Bài thuyết trình: Ưu nhược điểm của các phương pháp quản lí nhà nước

Số trang: 29
Mã số: 399763
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-29 06:35:55
Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế. XNK 13MNHM 1 QU N LÝ NHÀ Ả N C V ƯỚ Ề TH NG M I ƯƠ Ạ BÀI THUY T TRÌNH: Ế Ư U NH C ĐI M C A ƯỢ Ể Ủ CÁC PH NG PHÁP ƯƠ QU N LÝ NHÀ N C Ả ƯỚ I. Qu n lý nhà n c v kinh tả ướ ề ế 1.Khái ni m: ệ Qu n lý Nhà n c v kinh t ả ướ ề ế là s tác đ ng có t ch c ự ộ ổ ứ và b ng pháp quy n c a Nhà n c lên n n kinh t ằ ề ủ ướ ề ế qu c dân nh m s d ng có hi u qu nh t các ngu n ố ằ ử ụ ệ ả ấ ồ l c kinh t trong và ngoài n c, các c h i có th có, ự ế ướ ơ ộ ể đ đ t đ c các m c tiêu phát tri n kinh t đ t n c ể ạ ượ ụ ể ế ấ ướ đ t ra trong đi u ki n h i nh p và m r ng giao l u ặ ề ệ ộ ậ ở ộ ư qu c t . ố ế  Theo nghĩa r ng, qu n lý Nhà n c v kinh t d c ộ ả ướ ề ế ượ th c hi n thông qua c ba lo i c quan l p pháp, hành ự ệ ả ạ ơ ậ pháp và t pháp c a Nhà n c. ư ủ ướ  Theo nghĩa h p, qu n lý Nhà n c v kinh t đ c ẹ ả ướ ề ế ượ hi u nh ho t đ ng qu n lý có tính ch t Nhà n c nh m ể ư ạ ộ ả ấ ướ ằ đi u hành n n kinh t , đ c th c hi n b i c quan hành ề ề ế ượ ự ệ ở ơ pháp (Chính ph ). ủ Các k t lu n rút ra t đ nh nghĩa: ế ậ ừ ị • Th c ch t c a QLNN v kinh t là v n đ ự ấ ủ ề ế ấ ề qu n ả lý con ng i. ườ • B n ch t c a QLNN v kinh t là đ c tr ng th ả ấ ủ ề ế ặ ư ể ch chính tr c a đ t n c ế ị ủ ấ ướ • QLNN v KT là m t khoa h c, vì nó có đ i ề ộ ọ ố t ng nghiên c u riêng là các quan h qu n lý ượ ứ ệ ả có liên quan • Qu n lý nhà n c liên quan đ n 3 l c l ng: ả ướ ế ự ượ • Nhà n c Doanh nghi p ướ ệ Th tr ng – Môi tr ng ị ườ ườ  2. Ch th QLNN v kinh t :ủ ể ề ế - Qu c h i ố ộ - Chính ph và chính quy n đ a ph ng – HĐND, UBND các ủ ề ị ươ c p ấ - Tòa án, Vi n ki m sát ệ ể 3. Đ i t ng QLNN v kinh t : ố ượ ề ế N n kinh t qu c dân và các ề ế ố ch th kinh t -xã h i. Bao g m: ủ ể ế ộ ồ  Các quan h kinh t vĩ mô ệ ế  Doanh nghi p ệ  Các t ch c khác ổ ứ  Các cá nhân và h gia đình ộ  Các c quan Nhà n c ơ ướ  Các cá nhân và t ch c n c ngoài tham gia vào m i ổ ứ ướ ố quan h kinh t . ệ ế II. Các nguyên t c QLNN v kinh tắ ề ế 1. Khái ni m: ệ Quy t c ch đ o, tiêu chu n hành vi mà các ắ ỉ ạ ẩ c quan qu n lý ph i tuân th trong quá trình qu n lý kinh ơ ả ả ủ ả t ế 2. Yêu c u đ i v i nguyên t c qu n lý: ầ ố ớ ắ ả - không trái quy lu t khách quan ậ - phù h p m c tiêu qu n lý ợ ụ ả - ph n ánh đúng tính ch t và các quan h qu n lý ả ấ ệ ả - tính h th ng, nh t quán ệ ố ấ 9 3. Các nguyên t c:ắ - Th ng nh t lãnh đ o chính tr và kinh t ố ấ ạ ị ế - T p trung dân ch ậ ủ - K t h p hài hòa các lo i l i ích ế ợ ạ ợ - Hi u l c, hi u qu và ti t ki m, ệ ự ệ ả ế ệ - Nguyên t c pháp ch ắ ế - Phân đ nh và k t h p t t ch c năng qu n lý vĩ mô kinh ị ế ợ ố ứ ả t và ...
— Xem thêm —
Bình luận