SKKN- Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi cho học sinh trong giờ dạy học Lịch sử

Lượt xem: 799
Số trang: 22
Mã số: 38133
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lÖ thuû
Trêng THCS hång thñy
****************************
Ph¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc
sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .
S¸ng kiÕn Kinh nghiÖm
Ph¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy
tÝnh tÝch cùc cña häc sinh
Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû
§¬n vÞ : Trêng THCS Hång Thuû.
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc
sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .
Ph¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh
tÝch cùc cña häc sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .
A. PhÇn më ®Çu:
I. §Æt vÊn ®Ò:
T¹i bÊt k× ®Êt níc nµo, nh÷ng ®æi míi gi¸o dôc ë pth«ng mang tÝnh c¶i c¸ch
gi¸o dôc ®Òu b¾t ®Çu viÖc xem xÐt, ®iÒu chØnh môc tiªu gi¸o dôc víi nh÷ng
väng míi vÒ mÉu ngêi häc sinh cã ®îc sau qu¸ tr×nh gi¸o dôc. §æi míi d¹y häc nãi
chung ®æi míi d¹y häc lÞch nãi riªng mét qu¸ tr×nh ®îc thùc hiÖn thêng
xuyªn vµ kiªn tr×, trong ®ã cã nhiÒu yÕu tè quan hÖ chÆt chÏ víi nhau .
D¹y nh thÕ nµo, häc nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ häc tËp tèt nhÊt lµ ®iÒu mong
muèn cña tÊt thÇy gi¸o chóng ta. Muèn thÕ ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p, biÖn
ph¸p d¹y vµ häc. Ngêi gi¸o viªn ph¶i tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t c¸c ho¹t ®éng cña
häc sinh tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u kÕt thóc giê häc, ch æn ®Þnh líp, kiÓm tra
bµi ®Õn c¸ch häc bµi míi, cñng cè, dÆn dß. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã gióp häc sinh
lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch gi¸c, chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ ngµy cµng yªu
thÝch, say mª m«n häc.
VËy lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong d¹y häc lÞch sö? Cã
rÊt nhiÒu biÖn ph¸p, nh: Ph¬ng ph¸p dông ®å dïng trùc quan, ph¬ng ph¸p h-
íng dÉn häc sinh ghi nhí kiÖn lÞch sö, n¾m v÷ng dông s¸ch gi¸o khoa,
bµi tËp, tiÕn hµnh c«ng t¸c ngo¹i kho¸... Nhng viÖc dôngthèng c©u hái trong
d¹y häc nãi chung, d¹y häc lÞch sö nãi riªng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p rÊt quan
träng, t u thÕ ®Ó ph¸t triÓn t duy cña häc sinh. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chung,
thèng nhÊt gi÷a thÇy vµ trß nhÞp nhµng sÏ lµm cho häc sinh n¾m v÷ng h¬n nh÷ng tri
Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû
§¬n vÞ : Trêng THCS Hång Thuû.
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph¬ng ph¸p sö dông hÖ thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc
sinh trong tiÕt d¹y häc lÞch sö .
thøc, h×nh thµnh n¨ng, x¶o båi dìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, h×nh thµnh nh©n
c¸ch cho c¸c em.
MÆt kh¸c nh»m gi¶m bít lîng häc sinh yÕu kÐm trong nhµ trêng ph¸t huy
hÕt n¨ng lùc cña c¸c em kh¸ giái n¾m ch¾c ®îc kiÕn thøc bµi häc hiÓu s©u h¬n
c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, nh©n vËt lÞch sö...
§Ó gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi chung, d¹y häc lÞch sö nãi
riªng, b¶n th©n t«i mÆc gi¸o viªn t míi ra trêng cha kinh nghiÖm trong
gi¶ng d¹y còng xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ:“Ph¬ng ph¸p dông
thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong d¹y häc lÞch sö .
Víi viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn gãp phÇn vµo gióp gi¸o viªn
tiÕn hµnh mét giê d¹y häc hiÖu qu¶ tèt h¬n, häc sinh tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc
tiÕp thu lÜnh héi kiÕn thøc cña bµi häc. §©y còng lµ lÝ do t«i chän ®Ò tµi nµy.
II NhiÖm vô nghiªn cøu :
§Ó thùc hiÖn tèt ®Ò tµi nghiªn cøu b¶n th©n ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô:
- Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu vÒ“ Ph¬ng ph¸p d¹y häc LÞch sö”
- Thaogi¶ng, dù giê ®ång nghiÖp trao dåi rót kinh nghiÖm qua tõng tiÕt d¹y.
- Nghiªn cøu tµi liÖu g©y høng thó vÒ d¹y häc lÞch sö
- Nghiªn cøu tµi liÖu: T©m lÝ häc
- S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn lÞch sö líp 8,9.
- KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc sinh häc lµm bµi ®Ó ®ã ®iÒu chØnh
bæ sung hîp lÝ.
III Ph¹m vi nghiªn cøu :
§Ò tµi xoay quanh viÖc nghiªn cøu gi¶ng d¹y häc tËp víi viÖc:“ dông
thèng c©u hái ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cho häc sinh trong d¹y häc lÞch bËc
trung häc c¬ së. §èi tîng nghiªn cøu mµ t«i ¸p dông cho ®Ò tµi nµy lµ líp 8B vµ
líp 9B cña Trêng THCS Hång Thuû.
Ngêi thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thuû
§¬n vÞ : Trêng THCS Hång Thuû.
3
Tải xuống 5,000₫ (22 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-31 09:10:37
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ . A. PHẦN MỞ ĐẦU: I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Tại bất kì đất nước nào, những đổi mới giáo dục ở phổ thông mang tính cải cách giáo dục đều bắt đầu từ việc xem xét, điều chỉnh mục tiêu giáo dục với những kì vọng mới về mẫu người học sinh có được sau quá trình giáo dục. Đổi mới dạy học nói chung và đổi mới dạy học lịch sử nói riêng là một quá trình được thực hiện thường xuyên và kiên trì, trong đó có nhiều yếu tố quan hệ chặt chẽ với nhau . Dạy như thế nào, học như thế nào để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất là điều mong muốn của tất cả thầy cô giáo chúng ta. Muốn thế phải đổi mới phương pháp, biện pháp dạy và học. Người giáo viên phải tổ chức một cách linh hoạt các hoạt động của học sinh từ khâu đầu tiên đến khâu kết thúc giờ học, từ cách ổn định lớp, kiểm tra bài cũ đến cách học bài mới, củng cố, dặn dò. Những hoạt động đó giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo và ngày càng yêu thích, say mê môn học. Vậy làm thế nào để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử? Có rất nhiều biện pháp, ví như: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp hướng dẫn học sinh ghi nhớ sự kiện lịch sử, nắm vững và sử dụng sách giáo khoa, vở bài tập, tiến hành công tác ngoại khoá . Nhưng việc sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng là một trong những biện pháp rất quan trọng, rất có ưu thế để phát triển tư duy của học sinh. Quá trình hoạt động chung, thống nhất giữa thầy và trò nhịp nhàng sẽ làm cho học sinh nắm vững hơn những tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách cho các em.
— Xem thêm —
Bình luận