EXCEL CƠ BẢN

Số trang: 43
Mã số: 397355
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 43
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-31 12:35:37
Microsoft Excel (Excel) là chương trình chuyên dùng tạo ra các biểu bảng thống kê (bảng tính), từ những bảng tính đó có thể tạo ra các bảng khác mang tính tổng hợp, phân tích có kèm theo đồ thị minh hoạ. · Excel chạy trong môi trường Windows do đó nó cần được cài đặt vào ổ đĩa cứng sau khi cài đặt Windows. Bạn đọc cần phải thành thạo các thao tác cơ bản trong Windows. Những ai đã thành thạo một trong các phần mềm bảng tính như Lotus hoặc Quattro, ... và Windows thì có thể tự đọc tài liệu này và thực hành trên máy để làm quen với Excel. M C L CỤ Ụ BÀI 1: M Đ U Ở Ầ .................................................................................................. 4 I. B C Đ U LÀM VI C V I B NG TÍNH ĐI N T . ƯỚ Ầ Ệ Ớ Ả Ệ Ử .............................. 4 i. Khái ni m ệ ....................................................................................................... 4 ii. M b ng tính đã có s n – thay đ i vài ch và ghi l u. ở ả ẵ ổ ỗ ư .............................. 5 iii. M vài b ng tính đ ng th i. ở ả ồ ờ ....................................................................... 7 iv. T o b ng tính m i và ghi l u. ạ ả ớ ư .................................................................... 7 v. Ghi l u m t b ng tính đang có lên đĩa c ng, đĩa m m. ư ộ ả ứ ề ............................... 7 vi. Đóng ng d ng b ng tính. ứ ụ ả ............................................................................ 7 vii. Dùng các ch c năng tr giúp. ứ ợ ...................................................................... 8 II. CH NH S A CÁC THI T Đ T C S Ỉ Ử Ế Ặ Ơ Ở ...................................................... 8 1. Thay đ i các ch đ hi n th trang. ổ ế ộ ể ị ............................................................... 8 2. S d ng công c phóng to thu nh ử ụ ụ ỏ ............................................................... 8 3. S a đ i hi n th c a thanh công c ử ổ ể ị ủ ụ ............................................................... 8 III. CHUY N Đ I KHUÔN D NG TÀI LI U. Ể Ổ Ạ Ệ ............................................. 9 1. Ghi l u m t b ng tính đang có thành t p d i m t khuôn d ng khác. T p ư ộ ả ệ ướ ộ ạ ệ thu n ch (txt), t p khuôn m u (Template), t p c a ph n m m khác, phiên ầ ữ ệ ẫ ệ ủ ầ ề b n khác v.v. ả ....................................................................................................... 9 ii. Ghi l u tài li u v i khuôn d ng thích h p đ đ a lên Web Site. ư ệ ớ ạ ợ ể ư ................. 9 BÀI 2: CÁC THAO TÁC Đ N GI N Ơ Ả ............................................................ 10 I. CHÈN THÊM D LI U Ữ Ệ ............................................................................... 10 1. Nh p s vào m t ô. ậ ố ộ ..................................................................................... 10 2. Nh p ch vào m t ô. ậ ữ ộ ................................................................................... 10 3. Nh p các kí t / kí hi u đ c bi t vào m t ô. ậ ự ệ ặ ệ ộ .............................................. 10 4. Nh p công th c đ n gi n vào m t ô. ậ ứ ơ ả ộ .......................................................... 11 5. S d ng l nh Undo. ử ụ ệ ..................................................................................... 11 II. CH N D LI U Ọ Ữ Ệ .......................................................................................... 11 1. Đánh d u ch n m t vùng ô k nhau, không k nhau. ấ ọ ộ ề ề ............................... 11 2. Đánh d u ch n m t dòng, m t c t. Ch n m t vùng dòng / c t k nhau, ấ ọ ộ ộ ộ ọ ộ ộ ề không k nhau. ề ................................................................................................ 11 III. SAO CHÉP, DI CHUY N, XÓA. Ể ...
— Xem thêm —
Bình luận