Tổng quan nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt Nam

Lượt xem: 0
Số trang: 510
Mã số: 391039
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 510
Sao chép
CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRNG ĐIM CP NHÀ NƯỚC KC.08/06-10
“Khoa hc và công ngh phc v phòng tránh thiên tai, bo v môi trường
và s dng hp lý tài nguyên thiên nhiên”
TNG HP KT QU NGHIÊN CU CHUYÊN ĐỀ
THUC ĐỀ TÀI
“NGHIÊN CU XÁC ĐỊNH DÒNG CHY MÔI TRƯỜNG CA
H THNG SÔNG HNG – SÔNG THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUT
CÁC GII PHÁP DUY TRÌ DÒNG CHY MÔI TRƯỜNG PHÙ
HP VI CÁC YÊU CU PHÁT TRIN BN VNG TÀI
NGUYÊN NƯỚC”
Mã s KC.08.22/06-10
Cơ quan ch trì đề tài: Vin Khoa hc Thy li Vit Nam
Ch nhim đề tài: PGS. TS. Nguyn Văn Hnh
8643-1
Hà Ni - 2010
B KHOA HC VÀ CÔNG NGH
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN
NÔNG THÔN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
1
B NÔNG NGHIP & PHÁT TRIN NÔNG THÔN
VIN KHOA HC THY LI VIT NAM
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CU XÁC ĐỊNH DÒNG CHY MÔI TRƯỜNG CA H
THNG SÔNG HNG – THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUT CÁC GII PHÁP DUY
TRÌ DÒNG CHY MÔI TRƯỜNG PHÙ HP VI CÁC YÊU CU PHÁT
TRIN BN VNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
Báo cáo kết qu: 1
“Tng quan nghiên cu xác định dòng chy môi trường
và các bin pháp duy trì dòng chy môi trường trên thế
gii và Vit nam"
Đơn v thc hin: Vin khoa hc thy li Vit Nam
Ch nhim đề tài:PGS.TS Nguyn Văn Hnh
8643-1
Hà Ni, năm 2010
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
Mc lc
I Gii thiu vùng nghiên cu................................................................... 4
II Gii thiu chung..................................................................................... 4
II.1 Tình hình cp bách v thiếu nước mùa kit và nhng h ly trong
nhng năm gn đây............................................................................................ 5
II.2 S xác định cn phi có dòng chy ti thiu – dòng chy môi trường
trên h thng sông .............................................................................................. 9
III Tình hình nghiên cu trong nước liên quan đến đề tài ................. 10
III.1 Đề tài cp b Nông nghip và Phát trin Nông thôn “Nghiên cu cơ
s lý lun và thc tin v qun lý tng hp tài nguyên nước lưu vc sông
Ba”. 11
III.2 D án “Đánh giá nhanh dòng chy môi trường lưu vc sông
Hương, min Trung Vit Nam”. ..................................................................... 11
III.3 Đề tài cp b Nông nghip và Phát trin Nông thôn “Nghiên cu cơ
s khoa hc và phương pháp tính toán ngưỡng khai thác s dng ngun
nước và dòng chy môi trường ng dng cho lưu vc sông Ba và sông Trà
Khúc”. 12
III.4 Nghiên cu dòng chy môi trường trên sông Đáy đon t Hát Môn
đến Ba Thá ........................................................................................................ 13
III.5 D án nghiên cu dòng chy môi trường để lp quy hoch v duy
trì dòng chy trên dòng chính ca sông Mê Công thuc chương trình s
dng nước (WUP) ca U ban sông Mê Công.............................................. 13
III.6 Nghiên cu ca Fitzgerald ................................................................. 14
IV Tình hình nghiên cu trên thế gii.................................................. 15
IV.1 Nghiên cu dòng chy môi trường M.......................................... 15
IV.2 Nghiên cu dòng chy môi trường Canada................................... 16
Tải xuống 10,000₫ (510 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-26 11:47:06
— Xem thêm —
Từ khóa: