Thông tư liên bộ 38-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam theo Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do của Bộ tài chính -Tống cục hàng không dân Dụng ban hành

Lượt xem: 155
Số trang: 0
Mã số: 396105
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 1₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-02 18:26:40
Thông tư liên bộ 38-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam theo Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do của Bộ tài chính -Tống cục hàng không dân Dụng ban hành Thông tư liên bộ 38-TT/LB về việc hướng dẫn thi hành chế độ phân phối lợi nhuận đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam theo Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng do của Bộ tài chính -Tống cục hàng không dân Dụng ban hành
— Xem thêm —