Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)

Lượt xem: 0
Số trang: 448
Mã số: 390930
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 448
Sao chép
ViÖn khoa häc thñy lîi viÖt nam
VIÖN kü thuËt biÓn
------------\^][-----------
®Ò Tµi NGHIªN Cøu KHOA Häc PH¸t TRIÓn C«NG NGHÖ cÊp bé:
N
N
g
g
h
h
i
i
ª
ª
n
n
c
c
ø
ø
u
u
ø
ø
n
n
g
g
d
d
ô
ô
n
n
g
g
c
c
«
«
n
n
g
g
n
n
g
g
h
h
Ö
Ö
m
m
í
í
i
i
(
(
M
M
I
I
K
K
E
E
2
2
1
1
)
)
v
v
µ
µ
o
o
®
®
¸
¸
n
n
h
h
g
g
i
i
¸
¸
v
v
µ
µ
d
d
ù
ù
b
b
¸
¸
o
o
p
p
h
h
ß
ß
n
n
g
g
c
c
h
h
è
è
n
n
g
g
s
s
¹
¹
t
t
l
l
ë
ë
b
b
ê
ê
s
s
«
«
n
n
g
g
(
(
m
m
i
i
Ò
Ò
n
n
B
B
¾
¾
c
c
,
,
m
m
i
i
Ò
Ò
n
n
T
T
r
r
u
u
n
n
g
g
,
,
m
m
i
i
Ò
Ò
n
n
N
N
a
a
m
m
)
)
b
b
¸
¸
o
o
c
c
¸
¸
o
o
t
t
æ
æ
n
n
g
g
k
k
Õ
Õ
t
t
k
k
h
h
o
o
a
a
h
h
ä
ä
c
c
v
v
µ
µ
k
k
ü
ü
t
t
h
h
u
u
Ë
Ë
t
t
7416
22/6/2009
Thành ph H Chí Minh, tháng 2 năm 2009
VIN K THUT BIN
Địa ch: S 28 Hàm T – Qun 5- TP. H Chí Minh
Đin thoi: 08.38362821 Fax: 08.39245269
Email: vienktbien@vnn.vn
Website: icoe.org.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o Tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt ®Ò tµi CÊp: Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi (MIKE 21) vµo ®¸nh
gi¸ vµ dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê s«ng (miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam).
ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam & ViÖn Kü thuËt BiÓn-VKHTLVN- Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT
DANH S¸CH T¸C GI¶
CñA §Ò TµI KH & CN CÊP Bé
1. Tªn ®Ò tµi: Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi (MIKE 21) vµo ®¸nh gi¸
vµ dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê s«ng (miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam)
2. Thêi gian thùc hiÖn: 2006 ÷ 2008
3. C¬ quan chñ tr×: ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam & ViÖn Kü thuËt BiÓn
4. Bé chñ qu¶n: Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n
5. Danh s¸ch t¸c gi¶:
TT
Häc hµm - häc vÞ, hä vµ tªn VÞ trÝ, C¬ quan c«ng t¸c
1
PGS.TS Hoµng V¨n Hu©n Chñ nhiÖm ®Ò tµi -ViÖn Kü ThuËt BiÓn
2 TS. NguyÔn H÷u Nh©n ViÖn Kü ThuËt BiÓn
3 TS. §Æng Hoµng Thanh ViÖn Khoa häc Thñy lîi ViÖt Nam
4 KS. Ph¹m Trung Th ký ®Ò tµi - ViÖn KHTLMN
7 TS. Huúnh Thanh S¬n §HBK TP.HCM
8 KS. Tr¬ng ThÞ Nhµn ViÖn Kü ThuËt BiÓn
9 KS. Hoµng §øc Cêng ViÖn Kü ThuËt BiÓn
10 KS. §ç Hoµi Nam ViÖn Kü ThuËt BiÓn
11 Ths. Lª V¨n TuÊn ViÖn Kü ThuËt BiÓn
12 KS. NguyÔn Ngäc H¶i ViÖn Kü ThuËt BiÓn
13 KS. NguyÔn V¨n §iÓn ViÖn Kü ThuËt BiÓn
14 KS. Lª Ngäc DiÖp ViÖn Kü ThuËt BiÓn
15 KS. Hå L¬ng Tôy ViÖn KHTLMN
16 Ths. NguyÔn §øc Vîng ViÖn KHTLMN
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o Tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt ®Ò tµi CÊp Bé: Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ míi (MIKE 21) vµo ®¸nh gi¸ vµ
dù b¸o phßng chèng s¹t lë bê s«ng (miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam).
ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam & ViÖn Kü thuËt BiÓn-VKHTLVN- Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT
C¸c ch÷ viÕt t¾t
- GTVTT: Giao th«ng vËn t¶i thñy
- HTSVN: HÖ thèng s«ng ViÖt Nam
- KTXH: Kinh héi
- §BSCL: §ång b»ng s«ng Cöu Long
- §BBB: §ång b»ng B¾c
- §KT: §Þa thuËt
- QHCTS: Qui ho¹ch chØnh trÞ s«ng
- VKHTL ViÖn Khoa häc Thñy lîi
- VKHTLMN: ViÖn Khoa häc Thñy lîi miÒn Nam
- NN: N«ng nghiÖp
- CN: C«ng nghiÖp
- CSDL: liÖu
- §TNC: §èi tîng nghiªn cøu
- CTQLCSDL: Ch¬ng tr×nh Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu
- TC HN: T©n Ch©u Hång Ngù
- CNM: C«ng nghÖ míi
- VLM: VËt liÖu míi
- SSG: S«ng Sµi Gßn
Tải xuống 10,000₫ (448 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-26 11:43:22
— Xem thêm —
Từ khóa: