Nhúng
Toàn màn hình
/ 35
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (35 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-31 06:48:12
Phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng nhất từ trước tới nay của xã hội loai người. Kể từ khi con người xuất hiện , xã hội loài người đã trải qua và hình thành xã hội : cuộc sống nguyên thuỷ , chiếm hữu nô lệ , phong kiến , tư bản chủ nghĩa và đỉnh cao đang huớng tới xã hội chủ nghĩa . Tương ứng với mỗi tình thái xã hội trong một hình thái kinh tế mang nét đặc trưng riêng . Tư bản chủ nghĩa cũng vậy , đây là một giai đoạn mà của cải vật chất của xã hội được sản xuất ra nhiều hơn tất cả các giai đoạn trước cộng lại . Một giai đoạn chứng kiến bao sự biến đổi cả về mặt chất lẫn về mặt lượng của xã hội loài người : kinh tế , khoa học kĩ thuật , chính trị , văn hoá ... Tuy nhiên trong giai đoạn này cũng là một giai đoạn phát triển còn nhiều thiếu sót như phân biệt giàu nghèo , khủng hoảng king tế , chiến tranh bất công bằng trong xã hội ... Từ những khuyết tật đó , con người muốn hướng tới một xã hội ở đó con người có quyền bình đẳng , không còn đói nghèo và áp bức bóc lột , vật chất sản xuất ra có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người... đó chính là chế độ xã hội chủ nghĩa. TR NG ………………….ƯỜ KHOA………………………. -----  ----- Đ án kinh t chính tr ề ế ị Đ tài ề : ( Ch nghĩa Mác - Lênin v xã h i ch nghĩa và th i kỳ quá đ ủ ề ộ ủ ờ ộ lên ch nghĩa xã h i, th i kỳ quá đ đi lên ch nghĩa Vi t ủ ộ ờ ộ ủ ở ệ Nam ) M C L C Ụ Ụ Teõn danh muùc Trang -Phaàn m aàu. ụỷ ủ A-Ly lua n cu a Leõnin veà Chu Nghúa T Ba n Nha N c ự ọ ỷ ỷ ử ỷ ứ ửụự I-Ch nh sa ch kinh te m iva s ù ta t ye u pha i s duùng T ớ ự ỏ ụự ứ ử ỏự ỏ ỷ ửỷ ử ba n Nha n c . ỷ ứ ửụự 1.Ch nh sa ch kinh te m i (NEP ). ớ ự ỏ ụự 1Ta t ye u kha ch quan pha i s duùng Chu Nghúa T Ba n ỏ ỏ ự ỷ ửỷ ỷ ử ỷ Nha N c lu c o . ứ ửụự ự ủ ự 2.Ca c tha nh t ùu nh ch nh sa ch kinh te m i . ự ứ ử ụứ ớ ự ỏ ụự II-Chu Nghúa T Ba n Nha N c . ỷ ử ỷ ứ ửụự 1 3 3 2 3 7 8 8 12 1 1.Kha i nie m.ự ọ 2. ieàu kie n e th ùc hie n Chu Nghúa T Ba n Nha ẹ ọ ủ ồ ử ọ ỷ ử ỷ ứ N c ửụự 3.Ca c h nh th c Chu Nghúa T Ba n Nha N c ma ự ỡ ửự ỷ ử ỷ ứ ửụự ứ Leõnin a ra. ủử 4.YÙ nghúa cu a Chu Nghúa T Ba n Nha N c ỷ ỷ ử ỷ ứ ửụự C-Va n duùng Vie t Nam ọ ụỷ ọ I-T nh ta t ye u pha i va n duùng Vie t Nam . ớ ỏ ỏ ỷ ọ ụỷ ọ 1.T nh traùng mo t neàn kinh te tu e xua t pha t ie m ỡ ọ ỏ ứ ỏ ự ủ ồ tha p. ỏ 2.Do yeõu caàu cu a s ù va n duùng quy lua t quanhe sa n ỷ ử ọ ọ ọ ỷ xua t phu h ùp v i tr nh o cu a l ùc l ùng sa n xua t. ỏ ứ ụ ụự ỡ ủ ọ ỷ ử ửụ ỷ ỏ 3.T yeõu caàu pha t trie n nhanh cho ng l ùc l ùng sa n ửứ ự ồ ự ử ửụ ỷ xua t . ỏ 4.toa n caàu hoa neõnd kinh te o i ho i kinh te Vie t Nam ứ ự ỏ ủ ứ ỷ ỏ ọ pha i hoa nha p. ỷ ứ ọ II-Th ùc traùng va ca c h nh th c th ùc hie n T ba n Nha ử ứ ự ỡ ửự ử ọ ử ỷ ứ n c n c ta hie n nay. ửụự ụỷ ửụự ọ 1.M ro ng h nh th c lieõn doanh lieõn ke t gi a nha n c ụỷ ọ ỡ ửự ỏ ửừ ứ ửụự v i kinh te t nhaõn trong n c ụự ỏ ử ửụự ...
— Xem thêm —
Bình luận