Nhúng
Toàn màn hình
/ 17
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-18 00:00:41
1 TR NG Đ I H C KINH T ĐÀ N NGƯỜ Ạ Ọ Ế Ẵ KHOA QU N TR KINH DOANHẢ ỊBÀI T P CÁ NHÂN Ậ MÔN:MARKETING CĂN B N Ả Đ tài:Ho t đ ng marketing c a công ty ề ạ ộ ủ Vinamilk cho s n ph m s a n c Vinamilk ả ẩ ữ ướ GVHD:MAI TH KI U ANH Ị Ề SVTH: NGUY N TH NI M Ễ Ị Ề L P: MAKT3-2 Ớ L I M Đ UỜ Ở Ầ Trong th i kì m c a c a n n kinh t hi n nay, đ c bi t là sau khi Vi t Nam gia nh p ờ ở ử ủ ề ế ệ ặ ệ ệ ậ WTO, chúng ta không th không nh c đ n t m quan tr ng c a các chi n l c marketing ể ắ ế ầ ọ ủ ế ượ giúp các doanh nghi p trong n c c nh tranh đ c v i các doanh nghi p n c ngoài. ệ ướ ạ ượ ớ ệ ướ Vì marketing không ch là m t ch c năng trong ho t đ ng kinh doanh, nó là m t tri t lý d n ỉ ộ ứ ạ ộ ộ ế ẫ d t toàn b ho t đ ng c a doanh nghi p trong vi c phát hi n ra, đáp ng và làm tho ắ ộ ạ ộ ủ ệ ệ ệ ứ ả mãn cho nhu c u c a khách hàng. ầ ủ N m b t xu th đó, trong nh ng năm qua, m c dù ph i c nh tranh v i các s n ph m s a ắ ắ ế ữ ặ ả ạ ớ ả ẩ ữ trong và ngoài n c, song b ng nhi u n l c, Vinamilk đã duy trì đ c vai trò ch đ o ướ ằ ề ỗ ự ượ ủ ạ c a mình trên th tr ng trong n c và c nh tranh có hi u qu v i các nhãn hi u s a c a ủ ị ườ ướ ạ ệ ả ớ ệ ữ ủ n c ngoài. M t trong nh ng th m nh c a Vinamilk là s n ph m s a n c chi m đ n ướ ộ ữ ế ạ ủ ả ẩ ữ ướ ế ế 55,4% th ph n s a n c trong toàn qu c. V i các s n ph m: ị ầ ữ ướ ố ớ ả ẩ      ­S ữa tươi 100% nguyên chất thanh trùng       ­ S ữa tươi 100%   có   đường   thanh trùng        ­ S ữa tươi 100% nguyên chất tiệt trùng        ­ S ữa tươi 100%   có   đường   tiệt trùng ­ S ữa tươi 100%   hương dâu   tiệt trùng ­ S ữa tươi 100%   socola   tiệt trùng ­ S ữa tiệt trùng giàu canxi, ít béo Flex không đường ­ S ữa tiệt trùng không đường Vinamilk ­ S ữa tiệt trùng   có đường Vinamilk ­ S ữa tiệt trùng   hương dâu   Vinamilk ­ S ữa tiệt trùng   socola   Vinamilk ­ S ữa tiệt trùng Milk Kid 2 D i đây là m t vài phân tích c a em v chính sách marketing cho s n ph m s a n cướ ộ ủ ề ả ẩ ữ ướ c a Vinamilk ủ I. ĐÔI NÉT V TH NG HI U VINAMILK T I VI T NAM Ề ƯƠ Ệ Ạ Ệ 1. Đôi nét v công ty ề - Công ty s a vinamilk là công ty s a chi m th ph n l n nh t t i Vi t Nam chi m đ n 35% ữ ữ ế ị ầ ớ ấ ạ ệ ế ế th ph n s a trong c n c ị ầ ữ ả ướ -Đ c thành l p t năm 1976 v i tên h p pháp là Công ty c ph n s a Vi t Nam. Tên ượ ậ ừ ớ ợ ở ầ ữ ệ đăng kí ti ng Anh là Vietnam Dairy Product Joint Stock Company. Tên vi t tăt là ế ế Vinamilk -Tr s đang kí t i ụ ở ạ Dc: Nguy n Đình Chi u, Qu n 3 , TP H Chí Minh ễ ể ậ ồ 2. Các s n ph m chính c a công ty ả ẩ ủ V i s n ph m h t s c đa dang Vinamilk cung c p h n 200 s n ph m trên th tr ng toàn ớ ả ẩ ế ứ ấ ơ ả ẩ ị ườ qu c và xu t kh u sang các n c M ,Canada, Đ c, Séc, Ba Lan, Trung Qu c , khu v c ố ấ ẩ ướ ỹ ứ ố ự Trung đông, khu v châu Á...Bao g m các s n ph m v i các m t hàng: S a đ c, s a b t, ự ồ ả ẩ ớ ặ ữ ặ ữ ộ b t dinh d ng, s a t i, kem , s a chua, phomat..... ộ ưỡ ữ ươ ữ II. KHÁI NI M MARKETING VÀ VAI TRÒ C A MARKETING TRONG Ệ Ủ HO T Đ NG C A DOANH NGHI P Ạ Ộ Ủ Ệ 1. Khái ni m marketting ệ Marketting là m t quá trinh qu n tri và xã h i qua đó cá nhân cũng nh t ch c có th ộ ả ộ ư ổ ứ ể đ t đ c nh ng gì h ...
— Xem thêm —
Bình luận