Giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực thời kì 1932-1945

Lượt xem: 0
Số trang: 164
Mã số: 396857
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 164
Sao chép
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
--------------------------------
THÀNH ĐỨC BẢO THẮNG
GIAO THOA NGHỆ THUẬT GIỮA HAI KHUYNH HƢỚNG
VĂN XUÔI LÃNG MẠN VÀ VĂN XUÔI HIỆN THỰC
THỜI KÌ 1932-1945
Chuyên ngành:
Văn học Việt Nam
Mã số:
62.22.34.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN
HÀ NỘI - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ii
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
--------------------------------
THÀNH ĐỨC BẢO THẮNG
GIAO THOA NGHỆ THUẬT GIỮA HAI KHUYNH HƢỚNG
VĂN XUÔI LÃNG MẠN VÀ VĂN XUÔI HIỆN THỰC
THỜI KÌ 1932-1945
Chuyên ngành:
Văn học Việt Nam
Mã số:
62.22.34.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
1- PGS.TS. LÊ THỊ DỤC TÚ
2- PGS.TS. LÊ QUANG HƢNG
HÀ NỘI - 2014
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
iii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả trong luận án trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kcông
trình nào khác.
Tải xuống 15,000₫ (164 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-26 16:34:14
— Xem thêm —