Một số giáo án GDCD lớp 12

Lượt xem: 169
Số trang: 26
Mã số: 38978
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 26
Sao chép
I.- PHAÙP LUAÄT VÔÙI NHÖÕNG HIEÅU BIEÁT CÔ BAÛN :
1.- Phaùp luaät laø gì?
2.- Phaùp luaät ñeå laøm gì? Ñeå cho ai?
3.- Phaùp luaätlaøm ra nhö theá naøo? Duøng nhö theá naøo?
II.- PHAÙP LUAÄT VAØ NHÖÕNG QUYEÀN CÔ BAÛN CUÛA COÂNG DAÂN :
1.- Quyeàn bình ñaúng.
2.- Quyeàn töï do, daân chuû .
3.- Quyeàn phaùt trieån.
III.- PHAÙP LUAÄT VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG DAÂN – ÑAÁT
NÖÔÙC – NHAÂN LOAÏI
1.- Söï phaùt trieån cuûa coâng daân.
2.- Söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc.
3.- Söï phaùt trieån cuûa nhaân loaïi .
NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH
GDCD LÔÙP 12
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TUAÀN : 1 – 2 – 3
TIEÁT : 1 – 2 – 3
NOÄI DUNG CHÖÔNG 1 CAÀN ÑAÏT
1.- Veà Kieán Thöùc :
Hoïc sinh hieåu ñöôïc moät soá kieán thöùc cô baûn veà phaùp luaät ñeå hoïc tieáp caùc
chöông sau : Phaùp luaät laø gì? Phaùp luaät ñeå laøm gì? Daønh cho ai? Phaùp luaät laøm ra
nhö theá naøo? Duøng nhö theá naøo?
2.- Veà Kyû Naêng :
Hoïc sinh naém ñöôïc moät soá kyû naêng, caùch söû duïng, thöïc hieän phaùp luaät trong
ñôøi soáng.
3.- Veà Thaùi Ñoä :
Hoïc sinh hình thaønh thaùi ñoä töï giaùc toân troïng tuaân theo phaùp luaät.
4.- Moái Lieân Heä Giöõa Caùc Baøi :
Baøi 1 : Cho HS hieåu phaùp luaät laø gì? Vai troø – Baûn chaát cuûa phaùp luaät.
Baøi 2+3 : Thöïc hieän phaùp luaät nhö theá naøo? Vai troø vò trí cuûa CD trong vieäc
thöïc hieän phaùp luaät.
BAØI 1
I.- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
1.- Veà Kieán Thöùc :
Hieåu ñöôïc khaùi nieäm, baûn chaát veà phaùp luaät, moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kinh teá, chính trò ñaïo ñöùc.
Vai troø vaø giaù trò cuûa phaùp luaät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa moãi caù nhaân, ñoái vôùi Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi.
2.- Veà Kyû Naêng :
Quan saùt, tìm hieåu, vaø böôùc ñaàu phaân tích nhöõng söï kieän, nhöõng haønh vi, öùng xöõ cuûa baûn thaân vaø nhöõng
ngöôøi chung quanh trong cuoäc soáng haèng ngaøy so vôùi caùc chuaån möïc phaùp luaät ñeà ra. Vaän duïng kieán
thöùc ñaõ hoïc lieân keát vôùi chöông trình GDCD lôùp 10 – 11 ñeå thaáy moái quan heä bieän chöùng giöõa phaùp
luaät vôùi kinh teá – chính trò – ñaïo ñöùc.
3.- Veà Thaùi Ñoä :
Hình thaønh thaùi ñoä toân troïng phaùp luaät, yù thöùc töï giaùc tuaân theo caùc quy taéc ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät trong
cuoäc soáng, hoïc taäp vaø lao ñoäng.
II.- PHÖÔNG PHAÙP VAØ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
1.- ÑDDH : Bieåu ñoà (1 – 2 ), soå tay kieán thöùc veà phaùp luaät, boä luaät daân söï, hình söï.
2.- Phöông phaùp : Thuyeát trình – Thaûo luaän nhoùm – Vaán ñaùp.
III.- CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP :
1.- Oån ñònh toå chöùc :
2.- Kieåm tra baøi cuû :
GV daønh 5 phuùt ñeå noùi veà chöông trình chung cuûa GDCD lôùp 12.
3.- Baøi môùi :
Vaøo Baøi :
Nhaø tö töôûng ngöôøi Anh Gioân Loác (John Locke 1632 – 1704) ñaõ töøng khaúng ñònh raèng
ôû ñaâu khoâng coù phaùp luaät, ôû ñoù khoâng coù töï do. Em hieåu caâu noùi treân nhö theá naøo? (GV cho 2 em tr
lôøi) Nhö vaäy töï do vaø phaùp luaät coù maâu thuaãn nhau khoâng? Taïi sao? (cho 2 em traû lôøi) Vaäy Phaùp luaät laø
gì coù vai troø nhö theá naøo trong ñôøi soáng cuûa moãi chuùng ta. Baøi hoïc hoâm nay seõ cho ta bieát ñieàu ñoù.
CHÖÔNG 1 :
PHAÙP LUAÄT VAØ THÖÏC HIEÄN PHAÙP LUAÄT
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoaït Ñoäng Cuûa Thaày vaø Troø Noäi Dung Baøi Ghi
Hoaït ñoäng 1 : Vaán ñaùp
GV : Caùc em cho bieát xem neáu xaõ hoäi chuùng ta hieän nay neáu khoâng
coù phaùp luaät thì seõ xaõy ra ñieàu gì?
HS : Xaõ hoäi seõ roái loaïn, troäm caép, maát an toaøn …
GV : Vaäy neáu xaõ hoäi coù phaùp luaät thì nhö theá naøo?
HS : Xaõ hoäi traät töï moïi ngöôøi yeân taâm soáng vaø laøm vieäc ..
GV : Taïi sao XH coù PL thì moïi vieäc seõ traät töï an toaøn ?
HS : Vì PL quy ñònh cho moïi ngöôøi bieát ñieàu naøo caàn laøm khoâng laøm,
seõ tröøng trò nhöõng ngöôøi khoâng chaáp haønh ñuùng nhöõng ñieàu ñoù…
GV : Baùc Hoà coù daïy : “ Moãi ngöôøi coù töï do cuûa mình nhöng phaûi toân
troïng töï do cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi naøo söû duïng quyeàn töï do cuûa mình
quaù möùc maø phaïm ñeán töï do cuûa ngöôøi khaùc laø phaïm phaùp.” Em hieåu
theá naøo veà lôøi daïy cuûa Baùc? Cho ví duï chöùng minh.
HS : traû lôøi. VD : Giôø nghæ tröa caàn yeân tònh maø ta baät nhaïc quaù to.
Ñuøa giôûn ngoaøi ñöôøng phoá (ñaù banh, thaû dieàu…)
GV : Caùc quy taéc cö xöõ naøy theå hieän baèng nhöõng ñieàu naøo ñoái vôùi
moïi coâng daân?
HS : Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coâng daân.
GV : Vaäy coâng daân coù nhöõng quyeàn vaø nghóa vuï naøo?
HS : Keå moät soá quyeàn vaø nghóa vuï maø caùc em bieát.
GV : Nhöõng quyeàn vaø nghóa vuï naøy do ai ñaët ra?
HS : Nhaø nöôùc.
GV : Ai seõ thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï treân?
HS : Taát caû moïi ngöôøi.
GV : Neáu khoâng thöïc hieän ñuùng thì Nhaø nöôùc seõ laøm gì?
HS : Seõ tröøng trò.
GV : Vaäy theo caùc em PL laø gì?
GV : Goïi 2 em traû lôøi vaø 1 em ñoïc laïi khaùi nieäm PL laø gì trong SGK
trang 4
HS : Traû lôøi vaø cheùp laïi phaàn khaùi nieäm.
Hoaït Ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm
GV : Treân cô sôû khaùi nieäm veà PL chuùng ta seõ thaáy PL coù nhöõng ñaëc
tröng nhö sau : Quy phaïm phoå bieán – Tính quyeàn löïc, baét buoäc –
Tính xaùc ñònh chaët cheõ. Vaäy noäi dung cuï theå caùc ñaëc tröng naøy ra sao
caùc em thaûo luaän vaø cöû ngöôøi leân phaùt bieåu cho caû lôùp nghe. GV chia
lôùp laøm 3 nhoùm moãi nhoùm thaûo luaän moät ñaëc tröng.
HS : Thaûo luaän vaø cöû ngöôøi phaùt bieåu.
GV : Noùi theâm veà tính phoå bieán.- Caùc vaên baûn PL (duøng sô ñoà 1)
Tính quyeàn löïc, baét buoäc. ( vuï aùn 5 Cam töø ngöôøi coâng daân bình
thöôøng vi phaïm PL ñeán CB cao caáp cuûa Ñaûng vaø NN cuõng ñeàu bò xöõ
lyù.)
HS : Cheùp laïi caùc ñaëc tröng.
I.- Khaùi Nieäm vaø caùc Ñaëc Tröng
cuûa Phaùp Luaät :
1.- Khaùi Nieäm veà Phaùp Luaät :
Phaùp luaät laø heä thoáng caùc
quy taéc xöû söï chung do Nhaø nöôùc
ban haønh, theå hieän yù chí cuûa Nhaø
nöôùc, ñöôïc Nhaø nöôùc baûo ñaûm
thöïc hieän baèng quyeàn löïc Nhaø
nöôùc.
2.- Ñaëc Tröng cuûa Phaùp Luaät :
a.- Tính quy phaïm phoå bieán.
b.- Tính quyeàn löïc, tính baét
buoäc chung.
c.- Tính xaùc ñònh chaët cheõ veà
hình thöùc.
4.- Cuûng coá : GV treo sô ñoà 2 leân ñeå nhaéc laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
5.- Daën doø : Laøm baøi taäp 1 – 2 trong SGK trang 10 –11
GV : Phaân coâng 2 nhoùm chuaån bò tìm hieåu veà baûn chaát cuûa PL (toå 1 – 2)
3 nhoùm tìm hieåu veà moái quan heä (toå 3 – 4 – 5 )
Tải xuống 5,000₫ (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-01-01 08:58:59
I.- PHÁP LUẬT VỚI NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN : 1.- Pháp luật là gì? 2.- Pháp luật để làm gì? Để cho ai? 3.- Pháp luậtlàm ra như thế nào? Dùng như thế nào? II.- PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN : 1.- Quyền bình đẳng. 2.- Quyền tự do, dân chủ . 3.- Quyền phát triển. III.- PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN – ĐẤT NƯỚC – NHÂN LOẠI 1.- Sự phát triển của công dân. 2.- Sự phát triển của đất nước. 3.- Sự phát triển của nhân loại .
— Xem thêm —
Bình luận