Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc gia về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp

Lượt xem: 0
Số trang: 130
Mã số: 392126
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 130
Sao chép
i
B CÔNG THƯƠNG
Đề án “Phát trin ng dng bc xđồng v phóng x trong
công nghip đến năm 2020”
BÁO CÁO TNG HP
KT QU KHOA HC CÔNG NGH ĐỀ TÀI
ĐIU TRA, KHO SÁT, ĐÁNH GIÁ H THNG CÁC TIÊU
CHUN, QUI CHUN QUC GIA V NG DNG BC X
ĐỒNG V PHÓNG X TRONG CÔNG NGHIP
Mã s đề tài: 08/HĐ-ĐT 2010/ĐVPX
Cơ quan ch trì đề tài: VIN DT MAY
Ch nhim đề tài: TS. Nguyn S Phương
9082
Hà Ni - 2011
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
ii
B CÔNG THƯƠNG
Đề án “Phát trin ng dng bc xđồng v phóng x trong
công nghip đến năm 2020”
BÁO CÁO TNG HP
KT QU KHOA HC CÔNG NGH ĐỀ TÀI
ĐIU TRA, KHO SÁT, ĐÁNH GIÁ H THNG CÁC TIÊU
CHUN, QUI CHUN QUC GIA V NG DNG BC X
ĐỒNG V PHÓNG X TRONG CÔNG NGHIP
Mã s đề tài: 08/HĐ-ĐT 2010/ĐVPX
Ch nhim đề tài: Cơ quan ch trì đề tài:
TS. Nguyn S Phương
Ban ch nhim chương trình B Công Thương
Hà Ni - 2011
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
iii
VIN DT MAY
_____________
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NA
M
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 12 năm 2011
BÁO CÁO THNG KÊ
KT QU THC HIN ĐỀ TÀI
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài:
Điu tra, kho sát, đánh giá H thng các Tiêu chun, Qui chun
quc gia v ng dng bc xđồng v phóng x trong công nghip
s đề tài:
08/HĐ-ĐT 2010/ĐVPX
Thuc Đề án “Phát trin ng dng bc xđồng v phóng x trong công
nghip đến năm 2020”
2. Ch nhim đề tài:
H và tên: Nguyn S Phương
Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1961 - Nam
Hc hàm, hc v: Tiến s k thut
Chc danh khoa hc: Nghiên cu viên chính; Chc v: Phó Vin trưởng
Đin thoi: T chc: 04 3862 4025; Nhà riêng: 04 3722 6954
Mobile: 0913 281 291
Fax: 04 3862 2667 E-mail: phuongns@viendetmay.org.vn
Tên t chc đang công tác: Vin D
t May
Địa ch t chc: 478 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Ni
Địa ch nhà riêng: Nhà s 2A, ngõ 189/61/6 Hoàng Hoa Thám, HN
3. T chc ch trì đề tài:
Tên t chc ch trì đề tài: Vin Dt May
Đin thoi: 04 3862 4025; Fax: 04 3862 2867
E-mail: viendetmayvn@vnn.vn
Website: viendetmay.org.vn
Tải xuống 10,000₫ (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-26 12:29:47
— Xem thêm —
Từ khóa: