SKKN học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong môn GDCD

Lượt xem: 867
Số trang: 5
Mã số: 38982
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
A-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:
-Moät vaán ñeà ñaùng lo ngaïi trong xaõ hoäi chuùng ta hieän nay laø söï xuoáng caáp ñaïo ñöùc cuûa moät boä phaän
nhaân daân. Nhieàu ngöôøi cho raèng ñoù laø do söï taùc ñoäng cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø coøn do quaù trình reøn
luyeän ñaïo ñöùc cuûa moãi caù nhaân, söï giaùo duïc cuûa gia ñình, xaõ hoäi vaø caùc nhaø tröôøng.
-Trong hoaït ñoäng caùch maïng, Chuû tòch Hoà Chí Minh raát coi troïng vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc caùch maïng
cho ñaûng vieân, cho chieán só, cho thanh-thieáu nieân, nhi ñoàng, cho nhaân daân lao ñoäng vaø cho taát caû moïi ngöôøi.
Baûn thaân Ngöôøi laø taám göông ñaïo ñöùc saùng ngôøi soi ñöôøng chæ loái cho moïi theá heä ngöôøi Vieät Nam hoâm nay
vaø mai sau. Neáu coi nheï vieäc nghieân cöùu vaø giaûng daïy moân ñaïo ñöùc ôû Tieåu hoïc, moân Giaùo duïc coâng daân ôû
caùc tröôøng phoå thoâng laø ñi ngöôïc laïi vôùi tö töôûng Hoà Chí Minh, vôùi truyeàn thoáng daân toäc laø giaùn tieáp ñeå maëc
cho ñaïo ñöùc xuoáng caáp. Vì vaäy, ngöôøi daïy phaûi thaáy roõ vai troø, vò trí cuûa boä moân ñeå tìm ra phöông phaùp daïy
hoïc phuø hôïp, ñem laïi hieäu quaû giaùo duïc cao.
-Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng cuûa Ñaûng: Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh vaø
nhaän thaáy traùch nhieäm cuûa ngöôøi daïy hoïc moân Giaùo duïc coâng daân toâi ñaõ ñöa cuoäc vaän ñoäng naøy vaøo quaù
trình daïy vhoïc vôùi muïc ñích cuûng coá neàn ñaïo ñöùc daân toäc, giaùo duïc hoïc sinh coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, laø
nhöõng chuû nhaân töông lai maãu ïc cuûa ñaát nöôùc. Saùng kieán:Giaùo duïc hoïc sinh” Hoïc taäp vaø laøm theo taám
göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” trong giaûng daïy moân Giaùo duïc coâng daân laø saùng kieán toâi raát taâm ñaéc, raát
mong quyù ñoàng nghieäp tham khaûo vaø ñoùng goùp yù kieán ñeå saùng kieán naøy ñöôïc thöïc thi coù hieäu quaû.
1.Cô sôû lí luaän:
-Giaùo duïc coâng daân, teân moân hoïc,ñoïc leân ta ñaõ caûm nhaän ñöôïcnghóa to lôùn cuûa boä moân vaø
traùch nhieäm giaùo duïc lôùn lao cuûa ngöôøi laøm thaày coâ giaùo.
-Giaùo duïc coâng daân laø giaùo duïc, ñaøo taïo, reøn luyeän cho moïi coâng daân Vieät Nam coù phaåm chaát
ñaïo ñöùc toát, thöùc toå chöùc luaät toát vaø nghieâm chænh chaáp haønh ñöôøng loái chính saùch phaùp luaät cuûa Ñaûng
vaø Nhaø nöôùc goùp phaàn xaây döïng moät nöôùc Vieät Nam vaên minh, tieán boä.
-Moân giaùo duïc coâng daân ôû tröôøng THCS nhaèm giaùo duïc cho hoïc sinh caùc chuaån möïc cuûa xaõ
hoäi goùp phaàn hình thaønh nhaân caùch cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay, phuø hôïp vôùi xu th
phaùt trieån vaø tieán boä cuûa thôøi ñaïi. Qua moân hoïc, hoïc sinh hieåu ñöôïc nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät
baûn trong quan h vôùi baûn thaân, vôùi ngöôøi khaùc, vôùi coâng vieäc, vôùi moâi tröôøng soáng vaø vôùi töôûng cuûa
Ñaûng, cuûa daân toäc; hieåu nghóa cuûa caùc chuaån möïc xaõ hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa c nhaân vaø xaõ hoäi, söï
caàn thieát phaûi reøn luyeän baûn thaân theo caùc chuaån möïc ñoù. Maëc khaùc, hoïc sinh bieát ñaùnh giaù haønh cuûa
mình vaø moïi ngöôøi ñeå coù caùch öùng xöû phuø hôïp, c nieàm tin vaøo tính ñuùng ñaén cuûa caùc chuaån möïc xaõ hoäi,
höôùng tôùi nhöõng giaù trò xaõ hoäi toát ñeïp, coù tình caûm laønh maïnh, trong saùng vôùi moïi ngöôøi, vôùi gia ñình, nhaø
tröôøng vaø queâ höông ñaát nöôùc.
-Doïc theo chieàu daøi lòch söû, ñaát nöôùc ta coù haøng ngaøn, haøng vaïn nhöõng taám göông yeâu nöôùc,
duõng caûm, naêng ñoäng, saùng taïo, vöôït khoù vöôn leân laøm kinh teá gioûi, nhöõng göông hoïc sinh ngoan, nhöõng ñoäi
vieân göông maãu, nhöõng taám loøng töø thieän, nhaân aùi, tinh thaàn ñoaøn keát,…ñaùng ñeå cho chuùng ta traân troïng, töï
haøo, hoïc taäp vaø laøm theo.
-Taám göông veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp hoaït ñoäng caùch maïng cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh coù söùc
maïnh to lôùn trong vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc, reøn luyeän phaåm chaát cho hoïc sinh. Cuoäc ñôøi hoaït ñoäng cuûa Chuû
tòch Hoà Chí Minh laø taám göông saùng tuyeät vôøi veà söï phaán ñaáu cho töôûng ñaïo ñöùc cao caû nhaát cuûa con
ngöôøi. Töø baûn thaân ngöôøi, söï nghieäp caùch maïng cuûa Ngöôøi luoân toaû saùng moät neàn ñaïo ñöùc môùi cao ñeïp, ñaïo
ñöùc caùch maïng. Ngöôøi ñaõ hi sinh lôïi ích caù nhaân, coáng hieán troïn ñôøi mình cho Toå quoác, Ngöôøi laø keát tinh cuûa
nhöõng gitrò ñaïo ñöùc tinh tuyù nhaát cuûa daân toäc. Noù laø nh saùng soi ñöôøng cho nhieàu thheä ngöôøi Vieät Nam
hoâm nay vaø mai sau. vaäy, vieäc nghieân cöùu hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh laø
nghóa vuï ñaïo ñöùc cuûa moãi ngöôøi, bôûi hoïc theo Ngöôøi, laøm theo Ngöôøi laø con ñöôøng ngaén nhaát giuùp chuùng ta
töï hoaøn thieän ñaïo ñöùc caù nhaân. Ñoàng thôøi giaùo duïc hoïc sinh hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí
Minh” cuõng laø traùch nhieäm cao caû cuûa ngöôøi laøm thaày coâ giaùo.
2.Cô sôû thöïc tieãn:
-Ngaøy nay, ñaát nöôùc ta ñang treân con ñöôøng ñoåi môùi, neàn kinh teá thò tröôøng taùc ñoäng khoâng
nhoû ñeán ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa moät soá coâng daân. Ñaát nöôùc muoán phaùt trieån phaûi coù nhaân taøi. Chæ coù ngöôøi taøi-
ñöùc môùi laøm ñöôïc nhöõng vieäc ích nöôùc, lôïi daân. Hoà Chuû Tòch ñaõ noùi:
“Coù ñöùc maø khoâng coù taøi thì laøm vieäc gì cuõng khoù
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Coù taøi maø khoâng coù ñöùc laø ngöôøi voâ duïng”
-Vaäy ñeå giaùo duïc hoïc sinh thaønh nhöõng ngöôøi taøi-ñöùc phuïc vuï cho Toå quoác, toâi ñ giaùo duïc
hoïc sinh “hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” trong giaûng daïy moân giaùo duïc coâng daân.
3.Phöông phaùp.
-Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu moân hoïc, giaùo vieân phaûi coù phöông phaùp giaûng daïy toát vaø ñònh höôùng
cho hoïc sinh phöông phaùp hoïc toát. Ngoaøi caùc phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi nhö: phöông phaùp giaûi quyeát
vaán ñeà, phöông phaùp thaûo luaän nhoùm,…thì phöông phaùp daïy hoïc truyeàn thoáng cuõng goùp phaàn nhö phöông
phaùp neâu göông toát, phöông phaùp reøn luyeän, phöông phaùp thuyeát phuïc, phöông phaùp khen thöôûng vaø traùch
phaït,…
-Trong heä thoáng caùc phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi vaø truyeàn thoáng, phöông phaùp neâu göông
laø phöông phaùp coù taùc duïng tích cöïc vôùi vieäc giaùo duïc phaåm chaát, nhaân caùch cuûa ngöôøi hoïc. Bôûi vì phaàn lôùn
hoïc sinh coù khuynh ôùng baét chöôùc v laøm theo nhöõng haønh vi , haønh ñoäng cuûa caùc göông toát ñeå cuûng coá
giaù trò cuûa baûn thaân. Göông toát laø taám göông cho caùc em soi mình vaøo ñeå nhaän ra nhöõng ñieàu tích ïc hay
chöa tích cöïc, nhöõng ñieàu toát hay xaáu,…cuûa baûn thaân, töø ñoù coù bieän phaùp reøn luyeän, hoïc taäp, noi göông, laøm
theo ñeå hoaøn thieän mình.
B-NOÄI DUNG:
I.Heä thoáng lí luaän:
Giaùo duïc hoïc sinh”Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minhtrong giaûng daïy moân Giaùo
duïc coâng daân nhaèm:
-Naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc, nhaân caùch cho hoïc sinh vaø hieäu quaû moân hoïc.
-Giuùp hoïc sinh hieåu saâu saéc hôn veà taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh ñeå hoïc theo Ngöôøi, laøm
theo Ngöôøi, hoaøn thieän phaåm chaát ñaïo ñöùc caù nhaân, hieåu baøi vaø höùng thuù hoïc taäp hôn.
-Giuùp hoïc sinh töï ñaùnh giaù ñöôïc baûn thaân, hình thaønh neân nhöõng con ngöôøi Vieät Nam môùi, coù
taøi, coù ñöùc phuïc vuï vcoáng hieán cho Toå quoác, coù bieän phaùp reøn luyeän ñtrôû thaønh ngöôøi coù phaåm chaát ñaïo
ñöùc toát, xaùc ñònh ñöôïc nghóa vuï vaø muïc tieâu hoïc taäp.
-Boài döôõng vaø naâng cao loøng kính yeâu Chuû tòch Hoà Chí Minh cho hoïc sinh.
-Reøn cho hoïc sinh kó naêng phaân tích, ñaùnh giaù, nhaän xeùt, so saùnh, keå chuyeän vaø thöïc haønh
II.Thöïc traïng vaø phaân tích thöïc traïng:
1.Thuaän lôïi:
-Giaùo vieân ñöôïc taäp huaán thay saùch taïi Sôû giaùo duïc
2.Khoù khaên:
-Moân giaùo duïc coâng daân töø tröôùc ñeán nay vaãn bò coi laø moân phuï, khoâng ñöôïc choïn laø moân thi trong
caùc kì thi toát nghieäp hay caùc caáp cao hôn neân vieäc ñaùnh gihaønh vi ñaïo ñöùc, haønh vi öùng xöû giöõa con ngöôøi
vôùi con ngöôøi, giöõa con ngöôøi vôùi moâi tröôøng töï nhieân, moâi tröôøng xaõ hoäi,…cuûa coâng daân bò haïn cheá. Moät caâu
hoûi ñaët ra: Taïi sao moãi ngöôøi khoâng tìm ra nhöõng bieän phaùp toát nhaát ñeå hoïc sinh thaáy ñöôïc vai troø cuûa boä
moân, höùng thuù hoïc taäp boä moân ñeå qua ñ caùc em ñöôïc hoaøn thieän nhaân caùch, trôû thaønh ngöôøi coù ích, laøm
giaûm bôùt cho xaõ hoäi nhöõng phaàn töû xaáu haïi daân, haïi nöôùc. Theo toâi, giaùo duïc hoïc sinh “hoïc taäp vaø laøm theo
taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” laø bieän phaùp voâ cuøng quan troïng.
-Qua tìm hieåu thöïc teá, hoïc sinh chæ bieát raèng Baùc Htìm ra con ñöôøng cöùu nöôùc cho daân toäc vaø laõnh
ñaïo nhaân daân giaûi phoùng ñaát nöôùc, Baùc coù tình thöông yeâu bao la vôùi nhaân daân, vôùi boä ñoäi, vôùi caùc chaùu
thieáu nieân, nhi ñoàng,…qua caùc baøi thô, baøi haùt vaø moät soá ít caâu chuyeän trong moân Ngöõ vaên vaø moân GDCD.
Nhöng loøng yeâu nöôùc cuûa Ngöôøi, tình thöông cuûa Ngöôøi, phaåm chaát ñaïo ñöùc cao caû cuûa Ngöôøi ñöôïc theå hieän
cuï theå n theá naøo trong cuoäc soáng, trong söï nghieäp hoaït ñoäng caùch maïng thì hoïc sinh coøn laùng maùng, ñaïi
khaùi,…Vì vaäy qua moãi noäi dung baøi hoïc, toâi tìm ra nhöõng daãn chöùng hay nhaát, phuø hôïp nhaát veà taám göông
ñaïo ñöùc cuûa Ngöôøi ñeå giaùo duïc caùc em hoïc sinh.
III.Nhöõng saùng kieán ( kinh nghieäm)
1.Neàn ñaïo ñöùc maø Chuû tòch Hoà Chí Minh daøy coâng vun ñaép laø söï thoáng nhaát giöõa chuû nghóa
yeâu nöôùc noàng naøn vôùi tinh thaàn quoác teá voâ saûn chaân chính vaø trong saùng.
-ÔÛ nöôùc ta, Nguyeãn Aùi Quoác laø ngöôøi ñaàu tieân ñeán ùi chuû nghóa Maùc-Leâ-nin. Xuaát phaùt töø loøng yeâu
nöôùc, töø söï chöùng kieán noãi thoáng khoå cuûa ngöôøi daân lao ñoäng, noãi nhuïc cuûa ngöôøi daân bò maát nöôùc. Nguyeãn
Aùi Quoác ñ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc, giaûi phoùng cho daân toäc. Öôùc giaûi phoùng queâ höông gaén lieàn vôùi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nguyeän voïng giaûi thoaùt ngöôøi lao ñoäng; tình yeâu nöôùc thieát tha ñhaøm chöùa tình yeâu thöông con ngöôøi, yeâu
thöông nhaân daân, môû roäng ra laø tình yeâu thöông nhöõng con ngöôøi lao ñoäng aùp böùc, boùc loät treân toaøn theá
giôùi.
-Loøng yeâu nöôùc, yeâu nhaân daân cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ hình thaønh tinh thaàn ñoaøn keát giai caáp,
ñoaøn keát daân toäc, loøng nhaân aùi.
-Trong quaù trình ñaáu tranh caùch maïng, Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ thu huùt ñöôïc söï uûng hoä, coå vuõ nhieät
tình cuûa baïn beø quoác teá, Ngöôøi luoân giaùo duïc caùn boä, ñaûng vieân, nhaân daân tinh thaàn yeâu nöôùc, tinh thaàn ñoaøn
keát giai caáp, ñoaøn keát daân toäc. Chæ coù tinh thaàn ñoaøn keát môùi chieán thaéng moïi keû thuø. Ngöôøi noùi:
Ñoaøn keát, ñoaøn keát, ñaïi ñoaøn keát,
Thaønh coâng, thaønh coâng, ñaïi thaønh coâng
Ñaëc ñieåm naøy gaén vôùi caùc noäi dung baøi hoïc:
+Yeâu thöông con ngöôøi (Tieát 5-6 DGCD 7)
+Ñoaøn keát, töông trôï (Tieát 8 GDCD 7)
+Tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi (Tieát 5 GDCD 9)
2.Ñaëc ñieåm thöù hai trong neàn ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh laø loøng trung thaønh vôùi chuû nghóa Maùc-Leâ-
nin, phaán ñaáu suoát ñôøi taän tuî vì ñoäc laäp töï do cuûa Toå quoác, vì haïnh phuùc nhaân daân.
-Nhaän thöùc saâu saéc lí töôûng cuûa chuû nghóa xaõ hoäi, Nguyeãn Aùi Quoác quyeát ñònh laøm caùch maïng voâ saûn
ñeå cöùu nöôùc, hoïc taäp theo Leâ-nin. Ñoái vôùi Hoà Chí Minh, chuû nghóa Maùc-Leâ-nin laø sôû töôûng ñeå hình
thaønh nhöõng quan ñieåm baûn cuûa ñaïo ñöùc caùch maïng. Ngöôøi coi vieäc hoïc taäp cuûa chuû nghóa Maùc-Leâ-nin
khoâng chæ laø vieäc hoïc taäp bình thöôøng maø laø söï tu döôõng; hoïc lí luaän Maùc-Leâ-nin khoâng chæ ñeå bieát laøm vieäc
maø coøn phaûi bieát laøm ngöôøi vaø noù coøn laø coâng cñeå nöôùc ta giaûi phoùng daân toäc, xaây ïng chuû nghóa xhoäi,
ñem laïi aám no haïnh phuùc cho nhaân daân. Maëc khaùc, theo Ngöôøi hoïc taäp chuû nghóa Maùc-Leâ-nin coøn laøm cho
quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi theâm toát ñeïp, noù cuûng coá vaø phaùt trieån tình ñoàng chí, tình ñoaøn keát gaén boù keo
sôn, ñeå xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi, loøng yeâu nöôùc, thöông daân ñaõ bieán thaønh khaùt voïng phuïc vuï
Toå quoác, phuïc vuï nhaân daân. Quyeát taâm vaø khaùt voïng cuûa ngöôøi cuõng chính laø khaùt voïng cuûa toaøn Ñaûng, toaøn
daân.
Ñaëc ñieåm naøy gaén vôùi caùc noäi dung baøi hoïc:
+Baûo veä hoaø bình (Tieát 4 GDCD 9)
+Nghóa vuï baûo veä Toå quoác (Tieát 31 GDCD 9)
+Toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc (Tieát 8 GDCD 8)
3.Ñaëc ñieåm thöù ba trong neàn ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh laø loøng nhaân aùi cao caû vaø tình nghóa thuyû
chung son saét.
-Ñaëc ñieåm noåi baät trong tö ôûng cuûa Chuû tòch Hoà CMinh laø loøng tin vaøo nhaân daân. Vì vaäy, Ngöôøi
yeâu caàu caùn boä, ñaûng vieân phaûi taän tuî phuïc vuï nhaân daân, xöùng ñaùng vôùi nieàm tin cuûa nhaân daân. Loøng nhaân
aùi cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh khoâng chæ ñaëc tröng ôû dung löôïng maø coøn haøm chöùa söï kính troïng vaø loøng bieát
ôn, tình nghóa thuyû chung, tinh thaàn ñoaøn keát saâu saéc.
