåu tûúi xùæt nhoã, 2 thòa nûúác mùæm, dêìu raán, 2 laá chanh rûãa saåch, thaái chó.

Thûåc hiïån:

Bûúác 1: Xay nhuyïîn haânh, gûâng, rau, muâi, toãi, rïî coã tranh, laá chanh vaâ úát xanh. Rûãa caá, àïí khö röìi cho vaâo xay tiïëp.

Bûúác 2: Àöí höîn húåp trïn vaâo möåt tö lúán, àaão àïìu vúái mùæm, trûáng, àêåu àaä thaái nhoã.

Bûúác 3: Àöí ngêåp dêìu vaâo chaão to, àun noáng. Cho möîi lêìn 1 thòa caá to vaâo raán vaâng hai mùåt.

Bûúác 4: Vúát baánh ra bùçng vúåt. Thêëm khö dêìu bùçng giêëy thêëm.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 34

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH KHOAI NÛÚÁNG

Cûá möîi lúáp khoai têy laåi xïëp xen keä vúái möåt lúáp pho maát taåo thaânh chiïëc baánh khoai thúm ngon. Moán naây ùn luác noáng vaâ keâm vúái xaâ laách tröån dêìu giêëm seä rêët tuyïåt.

Chuêín bõ: 20 phuát. Nêëu nûúáng: 1 tiïëng. Doån cho 6 ngûúâi ùn.

Nguyïn liïåu:

- 8 cuã khoai cúä trung, 1 taách pho maát cheddar, ½ taách pho maát Paác ma xùæt nhuyïîn.

- 2 thòa bú, 2 thòa dêìu öliu, ½ thòa tiïu xay, 1 cuã toãi àêåp dêåp, 2 taách vuån baánh mò, cêìn têy.

Thûåc hiïån:

- Àïí loâ úã nhiïåt àöå 175 àöå C. Böi múä vaâo khay nûúáng, àûúâng kñnh 20 cm. Loát giêëy saáp vaâo loâng vaâ vaânh khay.

Bûúác 1: Goåt khoai vaâ sùæt khoanh moãng. Lêëy chaão nhoã àun bú, dêìu, phi toãi, tiïu.

Bûúác 2: Xïëp khoai göëi lïn nhau dûúái loâng khay.

Bûúác 3: Phïët bú lïn röìi rùæc pho maát vaâ vuån baánh mò lïn. Sau àoá laåi xïëp lïn lúáp khoai vaâ höîn húåp pho maát vaâ vuån baánh mò.

Bûúác 4: Cuöëi cuâng laâ lúáp pho maát phuã lïn trïn. Duâng tay êën tûâ trïn xuöëng. Cho vaâo loâ nûúáng 1 giúâ cho khoai vaâng nêu, chñn àïìu. Àïí möåt chuát röìi xùæt miïëng tam giaác.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 35

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH ÀAÂO DÛÂA

Chuêín bõ 30 phuát, nûúáng 25-30 phuát laâ baån seä coá 20 chiïëc baánh goáp vui cho bûäa tiïåc sinh nhêåt cuãa nhûäng ngûúâi thên.

Nguyïn liïåu:

- 2 quaã trûáng gaâ, àïí riïng loâng trùæng vaâ loâng àoã, 3 thòa böåt mò àa duång.

- 2/3 taách àûúâng caát, ½ taách haånh nhên xay, 1 taách dûâa naåo, ¼ taách dûâa naåo phuå tröåi.

- 2 thòa nhoã voã chanh giaä nhuyïîn, ¼ taách keåo àaâo hoùåc chaâ laâ bùm nhoã.

Thûåc hiïån:

- Àïí loâ úã nhiïåt àöå 175 àöå C, thoa múä lïn khay nûúáng cúä 20 x 20 x 5 cm.

- Àöí loâng trùæng trûáng vaâo tö nhoã, duâng maáy àaánh trûáng àaánh böng.

- Boã thïm àûúâng vaâo, àaánh thïm 5 phuát cho höîn húåp àùåc laåi. Röìi thïm loâng àoã trûáng àaánh khoaãng 3 phuát.

- Sau àoá àöí höîn húåp trïn sang möåt tö lúán, duâng thòa inox quêåy chung vúái dûâa naåo, àaâo hoùåc chaâ laâ, haånh nhên, böåt mò vaâ voã chanh. - Muác höîn húåp vaâo khay, daân àïìu mùåt böåt röìi rùæc thïm dûâa phuå tröåi. Boã loâ, nûúáng 25-30 phuát cho baánh vaâng rúm, thûã xiïn tùm vaâo ruát ra vêîn khö laâ baánh àaä chñn. Lêëy ra, àïí àoá 5 phuát röìi àùåt lïn giaá cho nguöåi hùèn, lêëy dao xùæt thaânh tûâng ö vuöng. Cêët vaâo höåp, àêåy kñn, baão quaãn úã núi khö vaâ maát seä àûúåc 2 tuêìn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 36

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CHUÖËI NAGASARI

Xuêët xûá tûâ Malaysia, baánh chuöëi Nagasari laâ moán traáng miïång phöí biïën úã àêët nûúác naây. Khöng nhûäng thïë, ngaây nay baánh coân "thêm nhêåp" vaâo Singapore vaâ möåt söë nûúác chêu AÁ lên cêån.

Nguyïn liïåu: (àïí laâm 20 caái baánh).

- 5 quaã chuöëi têy, 1 höåp böåt chuöëi Malaysia.

- 1 cöëc sûäa dûâa, 200 g àûúâng, 100 g laá nïëp.

- 5 ml dêìu chuöëi, 500 g laá chuöëi.

Thûåc hiïån:

- Àun àûúâng vaâ laá nïëp cho àïën khi nhûâ thò àöí thïm sûäa dûâa vaâo. Tûâ tûâ cho böåt chuöëi vaâo nûúác àûúâng röìi hêëp cho àïën khi böåt saánh laåi röìi àöí dêìu chuöëi vaâo.

- Sau àoá lêëy böåt ra vaâ cho chuöëi àaä thaái laát vaâo.

- Luöåc laá chuöëi cho mïìm röìi àïí khö. Muác böåt ra laá chuöëi vaâ goái laåi cho àeåp (möîi chiïëc khoaãng 1 thòa böåt chuöëi). Sau àoá giûä baánh trong tuã laånh khoaãng 1 giúâ thò coá thïí lêëy ra ùn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 37

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH SANDWICH NGÛÅA VÙÇN

Loaåi baánh naây chïë biïën àún giaãn, baån coá thïí chuêín bõ cho bûäa ùn saáng maâ khöng mêët nhiïìu thúâi gian.

Chuêín bõ: 10 phuát. Söë lûúång: 8 caái nhoã.

Nguyïn liïåu:

- 8 laát baánh mò göëi, 1 thòa bú nêëu chaãy, 2 thòa bú taáo hoùåc höåt phó, laâm nhên.

Thûåc hiïån:

- Phïët bú, bú taáo hoùåc nhên höåt phó lïn 3 laát baánh bò. Keåp caác laát baánh laåi, mùåt trïn phïët bú. Lêëy laát baánh cuöëi, keåp vaâo, êën nheå.

- Xeã àöi baánh thaânh 2 miïëng chûä nhêåt, röìi cùæt 2 lêìn nûäa àïí coá 8 miïëng sandwich.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 38

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH TAÁO FLAN

Taáo khöng chó àïí ùn traáng miïång maâ coân àûúåc chïë biïën thaânh moán baánh rêët àöåc àaáo vaâ thúm ngon.

Chuêín bõ: 45 phuát. Ûúáp laånh: 30 phuát. Nêëu nûúáng: 90 phuát.

Nguyïn liïåu:

Böåt baánh:

- 1 ½ taách böåt mò àa duång, 2 thòa àûúâng caát, 3 thòa múä ûúáp laånh. - ½ taách haånh nhên xay, ½ taách bú nhaåt, 5-6 thòa nûúác àaá.

Nhên baánh:

- 3 quaã taáo cúä trung, 2 quaã trûáng àaánh sú, ¾ taách sûäa tûúi hay kem tûúi, ¼ taách àûúâng theã.

- 2 thòa nûúác cöët chanh, 2 thòa böåt mò àa duång, 1 thòa nhoã böåt va ni, ¼ thòa nhoã quïë xay.

Thûåc hiïån:

Vùån loâ lïn 200 àöå C. Thoa múä vaâo khuön sêu loâng (àûúâng kñnh 22 cm) vaâ rùæc lïn möåt lúáp böåt moãng.

Böåt baánh: Àöí 1 ½ taách böåt mò, böåt haånh nhên, bú, múä pha baánh xöëp vaâ àûúâng vaâo maáy xay. Àêåy nùæp röìi vùån maáy xay trong 30 giêy cho höîn húåp hoâa nhuyïîn. Thïm nûúác vaâ xay tiïëp möåt luác. Sau àoá, goái böåt vaâo möåt tuái nilon àïí ûúáp laånh trong 30 phuát.

Bûúác 1: Àïí laâm nhên baánh, goåt taáo, böí laâm böën, boã loäi vaâ phïët nûúác cöët chanh.

Bûúác 2: Cho trûáng, böåt mò, sûäa, böåt va ni vaâo tö àaánh nhuyïîn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 39

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH NÛÚÁNG CHOCOLATE

Vúái võ thúm, ngoåt, beáo vaâ gioân tan, baánh hocolate luön khiïën ta caãm thêëy ngon miïång. Chó cêìn 2-3 chiïëc baánh cuâng möåt ly caâ phï laâ baån àaä coá möåt bûäa saáng thuá võ.

Chuêín bõ: 30 phuát. Nûúáng: 35-40 phuát. Söë lûúång: 30 caái.

Nguyïn liïåu:

- 1 taách bú chaãy, ½ taách sûäa, ¾ taách àûúâng caát.

- 2 thòa böåt chocolate sûäa, 2 taách böåt mò àa duång.

- 1 taách vuån chocolate.

Thûåc hiïån:

- Àïí loâ noáng lïn 150 àöå C.

- Duâng maáy àaánh bú vaâ àûúâng cho nöíi, thïm böåt chocolate sûäa vaâo, àaánh tan.

- Àöí höîn húåp trïn ra tö lúán, duâng thòa inox àaánh kyä, tûâ tûâ àöí böåt mò vaâ sûäa vaâo, tröån cho àïìu röìi thïm nûãa taách vuån chopcolate. Duâng tay nhöìi höîn húåp röìi viïn thaânh viïn vaâ baây trïn khay nûúáng, gùæn thïm nhûäng viïn chocolate nhoã vaâo viïn böåt. Cho vaâo loâ nûúáng tûâ 35- 40 phuát, súâ thêëy baánh cûáng thò lêëy ra, 5 phuát sau baây lïn giaá cho nguöåi hùèn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 40

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH NGAÂN SAO

Nhûäng haåt baåc saáng oáng aánh àiïím trïn nhûäng ngöi sao vaâng röåm. Baánh ngaân sao rêët thñch húåp cho bûäa tiïåc sinh nhêåt cuãa beá.

Chuêín bõ: 30 phuát. Nûúáng: 10 phuát. Söë lûúång: 60 chiïëc.

Nguyïn liïåu:

- ½ taách bú mïìm, 2 thòa mêåt ong, 2 thòa voã chanh giaä nhuyïîn, 1 ½ taách àûúâng.

- 1 quaã trûáng gaâ àaánh sú, ½ thòa nhoã gûâng böåt, 2 ¼ taách böåt mò àa duång.

- 1 khuön baánh hònh ngöi sao àûúâng kñnh 5 cm.

AÁo baánh:

- 2 taách böåt mò, rêy mõn, 2 ½ thòa nûúác cöët chanh.

- Haåt aánh baåc àïí trang trñ.

Thûåc hiïån:

Laâm àûúâng ûúáp laånh: tröån àûúâng, böåt rêy mõn vúái nûúác cöët chanh, vûâa àuã àïí sau naây dïî phïët vaâo baánh.

Vùån loâ lïn 175 àöå C cho noáng sùén.

Bûúác 1: Duâng maáy tröån, àaánh bú, trûáng, àûúâng tûâng cheán cho böåt nöíi àïìu röìi thïm trûáng, àaánh tiïëp, sau àoá thïm mêåt ong vaâ voã chanh àaánh thïm lêìn nûäa àïí tröån àïìu.

Bûúác 2: Àïí caã höîn húåp trïn sang baát to àïí tröån vúái böåt mò vaâ gûâng, röìi àaánh àùåc quaánh coá àöå cûáng. Sau àoá nhaâo böåt trong tuái nilon, caán thaânh têëm daây 0,5 cm.

Bûúác 3: Lêëy khuön cùæt thaânh hònh ngöi sao. Baây têët caã phêìn ngöi sao àaä laâm àûúåc lïn khay, nûúáng 10 phuát túái khi baánh cûáng vaâng ûúm. Lêëy ra àïí àoá 5 phuát röìi boã sang vó cho nguöåi hùèn.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 41

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Bûúác 4: Phïët aáo àûúâng àaä ûúáp laånh lïn mùåt baánh röìi xïëp haåt baåc lïn trang trñ. Goái baánh vaâo giêëy saáp röìi cêët vaâo höåp, àêåy kñn, àïí núi khö, maát.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 42

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH NÚ VÛÂNG

Baánh gioân, xöëp, thúm muâi pho maát vúái vûâng nûúáng. Baån coá thïí laâm moán naây trong nhûäng bûäa tiïåc coá treã em. Chùæc chùæn boån treã seä rêët thñch.

Chuêín bõ: 10 phuát. Nêëu nûúáng: 10 phuát. Söë lûúång: 24 caái.

Nguyïn liïåu:

- Möåt thòa vûâng, 1 quaã trûáng gaâ, àaánh sú.

- 1 vó böåt xöëp àöng laånh, àïí tan giaá.

- 1/4 taách pho maát Mozzarella.

Thûåc hiïån:

Vùån loâ nûúáng lïn khoaãng 200 àöå C, phïët bú hoùåc dêìu noáng lïn vó noáng.

Bûúác 1: Caán böåt moãng khoaãng 0,5 cm. Xùæt ngang miïëng böåt laâm àöi, röìi cùæt miïëng khoaãng 2 cm.

Bûúác 2: Lêëy nûãa söë miïëng böåt àaä cùæt àïí xoùæn 3 nuát röìi vùån nûãa söë böåt coân laåi thaânh hònh nú.

Bûúác 3: Phïët trûáng lïn böåt röìi lêëy pho maát vaâ vûâng rùæc lïn. Nûúáng trong 10 phuát cho túái khi baánh xöëp chuyïín maâu vaâng.

Bûúác 4: Lêëy baánh ra khoãi loâ, àïí trïn vó cho nguöåi.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 43

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CUÖËN XUÁC XÑCH

Muâi baánh nûúáng thúm phûác quyïån vúái võ beáo ngêåy trûáng gaâ trong voã baánh gúåi cho thûåc khaách sûå haáo hûác trûúác möåt moán ùn múái laå. Baánh cuöën xuác xñch laâ moán ùn lyá tûúãng trong nhûäng bûäa tiïåc ngoaâi trúâi.

Chuêín bõ: 45 phuát. Nêëu nûúáng: 30 phuát. Söë lûúång: 36 chiïëc.

Nguyïn liïåu:

- 240 g xuác xñch lúån thaái chó.

- 2 quaã trûáng gaâ, àaánh sú, 1/3 taách vuån baánh mò khö.

- 2 vó böåt xöëp àöng laånh, àïí tan giaá.

- 1 cuã haânh nhoã, bùm nhuyïîn.

- 2 thòa nhoã xöët Worcesfershire, 1 thòa to xöët thõt nûúáng.

Thûåc hiïån:

- Vùån loâ lïn 175 àöå C, loát giêëy nhöm úã 2 vó nûúáng. Thoa bú hoùåc dêìu noáng lïn.

Bûúác 1: Tröån xuác xñch, haânh, trûáng, xöët vaâ vuån baánh mò vaâo baát to, tröån àïìu.

Bûúác 2: Xùæt ngang vó böåt. Phïët trûáng lïn. Chia höîn húåp xuác xñch thaânh 4 phêìn. Àùåt tûâng phêìn vaâo giûäa, doåc theo miïëng böåt. Cuöån laåi röìi eáp dñnh mñ.

Bûúác 3: Sau àoá, cùæt möîi cuöån thaânh chñn miïëng nhoã, khöng cêìn cùæt àûát hùèn.

Bûúác 4: Duâng dao àïí àûa nguyïn cuöån xuác xñch vaâo vó nûúáng. Phïët phêìn trûáng coân laåi lïn. Nûúáng trong 30 phuát hoùåc túái khi böåt coá maâu vaâng vaâ xuác xñch chñn túái.

Cùæt xuác xñch tûâng miïëng möåt. Doån ra ùn noáng.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 44

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CAÁCH PHUÃ KEM LÏN BAÁNH

Sau khi àûúåc phuã lïn möåt lúáp kem chiïëc baánh seä trúã nïn mõn boáng. Cöng viïåc naây cuäng thêåt àún giaãn nïëu baån laâm theo nhûäng bûúác sau:

Bûúác 1: Lêëy möåt miïëng bòa cûáng troân bùçng cúä baánh loát dûúái àaáy baánh. Nïëu baánh coá möåt lúáp, haäy lêëy dao coá rùng cûa cùæt mùåt baánh cho bùçng phùèng. Nïëu coá hai lúáp, àaão ngûúåc phêìn vûâa cùæt lïn trïn àïí coá àûúåc mùåt baánh phùèng. Quïët kem vaâo giûäa hai lúáp baánh.

Bûúác 2: Nhêëc baánh lïn, àùåt giûäa loâng baân tay. Lêëy dao phïët moãng kem xung quanh. Xoay baánh theo voâng troân àïí quïët cho àïìu.

Bûúác 3: Àùåt baánh xuöëng. Phïët möåt lúáp kem moãng lïn mùåt baánh. Nïëu baån phuã baánh bùçng kem bú, haäy àïí vaâo tuã laånh möåt laát cho baánh rùæn laåi.

Bûúác 4: Nhêëc baánh lïn lêìn nûäa, phuã laåi möåt lúáp kem daây hún lïn xung quanh vaâ mùåt baánh.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 45

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH CREPE

Chó cêìn boã ra 15 phuát laâ baån àaä coá möåt bûäa saáng ngon laânh vaâ àuã chêët dinh dûúäng. Loaåi baánh naây dïî laâm vúái nguyïn liïåu thûúâng coá sùén trong tuã laånh cuãa möîi gia àònh. Baánh crepe beáo ngêåy, thúm muâi vani vaâ trûáng.

Nguyïn liïåu:

- 1 cöëc böåt mò.

- 3 quaã trûáng gaâ.

- 1 cöëc sûäa tûúi.

- 3 thòa bú àaä nêëu chaãy, möåt chuát vani.

Thûåc hiïån:

Chuêín bõ: Trûáng gaâ lêëy loâng àoã, àaánh àïìu, cho böåt mò, sûäa tûúi, vani khuêëy àïìu àïën khi höîn húåp saánh, mõn. Nïëu thêëy böåt húi àùåc coá thïí cho thïm chuát nûúác laä. Loåc qua möåt caái rêy cho hïët cùån. Àïí khoaãng 20 phuát trûúác khi thûåc haânh.

Caách laâm:

Bûúác 1: Bêåt bïëp, àïí lûãa vûâa cho noáng chaão. Quïët möåt lúáp bú moãng lïn chaão.

