Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-17 05:37:22
1 BXÂYD\bNG \fNGHOÀXÃHI\fHNGHĨAVITNAM ðclp–T do–H#nhphúc S:23/ébXD éfTXD V/v:Th\bchi \fbùgiáVLXDtheoTT 09/2008/TTBXD HàN i,\fgày09thá\fg02\făm2009  Kínhg*i: SXâydngtnhébcLiêu  Tr l!i Văn bn s 01/SXD éfTéfT ngày 02/1/2009 c*a S Xây dng tnh ébc Liêu v- thc hi.n bù giá v1t li.u xây dng theo Thông tư s 09/2 008/TT ébXD ngày 17/4/2008 c*a éb: Xây dng, v-vi.cnàyéb:Xâydngcóýki?nnhưsau: Thông tư s 09/2008/TT ébXD ngày 17/4/2008 và Văn b n s 1551/ébXD éfTXD ngày 1/8/2008c*aéb:XâydnghưAngdBnñi-uchnhhình thEcgiáhFpñHngñivAicáchFpñHngñãlJ thc hi.n hình thEc giá hFp ñHng trKn gói, giá hFp ñHng theo ñơn giá c ñMnh thành giá hFp ñHng theogiá ñi-uchnhdogiá v1tli.uxây dngbi?nñ :ngngoàikhnăngkiNmsoátc*ach* ñPutư và nhàthPuñưFctínhchokhilưFngthicôngxâylRp tSngày01/1/2007chMunhhưngc*abi?nñ:ng giáv1tli.uxâydngnhTmñUynhanhti?nñ:c*ad ánñHngth!igimthi.thichonhàthPu; Trư!nghFpgiáv1tli.uxâydngghitronghFpñHng thWphơngiáv1tli.udoLiênsthông báo th!iñiNmtươngEngnhưn:idungVănbns0 1/SXD éfTéfTthìSXây dngtnhébcLiêu, căncEchEcnăng,nhi.mvXñưFcgiaovàtìnhhìnhg iácthct?tiñMaphươngñNbáocáoUZban Nhân dân tnh xem xét, quy?t ñMnh vi.c qun lý chi phí ñPu tư xây dng công trình ti ñMa phương, toñi-uki.nchoch*ñPutư,nhàthPu,cáct^chEc cóliênquancócăncExácñMnhdtoánchiphí xâydngb^sungnhưñ-xuWttiVănbns01/SXD éfTéfTchophùhFp./. Ninhn\b Nhưtrên; LưuVP,VXéfTXD,M5. TL.BTRƯ1NG V2TRƯ1NGV2KINHT3XÂYD\bNG   Ph#mVănKhánh  www.LuatVietnam.vn
— Xem thêm —
Từ khóa: văn bản luật
Bình luận