GIÁO ÁN MẦM NON: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Số trang: 91
Mã số: 396595
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 91
Sao chép
Tr ng M m Non H i Ph ngườ ươ
CH Đ 1:TR NG M M NON ƯỜ -T T TRUNG THU
CH Đ CHÍNH:TR NG M M NON ƯỜ
Th i gian th c hi n: 4tu n. T ngày đ n ngày ế
I. M c tiêu :
1, Phát tri n v th ch t
- Rèn luy n các c nh c a đôi bàn tay thông qua các ho t đ ng khác nhau ơ
- Rèn luy n các c l n qua các bài t p v n đ ng,các trò ch i v n đ ng ơ ơ
- Rèn luy n s ph i h p gi a tay và m t
- Rèn luy n các giác quan thông qua vi c s d ng tìm hi u các s v t
hi n t ng khác nhau ượ
2, Phát tri n ngôn ng
- M r ng k năng giao ti p nh :Trò chuy n ,k chuy n... ế ư
- Hi u ý nghĩa c a m t s t m i,phát âm đúng ,không nói ng ng,m nh d n
giao ti p v i nh ng ng i xung quanh ế ườ
- Bi t bi u l c m xúc c a b n thânế
3, Phát tri n nh n th c
- Có nh ng hi u bi t v m t s s v t g n gũi tr ế
- Bi t đ c đ c đi m c a tr ng m m non,ý nghĩa c a vi c đ n tr ng ế ư ườ ế ườ
có h ng thú đi h c
4, Phát tri n th m m
- Tr nh n bi t đ c cái đ p c a tr ng l p... ế ư ườ
5, Phát tri n tình c m _xã h i
- Nh n bi t đ c các m i quan h gi a ng i v i ng i gi a ng i v i đ ế ượ ườ ườ ườ
v t,đ c bi t là m i quan h gi a tr v i m i ng i trong tr ng,trong l p ườ ườ
- Bi t kính tr ng cô giáo ,nh ng ng i l n tu i trong tr ngế ư ườ
- Bi t yêu quý ,gi gìn đ dùng,đ ch i c a l p,c a tr ng,bi t c t đ dùngế ơ ườ ế
đ ch i đúng ch . ơ
II. Chu n b
- Góc sách:Tranh nh v tr ng l p,các ho t đ ng c a tr ,tranh v ườ
v n hoa ,v n tr ngườ ườ ườ
- Góc t o hình:Bút màu gi y màu,sách v
- Góc xây d ng ,h c t p:đ ch i xây d ng,l p ghép,các tranh luy n t p ơ
- Góc tr đóng vai:đ ch i đ tr đóng vai,đ ch i n u ăn... ơ ơ
- Góc thiên nhiên:cây c nh,ô doa t i cây... ướ
K m ng ch đ chính_n i dung:
- Tên g i và đ c đi m c a tr ng ườ
Gv: Lê Th Thanh Thúy
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng M m Non H i Ph ngườ ươ
CH Đ 1:TR NG M M NON-T T TRUNG THU ƯỜ
CH Đ CHÍNH:TR NG M M NON ƯỜ
Th i gian th c hi n: 4tu n.T ngày đ n ngày ế
III. M c tiêu :
1, Phát tri n v th ch t
- Rèn luy n các c nh c a đôi bàn tay thông qua các ho t đ ng khác nhau ơ
- Rèn luy n các c l n qua các bài t p v n đ ng,các trò ch i v n đ ng ơ ơ
- Rèn luy n s ph i h p gi a tay và m t
- Rèn luy n các giác quan thông qua vi c s d ng tìm hi u các s v t
hi n t ng khác nhau ượ
2, Phát tri n ngôn ng
- M r ng k năng giao ti p nh :Trò chuy n ,k chuy n... ế ư
- Hi u ý nghĩa c a m t s t m i,phát âm đúng ,không nói ng ng,m nh d n
giao ti p v i nh ng ng i xung quanh ế ườ
- Bi t bi u l c m xúc c a b n thânế
3, Phát tri n nh n th c
- Có nh ng hi u bi t v m t s s v t g n gũi tr ế
- Bi t đ c đ c đi m c a tr ng m m non,ý nghĩa c a vi c đ n tr ng ế ư ườ ế ườ
có h ng thú đi h c
4, Phát tri n th m m
- Tr nh n bi t đ c cái đ p c a tr ng l p... ế ư ườ
5, Phát tri n tình c m _xã h i
- Nh n bi t đ c các m i quan h gi a ng i v i ng i gi a ng i v i đ ế ượ ườ ườ ườ
v t,đ c bi t là m i quan h gi a tr v i m i ng i trong tr ng,trong l p ườ ườ
- Bi t kính tr ng cô giáo ,nh ng ng i l n tu i trong tr ngế ư ườ
- Bi t yêu quý ,gi gìn đ dùng,đ ch i c a l p,c a tr ng,bi t c t đ dùngế ơ ườ ế
đ ch i đúng ch . ơ
IV. Chu n b
- Góc sách:Tranh nh v tr ng l p,các ho t đ ng c a tr ,tranh v ườ
v n hoa ,v n tr ngườ ườ ườ
- Góc t o hình:Bút màu gi y màu,sách v
- Góc xây d ng ,h c t p:đ ch i xây d ng,l p ghép,các tranh luy n t p ơ
- Góc tr đóng vai:đ ch i đ tr đóng vai,đ ch i n u ăn... ơ ơ
- Góc thiên nhiên:cây c nh,ô doa t i cây... ướ
K m ng ch đ chính_n i dung:
- Tên g i và đ c đi m c a tr ng ườ
Gv: Lê Th Thanh Thúy
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tr ng M m Non H i Ph ngườ ươ
CH Đ NHÁNH: TR NG M M NON C A ƯỜ
Th i gian th c hi n 2 tu n: t ngày.......đ n ngày................. ế
- Trò chuy n v
tr ng l pườ
- K chuy n v
công vi c c a các
- Th : b n m iơ
đ n tr ng, ế ườ
giáo c a con
- Truy n : đôi b i
t t
- Đóng vai cô giáo
- Trò ch i: “ai bi nơ ế
m t”
+ Tai ai thính
+ Cái gì bi n m tế
- Đi ch y trong sân
tr ngườ
- D o quanh sân
tr ngườ
- Trò ch i: làm cácơ
chú chim s , nh y
b t ngoài sân
- D y hát:
+ Cháu đi m u
giáo
+ Tr ng m mườ
non
+ Vui đ nế
tr ngườ
- Nghe hát: cô giáo
- V n đ ng minh
h a theo bài hát
Gv: Lê Th Thanh Thúy
TR NG M M NON ƯỜ
C A
L P H C C A
T T TRUNG
THU
TR NG M M Ư
NON TRUNG THU
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-01 11:07:53
Mục tiêu : 1, Phát triển về thể chất - Rèn luyện các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau - Rèn luyện các cơ lớn qua các bài tập vận động,các trò chơi vận động - Rèn luyện sự phối hợp giữa tay và mắt - Rèn luyện các giác quan thông qua việc sử dụng và tìm hiểu các sự vật hiện tượng khác nhau 2, Phát triển ngôn ngữ - Mở rộng kỹ năng giao tiếp như:Trò chuyện ,kể chuyện... - Hiểu ý nghĩa của một số từ mới,phát âm đúng ,không nói ngọng,mạnh dạn giao tiếp với những người xung quanh - Biết biểu lộ cảm xúc của bản thân Tr ng M m Non H i Ph ngườ ầ ả ươ CH Đ 1:TR NG M M NON Ủ Ề ƯỜ Ầ - T T TRUNG THUẾ CH Đ CHÍNH:TR NG M M NON Ủ Ề ƯỜ Ầ Th i gian th c hi n: 4tu n. ờ ự ệ ầ T ngày đ n ngàyừ ế I. M c tiêu ụ : 1, Phát tri n v th ch t ể ề ể ấ - Rèn luy n các c nh c a đôi bàn tay thông qua các ho t đ ng khác nhau ệ ơ ỏ ủ ạ ộ - Rèn luy n các c l n qua các bài t p v n đ ng,các trò ch i v n đ ng ệ ơ ớ ậ ậ ộ ơ ậ ộ - Rèn luy n s ph i h p gi a tay và m t ệ ự ố ợ ữ ắ - Rèn luy n các giác quan thông qua vi c s d ng và tìm hi u các s v t ệ ệ ử ụ ể ự ậ hi n t ng khác nhau ệ ượ 2, Phát tri n ngôn ng ể ữ - M r ng k năng giao ti p nh :Trò chuy n ,k chuy n... ở ộ ỹ ế ư ệ ể ệ - Hi u ý nghĩa c a m t s t m i,phát âm đúng ,không nói ng ng,m nh d n ể ủ ộ ố ừ ớ ọ ạ ạ giao ti p v i nh ng ng i xung quanh ế ớ ữ ườ - Bi t bi u l c m xúc c a b n thân ế ể ộ ả ủ ả 3, Phát tri n nh n th c ể ậ ứ - Có nh ng hi u bi t v m t s s v t g n gũi tr ữ ể ế ề ộ ố ự ậ ầ ẻ - Bi t đ c đ c đi m c a tr ng m m non,ý nghĩa c a vi c đ n tr ng và ế ượ ặ ể ủ ườ ầ ủ ệ ế ườ có h ng thú đi h c ứ ọ 4, Phát tri n th m m ể ẩ ỹ - Tr nh n bi t đ c cái đ p c a tr ng l p... ẻ ậ ế ượ ẹ ủ ườ ớ 5, Phát tri n tình c m _xã h i ể ả ộ - Nh n bi t đ c các m i quan h gi a ng i v i ng i gi a ng i v i đ ậ ế ượ ố ệ ữ ườ ớ ườ ữ ườ ớ ồ v t,đ c bi t là m i quan h gi a tr v i m i ng i trong tr ng,trong l p ậ ặ ệ ố ệ ữ ẻ ớ ọ ườ ườ ớ - Bi t kính tr ng cô giáo ,nh ng ng i l n tu i trong tr ng ế ọ ữ ườ ớ ổ ườ - Bi t yêu quý ,gi gìn đ dùng,đ ch i c a l p,c a tr ng,bi t c t đ dùng ế ữ ồ ồ ơ ủ ớ ủ ườ ế ấ ồ đ ch i đúng ch . ồ ơ ỗ II. Chu n b ẩ ị - Góc sách:Tranh nh v tr ng l p,các ho t đ ng c a cô và tr ,tranh v ả ề ườ ớ ạ ộ ủ ẻ ề v n hoa ,v n tr ng ườ ườ ườ - Góc t o hình:Bút màu gi y màu,sách v ạ ấ ẽ - Góc xây d ng ,h c t p:đ ch i xây d ng,l p ghép,các tranh luy n t p ự ọ ậ ồ ơ ự ắ ệ ậ - Góc tr đóng vai:đ ch i đ tr đóng vai,đ ch i n u ăn... ẻ ồ ơ ể ẻ ồ ơ ấ - Góc thiên nhiên:cây c nh,ô doa t i cây... ả ướ K m ng ch đ chính_n i dung: ẻ ạ ủ ề ộ - Tên g i và đ c đi m c a tr ng ọ ặ ể ủ ườ Gv: Lê Th Thanh Thúy ị 1 Tr ng M m Non H i Ph ngườ ầ ả ươ CH Đ 1:TR NG M M NON-T T TRUNG THU Ủ Ề ƯỜ Ầ Ế CH Đ CHÍNH:TR NG M M NON Ủ Ề ƯỜ ...
— Xem thêm —
Bình luận