Đề cương và đáp án môn khoa học quản lý

Lượt xem: 395
Số trang: 39
Mã số: 398180
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 39
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Đ c ng và đáp án môn ươ
khoa h c qu n lý
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Câu 01: Phân tích các m c tiêu, đ ng l c trong qu n lý, liên h v n
đ ti n l ng và thu nh p. Nêu gi i pháp ? ươ
BÀI LÀM
Trong ho t đ ng qu n thì m c tiêuđ ng l c là hai v n đ quan
tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng phát tri n c a h th ng qu n lý. ế
N m v ng khái ni m v m c tiêu, đ ng l c m i quan h c a chúng,
nhà qu n s bi t cách tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h th ng ế
nhanh chóng đ t đ c nh ng m c tiêu đã đ c c đ nh. ượ ượ
M c tiêu c a qu n là tr ng thái t ng lai mà ch th mong mu n ươ
đ t đ c trong quá trình v n đ ng c a h th ng t i th i gian không ư
gian xác đ nh. tiêu đích m i ho t đ ng c a h th ng h ng ướ
t i, đ nh h ng chi ph i s v n đ ng c a toàn b h th ng qu n ướ
lý. M c tiêu qu n ph i đ c xác đ nh tr c đ chi ph i, d n d t c ượ ư
ch th đ i t ng qu n trong toàn b quá trình ho t đ ng. ượ M c
tiêu trong qu n cũng s n ph m qu n c a ch th qu n lý,
đ c xây d ng d a trên s nh n th c c a ch th qu n v quy lu tượ
v n đ ng c a h th ng qu n lý và các v n đ có liên quan .
Vi c xác đ nh m c tiêu trong qu n ý nghĩa đ c bi t quan tr ng
đ i v i s t n t i phát tri n c a toàn b h th ng qu n b i n u ế
xác đ nh m c tiêu sai, m i ho t đ ng c a h th ng s tr thành
nghĩa, th m chí gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng. M c tiêu c a
qu n ph i đ m b o tính liên t c k th a c a h th ng; n i dung ế
ph i ràng, c th b ng các ch tiêu đ nh l ng ch y u; ph i tiên ượ ế
ti n, th hi n s ph n đ u c a các thành viên, s phát tri n c a hế
th ng đ ng th i nó cũng ph i xác đ nh rõ v m t th i gian.
M t khác, do qu n m t ti n trình v a tính cách tĩnh, v a ế
tính cách đ ng cho nên vai trò c a m c tiêu trong qu n cũng th
hi n hai m t : tĩnh đ ng. V m t tĩnh, khi xác đ nh c th các m c
tiêu t ch c theo đu i thì nhà qu n đ t các m c tiêu đó làm n n
t ng c a k ho ch nh m xây d ng h th ng qu n lý. V m t đ ng, ế
các m c tiêu qu n không ph i là nh ng đi m m c c đ nh màlinh
ho t phát tri n v i nh ng k t qu mong đ i ngày càng cao h n trên c ế ơ ơ
s xem xét các ngu n l c hi n có ho c s có c a t ch c.
M c tiêu qu n nhi u lo i, nhi u c p, nhi u th b c v i nh ng
kho ng th i gian khác nhau: m c tiêu kinh t , m c tiêu chính tr ế
m c tiêu h i; m c tiêu c p th p m c tiêu c p cao; m c tiêu
lâu dài m c tiêu tr c m t, m c tiêu ch y u m c tiêu th y u… ướ ế ế
M c tiêu chung t o ra nh ng ph ng h ng r ng l n cho vi c ra quy t ươ ướ ế
đ nh không thay đ i trong nhi u năm. Các m c tiêu t o thành m t
h th ng phân c p t m c tiêu chung c a h th ng đ n m c tiêu c a ế
b ph n, m c tiêu cá nhân và t o thành c m t h th ng m ng l i khi ướ
các m c tiêu đ c phát tri n, đ c ph n ánh trong các ch ng trình ượ ượ ươ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ph i h p ch t ch v i nhau . Trong các m c tiêu qu n lý, m c tiêu c p
th p ph i ph c tùng, th ng nh t đ nh h ng vào m c tiêu c p cao; ướ
m c tiêu ng n h n ph i th ng nh t đ nh h ng vào m c tiêu lâu ướ
i. v y, vi c c th a h th ng m c tiêu b o đ m s th ng
nh t c a h th ng m c tiêu trách nhi m c a c quan qu n c ơ
c p nh m tránh tình tr ng r i lo n m c tiêu, m c tiêu c p th p m c
tiêu trung gian s không h ng vào m c tiêu cu i cùng. ướ Trong h
th ng m c tiêu đó, con ng i luôn m c tiêu l n nh t, bao trùm nh t ườ
c a t t c m i lĩnh v c qu n lý.
Còn đ ng l c trong qu n nh ng y u t quy t đ nh s v n ế ế
đ ng, phát tri n c a toàn b h th ng qu n nh m h ng đ n các ướ ế
m c tiêu đã xác đ nh. Đ ng l c “cái thúc đ y làm cho bi n đ i ế
phát tri n”, tác đ ng tr c ti p đ n hành vi c a nhân, c a t p th ; ế ế
t đó t o kh năng th c hi n các m c tiêu đã ho ch đ nh.
Đ ng l c nhi u lo i khác nhau tùy theo cách ti p c n nghiên ế
c u, xét trên khía c nh qu n thì c n chú ý đ n ế đ ng l c bên trong
đ ng l c bên ngoài, đ ng l c tr c ti p đ ng l c gián ti n, đ ng ế ế
l c nhân, t p th h i, đ ng l c v t ch t đ ng l c tinh th n .
Đ ng l c nhân trong t ch c nh ng nhân t bên trong kích thích
con ng i n l c làm vi c trong đi u ki n cho phép nh m t o ra năngườ
su t, hi u qu cao. Đ ng l c v t ch t kh năng th a mãn v v t
ch t, còn đ ng l c tinh th n chính s đánh giá c a t p th , c a
h i v ho t đ ng c a cá nhân.
V m t lý lu n và th c ti n, c n ph i nhìn nh n r ng qu n lý suy cho
cùng qu n con ng i thông qua n l c c a con ng i đ th c ườ ỗ ự ườ
hi n m c tiêu, m c tiêu đó cũng chính là nh m ph c v cho con ng i. ườ
v y, xét m t cách t ng quát t con ng i v a m c tiêu, v a ườ
đ ng l c quan tr ng nh t, quy t đ nh toàn b s v n đ ng, phát tri n ế
c a h th ng qu n lý.
th chia ngu n đ ng l c con ng i ra thành 3 nhóm : đ ng l c ư
nh chính - t ch c, đ ng l c kinh t đ ng l c tinh th n. Căn c ế
trên 3 nhóm đ ng l c y, ch th qu n ph i bi t cách tác đ ng đ ế
kh i ngu n các đ ng l c, kích thích sáng t o, t o ra s hăng hái làmơ
vi c c a t ng nhân h p l c c a t ch c đ h ng vào m c tiêu ướ
chung. T o đ ng l c không nh ng trách nhi m còn m c tiêu
c a qu n chúng đ c th c hi n thông qua h th ng t ch c b ượ
y, c ch chính sách bi n pháp th thu t c a ch th qu n ơ ế
nh m làm cho đ i t ng th c hi n m c tiêu đ t hi u qu cao. Trong ư
th c t , nh ng ch tr ng, bi n pháp qu n đúng đ n c a ch th ế ươ
qu n nh t đ nh s đ c đón nh n tri n khai th m chí nhanh chóng ượ
bi n thành phong trào, ng c l i nh ng ch tr ng, bi n pháp qu n ế ượ ươ
ch a khoa h c, không phù h p thì không t o ra đ ng l c, không đ cư ượ
h th ng đón nh n và tri n khai.
Tải xuống 1₫ (39 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-30 23:51:08
Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ? BÀI LÀM Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đ ề quan.. tự thân nó sẽ trở thành động lực, ngược lại, mục tiêu sai hoặc không phù hợp sẽ triệt tiêu động lực, không thể tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Trong hoạt động nhà nước cũng như hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội khác, muốn có động lực phải giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của người lao động và vì vậy trong mục tiêu phải chứa đựng những lợi ích về vật chất, tinh thần mà người lao động được hưởng, phải phù hợp với ý chí, nguyện vọng của người lao động thì mới khuyến khích và tạo ra được động lực đúng đắn, thúc đẩy khơi dậy mọi tiềm năng của cá nhân, tập thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc xác định những yếu tố để tạo thành động lực thúc đẩy con người là một việc khó khăn vì con người là một thực thể phức tạp, động cơ của mỗi cá nhân là khá phức tạp và thường mâu thuẫn nhau. Từ những phân tích trên cũng cho thấy rằng trong hoạt động quản lý, chủ thể quản lý cần phải kiểm định lại các quyết định quản lý thông qua mối quan hệ giữa mục tiêu và động lực. Một quyết định đúng đắn, phù hợp nhất định sẽ khơi nguồn động lực tổng hợp trong toàn bộ hệ thống. Một khi quyết định không được đối tượng tiếp nhân, triển khai, không gây “phản ứng” gì với hệ thống quản lý thì khi đó nhà quản lý cần phải xem xét lại chính bản thân quyết định Ngày nay, các lý thuyết về động lực cũng đều coi lợi ích kinh tế là một động lực cơ bản thúc đẩy con người hành động bởi vì lợi ích kinh tế chính là nguồn thỏa mãn các nhu cầu cơ bản và là điều kiện góp phần đáp ứng các nhu cầu của con người. Vì con người là tổng hợp các mối quan hệ xã hội nên lợi ích kinh tế con người không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn là lợi ích tập thể và toàn xã hội Như chúng ta đã biết, trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Vậy mục tiêu và động lực trong quản lý là gì ? quan hệ giữa chúng ra sao. Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền lương và thu nhập. Nêu giải pháp ? BÀI LÀM Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đ ề quan.. tự thân nó sẽ trở thành động lực, ngược lại, mục tiêu sai hoặc không phù hợp sẽ triệt tiêu động lực, không thể tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống. Trong hoạt động nhà nước cũng như hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội khác, muốn có động lực phải giải quyết vấn đề thỏa mãn nhu cầu của người lao động và vì vậy trong mục tiêu phải chứa đựng những lợi ích về vật chất, tinh thần mà người lao động được hưởng, phải phù hợp với ý chí, nguyện vọng của người lao động thì mới khuyến khích và tạo ra được động lực đúng đắn, thúc đẩy khơi dậy mọi tiềm năng của cá nhân, tập thể nhằm đạt những mục tiêu đề ra. Tuy nhiên việc xác định những yếu tố để tạo thành động lực thúc đẩy con người là một việc khó khăn vì con người là một thực thể phức tạp, động cơ của mỗi cá nhân là khá phức tạp và thường mâu thuẫn nhau. Từ những phân tích trên cũng cho thấy rằng trong hoạt động quản lý, chủ thể quản lý cần phải kiểm định lại các quyết định quản lý thông qua mối quan hệ giữa mục tiêu và động lực. Một quyết định đúng đắn, phù hợp nhất định sẽ khơi nguồn động lực tổng hợp trong toàn bộ hệ thống. Một khi quyết định không được đối tượng tiếp nhân, triển khai, không gây “phản ứng” gì với hệ thống quản lý thì khi đó nhà quản lý cần phải xem xét lại chính bản thân quyết định Ngày nay, các lý thuyết về động lực cũng đều coi lợi ích kinh tế là một động lực cơ bản thúc đẩy con người hành động bởi vì lợi ích kinh tế chính là nguồn thỏa mãn các nhu cầu cơ bản và là điều kiện góp phần đáp ứng các nhu cầu của con người. Vì con người là tổng hợp các mối quan hệ xã hội nên lợi ích kinh tế con người không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn là lợi ích tập thể và toàn xã hội Như chúng ta đã biết, trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Vậy mục tiêu và động lực trong quản lý là gì ? quan hệ giữa chúng ra sao. Đ c ng và đáp án mônề ươ khoa h c qu n lý ọ ả Câu 01 : Phân tích các m c tiêu, đ ng l c trong qu n lý, liên h v nụ ộ ự ả ệ ấ đ ti n l ng và thu nh p. Nêu gi i pháp ? ề ề ươ ậ ả BÀI LÀM Trong ho t đ ng qu n lý thì m c tiêu và đ ng l c là hai v n đ quan ạ ộ ả ụ ộ ự ấ ề tr ng nh t, quy t đ nh s v n đ ng và phát tri n c a h th ng qu n lý. ọ ấ ế ị ự ậ ộ ể ủ ệ ố ả N m v ng khái ni m v m c tiêu, đ ng l c và m i quan h c a chúng, ắ ữ ệ ề ụ ộ ự ố ệ ủ nhà qu n lý s bi t cách tác đ ng hi u qu nh m thúc đ y h th ng ả ẽ ế ộ ệ ả ằ ẩ ệ ố nhanh chóng đ t đ c nh ng m c tiêu đã đ c xác đ nh. ạ ượ ữ ụ ượ ị M c tiêu c a qu n lý ụ ủ ả là tr ng thái t ng lai mà ch th mong mu nạ ươ ủ ể ố đ t đ c trong quá trình v n đ ng c a h th ng t i th i gian và không ạ ượ ậ ộ ủ ệ ố ạ ờ gian xác đ nh. Nó là tiêu đích mà m i ho t đ ng c a h th ng h ng ị ọ ạ ộ ủ ệ ố ướ t i, nó đ nh h ng và chi ph i s v n đ ng c a toàn b h th ng qu n ớ ị ướ ố ự ậ ộ ủ ộ ệ ố ả lý. M c tiêu qu n lý ph i đ c xác đ nh tr c đ chi ph i, d n d t c ụ ả ả ượ ị ướ ể ố ẫ ắ ả ch th và đ i t ng qu n lý trong toàn b quá trình ho t đ ng. ủ ể ố ượ ả ộ ạ ộ M cụ tiêu trong qu n lý cũng là s n ph m qu n lý c a ch th qu n lý, nó ả ả ẩ ả ủ ủ ể ả ...
— Xem thêm —