Bûúác 2: Cêìm nghiïng chaão, àöí möåt muöi höîn húåp böåt vaâo chaão, laáng àïìu.

Bûúác 3: Raán àïën khi thêëy vaâng thò lêåt qua mùåt kia.

Bûúác 4: Àïí lûãa vûâa cho baánh vaâng àïìu, baánh khö thò laâ àûúåc. Tiïëp tuåc laâm nhû vêåy vúái söë böåt coân laåi.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 46

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH GÖËI

Cöng àoaån chïë biïën khoá nhêët laâ phêìn voã baánh, tuy nhiïn baån coá thïí mua sùén taåi phöë Lûúng Vùn Can. Nhûäng chiïëc baánh xinh xinh hònh baán nguyïåt vaâng ûúm àem àïën cho baån hûúng võ êëm cuáng cuãa ngaây àêìu nùm.

Nguyïn liïåu

Böåt mò, thõt naåc vai, cuã àêåu, möåc nhô, haânh khö, miïën dong, dêìu raán, haåt tiïu, gia võ.

Rau söëng, dûa goáp.

Thûåc hiïån

Voã baánh:

Àöí böåt mò ra baân hoùåc mêm, àaánh vuäng úã giûäa, cho ñt muöëi vaâ dêìu raán (tyã lïå dêìu bùçng 1/10 so vúái böåt mò) cuâng chuát nûúác laä, tröån àïìu. Lêëy khùn êím àêåy lïn khöëi böåt àïí 1 giúâ cho böåt mïìm. Sau àoá àem caán moãng (0,5 cm) röìi duâng khuön cùæt thaânh tûâng miïëng troân àûúâng kñnh 10 cm.

Nhên baánh:

Cuã àêåu thaái chó röìi xùæt nhoã. Nïëu khöng coá cuã àêåu thò thay bùçng su haâo. Thõc naåc vai chêìn chñn, thaái nhoã. Möåc nhô ngêm rûãa saåch thaái chó. Haânh khö boác voã thaái nhoã. Miïën ngêm nûúác, àïí raáo, cùæt nhoã. Tröån lêîn caác thûá trïn, nïm gia võ, rùæc haåt tiïu.

Xuác nhên àöí vaâo voã baánh, thêëm nûúác laä úã meáp ½ chu vi miïëng voã baánh, sau àoá gêåp àöi voã baánh laåi thaânh nûãa hònh troân, vùån meáp baánh theo kiïíu xoùæn thûâng, ta àûúåc caái baánh giöëng hònh caái göëi baán nguyïåt.

Dêìu noáng giaâ trong chaão thò thaã baánh vaâo raán vaâng àïìu laâ àûúåc. Pha nûúác chêëm nhû nûúác chêëm nem nhûng khöng coá toãi.

Ùn vúái rau söëng, dûa goáp.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 47

http://www.ebooks.vdcmedia.com

CLUB SANDWICH

Thay cho laát baánh mò ùn vöåi luác buöíi saáng, baån chó cêìn mêët thïm 10 phuát àïí chïë biïën, vûâa laå miïång laåi àún giaãn. Hy voång baån seä coá bûäa saáng ngon laânh vaâ àuã dinh dûúäng cho möåt ngaây laâm viïåc múái.

Chuêín bõ cho 10 chiïëc sandwich.

Nguyïn liïåu

- 30 laát baánh mò göëi.

- ¼ cöëc mayonnaise, 200 gr laá diïëp hoùåc saâ laách, 2 quaã caâ chua, ½ thòa muöëi, haåt tiïu.

- 100 gr thõt hun khoái, 100 gr giùm böng, 10 laát pho maát.

Thûåc hiïån

Rau diïëp rûãa saåch, vêíy khö nûúác, caâ chua thaái moãng thaânh 10 laát. Nûúáng vaâng tûâng laát baánh mò. Möîi keåp sandwich cêìn 3 laát. Àùåt laát thûá nhêët xuöëng àôa, tiïëp theo àïën rau diïëp, thõt giùm böng röìi cho laát thûá 2 lïn trïn. Tiïëp tuåc cho thïm 1 laá rau diïëp, 1 laát caâ chua, thõt hun khoái. Trïn cuâng laâ pho maát vaâ 1 laát baánh mò nûäa. Rùæc muöëi vaâ tiïu cho vûâa ùn.

Muöën cho keåp sandwich àûúåc chùæc, coá thïí duâng tùm ghim laåi.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 48

http://www.ebooks.vdcmedia.com

BAÁNH THÕT CUÖËN

Nguyïn liïåu chñnh laâ thõt lúån kïët húåp caâ röët, cêìn têy, ngö non taåo nïn möåt moán ùn laå miïång. Nhên baánh naây dïî chñn, khi raán thêëy vûâng ngaã vaâng laâ vúát ra àûúåc.

Nguyïn liïåu

- 200 gr thõt naåc vai.

- 2 nêëm Àöng Cö, 1 loâng trùæng trûáng, 50 gr vûâng trùæng, ½ höåp ngö non, cêìn têy, caâ röët.

- 1 ½ thòa muöëi, ¼ thòa àûúâng, 2 thòa böåt nùng.

Chuêín bõ

- Nêëm Àöng Cö ngêm mïìm, thaái súåi.

- Caâ röët, cêìn têy, ngö non àïìu thaái nhoã.

- Trûáng vaâ böåt nùng tröån vaâo nhau thaânh böåt höîn húåp.

- Thõt naåc vai thaái miïëng moãng, daâi, to baãn.

Chïë biïën

Àùåt caâ röët, nêëm, cêìn têy, ngö non lïn miïëng thõt röìi cuöën laåi. Nhuáng baánh thõt vaâo böåt höîn húåp röìi lùn vaâo àôa vûâng trùæng. Raán vaâng baánh thõt, àïí raáo dêìu cho ra àôa.

Trònh baây

Trang trñ àôa baánh thõt cuöën bùçng dûa chuöåt tóa hoa vaâ quaã sú ri.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 49

http://www.ebooks.vdcmedia.com

SANDWICH CUÖÅN CAÁ HÖÌI

Khöng chó ùn söëng vúái muâ taåt, loaåi caá tûâ Alaska naây coân àûúåc chïë biïën thaânh nhiïìu moán hêëp dêîn. Vúái loaåi sandwich naây baån coá thïí duâng laâm àiïím têm hay thûác ùn nhanh cho nhûäng chuyïën picnic.

Nguyïn liïåu:

- 250 g philï caá höìi

- 1/3 baát sûäa tûúi

- 3 quaã trûáng gaâ

- 20 g ruöåt baánh mò

- 12 miïëng sandwich

- 2 laá thúm

- Caãi salad xoong

- Möåt vaâi cuã haânh tñm àêåp dêåp

- Toãi bùm nhoã

- Muöëi, tiïu, àûúâng

Thûåc hiïån:

Àun söi nûúác vúái laá thúm, cuã haânh tñm vaâ ñt muöëi. Cho caá vaâo luöåc chñn, boáp naát thõt caá.

Ngêm ruöåt baánh mò vúái sûäa tûúi, bùm nhoã. Àaánh nöíi loâng trùæng trûáng, loâng àoã àem hêëp chñn, taán thêåt nhuyïîn.

Tröån àïìu höîn húåp göìm: loâng trùæng, loâng àoã trûáng, ruöåt baánh mò ngêm sûäa, caá. Nïm gia võ vûâa ùn

Thaái boã phêìn ròa bïn ngoaâi miïëng sandwich, cho caá lïn trïn, cuöån chùåt tay, thoa möåt lúáp bú moãng.

Chiïn vaâng vúái lûãa nhoã, àïí raáo dêìu.

40 MOÁN BAÁNH NÖÍI TIÏËNG ÊU - AÁ 50

http://www.ebooks.vdcmedia.com

Thûúãng thûác:

Duâng noáng vúái tûúng úát.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang