EXCEL CƠ BẢN

Lượt xem: 308
Số trang: 43
Mã số: 397355
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 43
Sao chép
M C L C
BÀI 1: M Đ U ..................................................................................................4
I. B C Đ U LÀM VI C V I B NG TÍNH ĐI N T .ƯỚ .............................. 4
i. Khái ni m .......................................................................................................4
ii. M b ng tính đã có s n – thay đ i vài ch và ghi l u. ư ..............................5
iii. M vài b ng tính đ ng th i. .......................................................................7
iv. T o b ng tính m i và ghi l u. ư ....................................................................7
v. Ghi l u m t b ng tính đang có lên đĩa c ng, đĩa m m. ư ...............................7
vi. Đóng ng d ng b ng tính. ............................................................................7
vii. Dùng các ch c năng tr giúp. ......................................................................8
II. CH NH S A CÁC THI T Đ T C S Ơ ...................................................... 8
1. Thay đ i các ch đ hi n th trang. ế ...............................................................8
2. S d ng công c phóng to thu nh ...............................................................8
3. S a đ i hi n th c a thanh công c ...............................................................8
III. CHUY N Đ I KHUÔN D NG TÀI LI U. ............................................. 9
1. Ghi l u m t b ng tính đang có thành t p d i m t khuôn d ng khác. T pư ướ
thu n ch (txt), t p khuôn m u (Template), t p c a ph n m m khác, phiên
b n khác v.v. .......................................................................................................9
ii. Ghi l u tài li u v i khuôn d ng thích h p đ đ a lên Web Site.ư ư .................9
BÀI 2: CÁC THAO TÁC Đ N GI NƠ ............................................................10
I. CHÈN THÊM D LI U ............................................................................... 10
1. Nh p s vào m t ô. .....................................................................................10
2. Nh p ch vào m t ô. ...................................................................................10
3. Nh p các kí t / kí hi u đ c bi t vào m t ô. ..............................................10
4. Nh p công th c đ n gi n vào m t ô. ơ ..........................................................11
5. S d ng l nh Undo. .....................................................................................11
II. CH N D LI U .......................................................................................... 11
1. Đánh d u ch n m t vùng ô k nhau, không k nhau. ...............................11
2. Đánh d u ch n m t dòng, m t c t. Ch n m t vùng dòng / c t k nhau,
không k nhau. ................................................................................................11
III. SAO CHÉP, DI CHUY N, XÓA. ............................................................ 12
1. Dùng công c sao chép và dán đ t o b n đúp n i dung c a m t vùng ô
sang m t ph n khác trong cùng t b ng tính. .................................................12
ii. Dùng công c sao chép và dán đ di chuy n n i dung m t vùng ô sang
m t ph n khác trong cùng t b ng tính. ..........................................................12
iii. Sao chép n i dung vùng ô gi a các t b ng tính đang m . ......................12
iv. Di chuy n n i dung vùng ô gi a các c a s b ng tính đang m . .............12
v. Xoá n i dung ô trong m t vùng đã ch n. ....................................................12
IV. TÌM KI M VÀ THAY TH . ..................................................................... 13
1. Dùng công c tìm ki m m t n i dung ô c n tìm. ế ......................................13
2. Dùng công c thay th m t n i dung ô c n thay. ế .......................................14
V. CÁC DÒNG VÀ CÁC C T ........................................................................ 14
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1. Thêm dòng, thêm c t. ..................................................................................14
2. Thay đ i chi u r ng c t, chi u cao dòng. ...................................................15
ii. Xoá dòng, c t đã ch n. ................................................................................15
VI. S P X P D LI U. .................................................................................. 16
1. S p x p d li u ki u s theo th t tăng d n, gi m d n. ế ..........................16
ii. S p x p d li u ki u kí t theo th t tăng d n, gi m d n. ế ......................17
BÀI 3: CÔNG TH C VÀ HÀM Đ N GI N Ơ .................................................18
I. CÁC CÔNG TH C S H C VÀ LÔGIC .................................................. 18
1. Dùng các công th c s h c, lôgic c b n đ c ng tr nhân chia trong b ng ơ
tính. 18
ii. Dùng ch c năng đi n t đ ng m t chu i d li u tăng có quy lu t. ..........18
iii. Hi u và s d ng đ c đ a ch t ng đ i trong các công th c và hàm. ượ ươ .....19
iv. Hi u và s d ng đ c đ a ch tuy t đ i trong các công th c và hàm. ượ .......19
VII. LÀM VI C V I CÁC HÀM. .................................................................. 20
1. Dùng hàm t ng. ...........................................................................................20
ii. Dùng hàm trung bình...................................................................................20
iii. Dùng hàm VLOOKUP, HLOOKUP..........................................................21
BÀI 4: Đ NH D NG ..........................................................................................23
I. Đ NH D NG Ô CH A S ........................................................................... 23
1. Đ nh d ng ô đ hi n th các d li u ki u s khác nhau: ...........................23
ii. Đ nh d ng ô đ hi n th ngày tháng. ..........................................................24
iii. Đ nh d ng ô đ hi n th kí hi u ti n t . ...................................................24
iv. Đ nh d ng ô đ hi n th ph n trăm. ...........................................................24
VIII. Đ NH D NG Ô CH A VĂN B N ......................................................... 24
1. Thay đ i c ch , d ng ch : in béo, in nghiêng, ki u ch . .........................24
ii. Thay đ i màu ch . .......................................................................................25
iii. Ch nh h ng vi t ch . ướ ế ................................................................................25
IX. VÙNG CÁC Ô ............................................................................................. 25
1. Căn v trí ch trong ô c a m t vùng: gi a, trái, ph i, sát tr n, sát sàn. ......25
ii. Thêm các đ ng vi n biên ô cho m t vùng ô. ườ ...........................................26
X. KI M TRA CHÍNH T . ............................................................................ 27
3. Dùng công c ki m tra chính t và s a đ i khi c n. ..................................27
XI. BÀI TRÍ TÀI LI U .................................................................................... 28
1. S a đ i các thi t l p kho ng cách l c a tài li u. ế .....................................28
2. Ch nh s a đ bài trí v a vào m t trang. ......................................................29
iii. Thêm Đ u trang và Chân trang. .................................................................29
iv. Thay đ i h ng c a trang - trang đ ng, trang n m, kích th c trang. ướ ướ ......30
BÀI 5: IN N .....................................................................................................32
I. IN M T B NG TÍNH Đ N GI N Ơ ............................................................. 32
1. Dùng các l a ch n in c s . ơ ........................................................................32
ii. Xem tài li u tr c khi in. ướ ............................................................................32
iii. In m t s b ng tính, m t t b ng tính. .....................................................33
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
iv. In m t ph n t b ng tính, m t vùng ô đ nh tr c. ướ ....................................34
BÀI 6: CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO.........................................................35
I. NH P M T Đ I T NG T N NGOÀI ƯỢ ............................................. 35
1. Nh p đ i t ng t ngoài vào b ng tính: t p hình nh, t p đ ho , t p văn ượ
b n. 35
ii. Di chuy n và co giãn các đ i t ng đã nh p trong m t b ng tính. ượ ..........35
XII. BI U Đ VÀ Đ TH . ............................................................................. 35
1. T o các ki u bi u đ , đ th khác nhau t các s li u trong b ng tính đ
phân tích d li u, ví d bi u đ qu t tròn, c t đ ng, thanh ngang v.v. ..........35
ii. Biên t p, s a đ i bi u đ , đ ho : thêm tiêu đ hay nhãn, thay đ i thang
chia. S a đ i màu s c trong bi u đ , đ ho . .................................................39
