Nhúng
Toàn màn hình
/ 39
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (39 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 23:51:08
Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ? BÀI LÀM Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đ ề quan.. tự thân nó sẽ trở thành động lực, ngược lại, mục tiêu sai hoặc không phù hợp sẽ triệt tiêu động lực, không thể tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Trong hoạt động nhà nước cũng như hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội khác, muốn có động lực phải giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của người lao động và vì vậy trong mục tiêu phải chứa đựng những lợi ích về vật chất, tinh thần mà người lao động được hưởng, phải phù hợp với ý chí, nguyện vọng của người lao động thì mới khuyến khích và tạo ra được động lực đúng đắn, thúc đẩy khơi dậy mọi tiềm năng của cá nhân, tập thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc xác định những yếu tố để tạo thành động lực thúc đẩy con người là một việc khó khăn vì con người là một thực thể phức tạp, động cơ của mỗi cá nhân là khá phức tạp và thường mâu thuẫn nhau. Từ những phân tích trên cũng cho thấy rằng trong hoạt động quản lý, chủ thể quản lý cần phải kiểm định lại các quyết định quản lý thông qua mối quan hệ giữa mục tiêu và động lực. Một quyết định đúng đắn, phù hợp nhất định sẽ khơi nguồn động lực tổng hợp trong toàn bộ hệ thống. Một khi quyết định không được đối tượng tiếp nhân, triển khai, không gây “phản ứng” gì với hệ thống quản lý thì khi đó nhà quản lý cần phải xem xét lại chính bản thân quyết định Ngày nay, các lý thuyết về động lực cũng đều coi lợi ích kinh tế là một động lực cơ bản thúc đẩy con người hành động bởi vì lợi ích kinh tế chính là nguồn thỏa mãn các nhu cầu cơ bản và là điều kiện góp phần đáp ứng các nhu cầu của con người. Vì con người là tổng hợp các mối quan hệ xã hội nên lợi ích kinh tế con người không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn là lợi ích tập thể và toàn xã hội Như chúng ta đã biết, trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Vậy mục tiêu và động lực trong quản lý là gì ? quan hệ giữa chúng ra sao. Đ c ng và đáp án mônề ươ khoa h c qu n lý ọ ả Câu 01 : Phân tích các m c tiêu, đ ng l c trong qu n lý, liên h v nụ ộ ự ả ệ ấ đ ti n l ng và thu nh p. Nêu gi i pháp ? ề ề ươ ậ ả BÀI LÀM Trong ho t đ ng qu n lý thì m c tiêu và đ ng l c là hai v n đ quan ạ ộ ả ụ ộ ự ấ ề tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng và phát tri n c a h th ng qu n lý. ọ ấ ế ị ự ậ ộ ể ủ ệ ố ả N m v ng khái ni m v m c tiêu, đ ng l c và m i quan h c a chúng, ắ ữ ệ ề ụ ộ ự ố ệ ủ nhà qu n lý s bi t cách tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h th ng ả ẽ ế ộ ệ ả ằ ẩ ệ ố nhanh chóng đ t đ c nh ng m c tiêu đã đ c xác đ nh. ạ ượ ữ ụ ượ ị M c tiêu c a qu n lý ụ ủ ả là tr ng thái t ng lai mà ch th mong mu nạ ươ ủ ể ố đ t đ c trong quá trình v n đ ng c a h th ng t i th i gian và không ạ ượ ậ ộ ủ ệ ố ạ ờ gian xác đ nh. Nó là tiêu đích mà m i ho t đ ng c a h th ng h ng ị ọ ạ ộ ủ ệ ố ướ t i, nó đ nh h ng và chi ph i s v n đ ng c a toàn b h th ng qu n ớ ị ướ ố ự ậ ộ ủ ộ ệ ố ả lý. M c tiêu qu n lý ph i đ c xác đ nh tr c đ chi ph i, d n d t c ụ ả ả ượ ị ướ ể ố ẫ ắ ả ch th và đ i t ng qu n lý trong toàn b quá trình ho t đ ng. ủ ể ố ượ ả ộ ạ ộ M cụ tiêu trong qu n lý cũng là s n ph m qu n lý c a ch th qu n lý, nó ả ả ẩ ả ủ ủ ể ả ...
— Xem thêm —
Bình luận