BIỂU MẪU Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-3 (Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư- Phụ lục I-3 (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

Lượt xem: 172
Số trang: 2
Mã số: 392911
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U T Ư
[01] Kính g i:
[02] Nhà đ u t : ư
Đăng thành l p t ch c kinh t đ th c hi n d án đ u t v i n i dung ế ư
sau:
I. N i dung đăng ký thành l p doanh nghi p:
[03] 1. Tên doanh nghi p:
[04] 2. Đ a ch tr s chính:
[05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có)ế
[06] 3. Lo i hình doanh nghi p đăng ký thành l p:
[07] 4. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p:ườ
[08] 5. Ngành, ngh kinh doanh:
[09] 6. V n c a doanh nghi p:
[10] 7. V n pháp đ nh:
II. N i dung d án đ u t : ư
[11] 1. Tên d án đ u t : ư
[12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ;Di n tích đ t d ki n s d ng: ế
[13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án:
[14] 4. V n đ u t th c hi n d án: ư
Ph l c I-3
B n đăng ký/đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u t ư
i v i tr ng h p g n v i thành l p doanh nghi p) ườ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
[15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án
[16] 5. Th i h n ho t đ ng:
[17] 6. Ti n đ th c hi n d án:ế
[18] 7. Ki n ngh đ c h ng u đãi đ u t : ế ượ ưở ư ư
III. Nhà đ u t cam k t: ư ế
1. V tính chính xác c a n i dung h s đ u t ; ơ ư
2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh
c a Gi y ch ng nh n đ u t ư
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19]
NHÀ Đ U T Ư
[20] H s kèm theo: ơ
Tải xuống 1₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-03 23:53:07
Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-3 (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-3 (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U T Ả Ề Ị Ấ Ấ Ứ Ậ Ầ Ư [01] Kính g i: ử [02] N hà đ u t : ầ ư Đăng ký thành l p t ch c kinh t đ th c hi n d án đ u t v i n i dung ậ ổ ứ ế ể ự ệ ự ầ ư ớ ộ sau: I. N i dung đăng ký thành l p doanh nghi p: ộ ậ ệ [03] 1. Tên doanh nghi p: ệ [04] 2. Đ a ch tr s chính: ị ỉ ụ ở [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n ạ ệ (n u có)ế [06] 3. Lo i hình doanh nghi p đăng ký thành l p: ạ ệ ậ [07] 4. Ng i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: ườ ạ ệ ậ ủ ệ [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh: ề [09] 6. V n c a doanh nghi p: ố ủ ệ [10] 7. V n pháp đ nh: ố ị II. N i dung d án đ u t : ộ ự ầ ư [11] 1. Tên d án đ u t : ự ầ ư [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ;Di n tích đ t d ki n s d ng: ị ể ự ệ ự ệ ấ ự ế ử ụ [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: ụ ủ ự [14] 4. V n đ u t th c hi n d án: ố ầ ư ự ệ ựPh l c I-3 ụ ụ B n đăng ký/đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u t ả ề ị ấ ấ ứ ậ ầ ư (đ i v i tr ng h p g n v i thành l p doanh nghi p) ố ớ ườ ợ ắ ớ ậ ệ [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d ánố ể ự ệ ự [16] 5. Th i h n ho t đ ng: ờ ạ ạ ộ [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: ế ộ ự ệ ự [18] 7. Ki n ngh đ c h ng u đãi đ u t : ế ị ượ ưở ư ầ ư III. Nhà đ u t cam k t: ầ ư ế 1. V tính chính xác c a n i dung h s đ u t ; ề ủ ộ ồ ơ ầ ư 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh ấ ỉ ị ủ ậ ệ ị c a Gi y ch ng nh n đ u t ủ ấ ứ ậ ầ ư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U T Ầ Ư [20] H s kèm theo: ồ ơ
— Xem thêm —
Bình luận