iii. Thay đ i ki u bi u đ . ...............................................................................42
iv. Di chuy n và xoá bi u đ , đ ho . ............................................................43
3
Tải xuống 1₫ (43 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-31 12:35:37
Microsoft Excel (Excel) là chương trình chuyên dùng tạo ra các biểu bảng thống kê (bảng tính), từ những bảng tính đó có thể tạo ra các bảng khác mang tính tổng hợp, phân tích có kèm theo đồ thị minh hoạ. · Excel chạy trong môi trường Windows do đó nó cần được cài đặt vào ổ đĩa cứng sau khi cài đặt Windows. Bạn đọc cần phải thành thạo các thao tác cơ bản trong Windows. Những ai đã thành thạo một trong các phần mềm bảng tính như Lotus hoặc Quattro, ... và Windows thì có thể tự đọc tài liệu này và thực hành trên máy để làm quen với Excel. Microsoft Excel (Excel) là chương trình chuyên dùng tạo ra các biểu bảng thống kê (bảng tính), từ những bảng tính đó có thể tạo ra các bảng khác mang tính tổng hợp, phân tích có kèm theo đồ thị minh hoạ. · Excel chạy trong môi trường Windows do đó nó cần được cài đặt vào ổ đĩa cứng sau khi cài đặt Windows. Bạn đọc cần phải thành thạo các thao tác cơ bản trong Windows. Những ai đã thành thạo một trong các phần mềm bảng tính như Lotus hoặc Quattro, ... và Windows thì có thể tự đọc tài liệu này và thực hành trên máy để làm quen với Excel. M C L CỤ Ụ BÀI 1: M Đ U Ở Ầ .................................................................................................. 4 I. B C Đ U LÀM VI C V I B NG TÍNH ĐI N T . ƯỚ Ầ Ệ Ớ Ả Ệ Ử .............................. 4 i. Khái ni m ệ ....................................................................................................... 4 ii. M b ng tính đã có s n – thay đ i vài ch và ghi l u. ở ả ẵ ổ ỗ ư .............................. 5 iii. M vài b ng tính đ ng th i. ở ả ồ ờ ....................................................................... 7 iv. T o b ng tính m i và ghi l u. ạ ả ớ ư .................................................................... 7 v. Ghi l u m t b ng tính đang có lên đĩa c ng, đĩa m m. ư ộ ả ứ ề ............................... 7 vi. Đóng ng d ng b ng tính. ứ ụ ả ............................................................................ 7 vii. Dùng các ch c năng tr giúp. ứ ợ ...................................................................... 8 II. CH NH S A CÁC THI T Đ T C S Ỉ Ử Ế Ặ Ơ Ở ...................................................... 8 1. Thay đ i các ch đ hi n th trang. ổ ế ộ ể ị ............................................................... 8 2. S d ng công c phóng to thu nh ử ụ ụ ỏ ............................................................... 8 3. S a đ i hi n th c a thanh công c ử ổ ể ị ủ ụ ............................................................... 8 III. CHUY N Đ I KHUÔN D NG TÀI LI U. Ể Ổ Ạ Ệ ............................................. 9 1. Ghi l u m t b ng tính đang có thành t p d i m t khuôn d ng khác. T p ư ộ ả ệ ướ ộ ạ ệ thu n ch (txt), t p khuôn m u (Template), t p c a ph n m m khác, phiên ầ ữ ệ ẫ ệ ủ ầ ề b n khác v.v. ả ....................................................................................................... 9 ii. Ghi l u tài li u v i khuôn d ng thích h p đ đ a lên Web Site. ư ệ ớ ạ ợ ể ư ................. 9 BÀI 2: CÁC THAO TÁC Đ N GI N Ơ Ả ............................................................ 10 I. CHÈN THÊM D LI U Ữ Ệ ............................................................................... 10 1. Nh p s vào m t ô. ậ ố ộ ..................................................................................... 10 2. Nh p ch vào m t ô. ậ ữ ộ ................................................................................... 10 3. Nh p các kí t / kí hi u đ c bi t vào m t ô. ậ ự ệ ặ ệ ộ .............................................. 10 4. Nh p công th c đ n gi n vào m t ô. ậ ứ ơ ả ộ .......................................................... 11 5. S d ng l nh Undo. ử ụ ệ ..................................................................................... 11 II. CH N D LI U Ọ Ữ Ệ .......................................................................................... 11 1. Đánh d u ch n m t vùng ô k nhau, không k nhau. ấ ọ ộ ề ề ............................... 11 2. Đánh d u ch n m t dòng, m t c t. Ch n m t vùng dòng / c t k nhau, ấ ọ ộ ộ ộ ọ ộ ộ ề không k nhau. ề ................................................................................................ 11 III. SAO CHÉP, DI CHUY N, XÓA. Ể ...
— Xem thêm —
Bình luận