-Loøng nhaân aùi, tình thöông yeâu cuûa Ngöôøi ñoái vôùi nhaân daân duø baän traêm coâng nghìn vieäc Baùc vaãn
daønh tình thöông yeâu tha thieát cho caùc chaùu thieáu nieân, nhi ñoàng.
Ñaëc ñieåm naøy gaén vôùi caùc noäi dung baøi hoïc:
+Yeâu thöông con ngöôøi (Tieát 5-6 GDCD 7)
+Ñoaøn keát, töông trôï (Tieát 8 GDCD 7)
+Khoan dung (Tieát 10 GDCD 7)
+Bieát ôn (Tieát 7 GDCD 6)
4.Ñaëc ñieåm thöù tö laø söï thoáng nhaát giöõa lí töôûng vaø cuoäc soáng, giöõa lôøi noùi vaø vieäc laøm.
-Caû cuoäc ñôøi cuûa Ngöôøi laø taám göông saùng tuyeät vôøi veà Caàn, kieäm, lieâm chính, chí coâng, voâ
”.Ngöôøi soáng thanh baïch, ñem heát tinh thaàn vaø nghò löïc ñaáu tranh cho ñoäc laäp, töï do cuûa Toå quoác, haïnh
phuùc cuûa nhaân daân,…Söï göông maãu cuûa Ngöôøi coù söùc maïnh coå vuõ maïnh meõ cho caùn boä, ñaûng vieân vaø nhaân
daân noi theo. Ngöôøi luoân ñoøi hoûi moïi ngöôøi tröôùc heát phaûi töï mình “…thöïc haønh tröôùc, laøm göông reøn luyeän
tröôùc”. Ngöôøi caên daën caùn boä, ñaûng vieân trong moïi hoaøn caûnh phaûi göông maãu. Ñoái vôùi theá heä treû, Ngöôøi
khuyeân caàn xung phong göông maãu trong coâng taùc, hoïc taäp vaø luoân töï hoûi xem mình ñaõ ñoùng goùp ñöôïc
nhöõng gì cho nhaân daân vaø cho Toå quoác.
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-01 09:02:56
A-PHẦN MỞ ĐẦU: -Một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội chúng ta hiện nay là sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận nhân dân. Nhiều người cho rằng đó là do sự tác động của nền kinh tế thị trường và còn do quá trình rèn luyện đạo đức của mỗi cá nhân, sự giáo dục của gia đình, xã hội và các nhà trường. -Trong hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên, cho chiến sĩ, cho thanh-thiếu niên, nhi đồng, cho nhân dân lao động và cho tất cả mọi người. Bản thân Người là tấm gương đạo đức sáng ngời soi đường chỉ lối cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Nếu coi nhẹ việc nghiên cứu và giảng dạy môn đạo đức ở Tiểu học, môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông là đi ngược lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, với truyền thống dân tộc là gián tiếp để mặc cho đạo đức xuống cấp. Vì vậy, người dạy phải thấy rõ vai trò, vị trí của bộ môn để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp, đem lại hiệu quả giáo dục cao. -Thực hiện cuộc vận động của Đảng: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhận thấy trách nhiệm của người dạy học môn Giáo dục công dân tôi đã đưa cuộc vận động này vào quá trình dạy và học với mục đích củng cố nền đạo đức dân tộc, giáo dục học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, là những chủ nhân tương lai mẫu mực của đất nước. Sáng kiến:Giáo dục học sinh” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giảng dạy môn Giáo dục công dân là sáng kiến tôi rất tâm đắc, rất mong quý đồng nghiệp tham khảo và đóng góp ý kiến để sáng kiến này được thực thi có hiệu quả.
— Xem thêm —
Bình luận