SKKN-Luyện nói

Lượt xem: 432
Số trang: 13
Mã số: 38047
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Vµi suy nghÜ vÒ d¹y bµi " LuyÖn nãi"
A - §Æt vÊn ®Ò.
I - Lêi më ®Çu
.
TiÕt " LuyÖn nãi" lµ mét tiÕt häc v« cïng quan träng ®èi víi
häc sinh THCS, nhÊt lµ häc sinh líp 6. bëi muèn rÌn luyÖn cho
häc sinh kÜ n¨ng nãi th× kh«ng cã c¸ch nµo tèt h¬n lµ th«ng qua
tiÕt luyÖn nãi. Qua tiÕt luyÖn tËp gi¸o viªn luyÖn cho häc sinh
biÕt vËn dông tõ ng÷ vµ c¸c quy t¾c ng÷ ph¸p c¬ bn ®· häc ®Ó
nãi ®óng, viÕt ®óng, biÕt diÔn ®¹t ý tëng chÝnh x¸c, râ rµng,
trong s¸ng. H¬n n÷a gi¸o viªn cßn rÌn luyÖn cho häc sinh c¸c
mÆt cô thÓ: Lêi nãi( phi râ nghÜa, râ ý.), giäng nãi( phi võa
nghe võa cè g¾ng truyÒn cm) vµ t thÕ nãi( phi m¹nh d¹n, tù tin
gióp cho lêi nãi cã søc thuyÕt phôc h¬n). Nãi n¨ng tèt cã ý nghÜa
hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c em kh«ng chØ trong thêi gian häc
tËp ë trêng mµ cßn trong suèt thêi gian sèng vµ lµm viÖc sau nµy.
RÌn luyÖn kÜ n¨ng nãi cho häc sinh lµ mét viÖc khã, nhng
dï khã thÕ nµo, yªu cÇu rÌn kü n¨ng nãi còng phi lu«n lu«n ®îc
coi träng.
II
- Thùc tr¹ng.
1. Thùc tr¹ng:
Trong thùc tÕ ging d¹y m«n ng÷ v¨n ë trêng THCS hiÖn
nay, giê luyÖn nãi lµ giê d¹y mµ gi¸o viªn Ýt thµnh c«ng mÜ m·n
nhÊt. V× vËy mµ c gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu ng¹i d¹y vµ häc.
TiÕt häc võa kh« khan l¹i võa khã. phÇn lín c¸c bµi luyÖn nãi
®Òu rÊt dµi, dung lîng kiÕn thøc nhiÒu. Mµ häc sinh ngoµi giê
häc, c¸c em quen nãi tù do. Cßn trong giê tËp nãi, c¸c em phi
tr lêi, phi suy nghÜ, phi gi÷ g×n lêi nãi cña m×nh díi sù gi¸m
s¸t cña gi¸o viªn. §Ò tµi nµy do thÇy ®Æt ra chø kh«ng phi c¸c
em ®Ò xuÊt. B¾t buéc c¸c em phi nãi tríc thÇy, tríc c¸c b¹n mét
vÊn ®Ò nµo ®ã. Bëi vËy ngêi gi¸o viªn phi lµm thÕ nµo ®Ó giê
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vµi suy nghÜ vÒ d¹y bµi " LuyÖn nãi"
d¹y cã chÊt lîng tèt? NghÜa lµ phi ®m bo ®îc dung lîng kiÕn
thøc, kh«ng ch¸y gi¸o ¸n mµ l¹i cuèn hót ®îc häc sinh tham gia?
§èi víi bn th©n t«i, ®· cã h¬n 20 n¨m lµm nghÒ d¹y häc,
t«i thÊy r»ng d¹y luyÖn nãi cho c¸c em thËt sù lµ khã, t«i ®· tr¨n
trë suy nghÜ nhiÒu. Lµ gi¸o viªn cã kinh nghiÖm d¹y nhiÒu n¨m,
lµ ngêi cèt c¸n tiÕp thu c¸c chuyªn ®Ò thay s¸ch m«n ng÷ v¨n
trong nh÷ng n¨m qua, t«i lu«n t×m tßi, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó
t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n d¹y tiÕt luyÖn nãi cha thµnh c«ng? Tõ
®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ n©ng cao dÇn chÊt lîng giê luyÖn
tËp nµy.
Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay, x· héi ngµy cµng ph¸t
triÓn th× m«n ng÷ v¨n cµng ®îc coi träng; ViÖc thay s¸ch trong 4
n¨m qua ë THCS cµng cho chóng ta thÊy häc sinh phi rÌn luyÖn
thµnh th¹o 4 kÜ n¨ng: Nghe, nãi, ®äc vµ viÕt. V× vËy t«i quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi nµy ®Ó nãi nh÷ng suy nghÜ, kinh nghiÖm cña bn
th©n khi d¹y c¸c bµi " LuyÖn nãi" cho häc sinh.
2. KÕt qu, hiÖu qu cña thùc tr¹ng trªn.
Do sù lóng tóng cña gi¸o viªn tríc yªu cÇu cña tiÕt luyÖn
tËp, cha x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña tiÕt d¹y. Yªu cÇu cña tiÕt d¹y
phi ®¹t ®îc nh÷ng g×? §¹t ®Õn ®©u? Gi¸o viªn nªn x¸c ®Þnh râ
®Ó tõ ®ã híng cho häc sinh chÈn bÞ chu ®¸o vÒ néi dung còng nh
t©m thÕ ®Ó tr×nh bµy hoÆc nhËn xÐt sù tr×nh bµy cña b¹n trong tiÕt
luyÖn tËp.
* VÝ dô:
- Yªu cÇu néi dung vÊn ®Ò gåm nh÷ng g×? CÇn ®¹t ®Õn møc ®é
nµo?
- Trong sè c¸c bµi tËp mµ s¸ch gi¸o khoa ®a ra cµn chän bµi tËp
nµo lµ hîp lÝ nhÊt ®èi víi ®èi tîng häc sinh cña m×nh.
- Trong bµi ®· chän phi ®Þnh lîng kiÕn thøc thÕ nµo cho phï
hîp, tr¸nh qu¸ ti, hoÆc dµn tri kiÕn thøc, thiÕu träng t©m.
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vµi suy nghÜ vÒ d¹y bµi " LuyÖn nãi"
- MÊy häc sinh tr×nh bµy ý 1, mÊy häc sinh tr×nh bµy ý 2, 3 ...
phi x¸c ®Þnh râ.
- §èi tîng tham gia luyÖn nãi phi cã ®ñ häc sinh giái, kh¸ trung
b×nh, yÕu, kÐm.
- NÐt ®Æc trng cña tiÕt luyÖn tËp phi lµm næi bËt yªu cÇu : "
nãi, chø kh«ng phi ®äc". §· kh«ng phi lµ ®äc th× c¸c em phi
chuÈn bÞ dµn ý, ®Ò c¬ng chø kh«ng nªn viÕt c bµi.
Khèi lîng kiÕn thøc trong s¸ch gi¸o khoa nhiÒu lµm cho¸ng
ngîp: Kh«ng tr×nh bµy c th× sî thiÕu mµ tr×nh bµy c th× kh«ng
®ñ thêi gian. Bëi trong tiÕt häc gi¸o viªn chØ lµ ng êi híng dÉn
c¸c em nãi, v× vËy viÖc kh«ng ®Þnh híng râ néi dung phï hîp cho
tiÕt luyÖn tËp còng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn giê d¹y kh«ng ®¹t
hiÖu qu cao.
Häc sinh ph¸t ©m cha tèt, nãi sai nhiÒu, tèc ®é chËm, mét sè
häc sinh bÞ nh hëng nhiÒu cña tiÕng ®Þa ph¬ng.
Khi tr lêi thÇy gi¸o häc sinh cã thãi quen lÆp l¹i tõ ng÷
nhiÒu, diÔn ®¹t vông vÒ, thiÕu m¹ch l¹c.
Khi tr×nh bµy th× t¸c phong cha m¹nh d¹n, kh«ng dùa vµo ®Ò
c¬ng ®Ó nãi mµ thêng lµ ®äc.
Häc sinh nãi nhá qu¸, c líp kh«ng nghe ®îc.
TiÕt häc cã 45 phót, nÕu gi¸o viªn kh«ng ph©n lîng thêi
gian cho hîp lý mµ tham kiÕn thøc th× sÏ quªn ®i yªu cÇu cña
viÖc " luyÖn nãi". Tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¸o viªn nhËn xÐt
thay cho häc sinh råi cho ®iÓm vµ ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn
®Õn nh÷ng em kh«ng ®îc gäi tr×nh bµy sÏ Ýt tËp trung chó ý, theo
dâi b¹n tr×nh bµy, do ®ã hiÖu qu giê luyÖn tËp bÞ h¹n chÕ ®i
nhiÒu.
Tõ thùc tr¹ng trªn, ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÖu qua tèt h¬n, t«i ®·
m¹nh d¹n ci tiÕn ph¬ng ph¸p. Sau ®©y lµ nh÷ng gii ph¸p vµ
biÖn ph¸p cô thÓ:
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006
3
Tải xuống 5,000₫ (13 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-31 01:17:24
A - ĐẶT VẤN ĐỀ. I - Lời mở đầu. Tiết \" Luyện nói\" là một tiết học vô cùng quan trọng đối với học sinh THCS, nhất là học sinh lớp 6. bởi muốn rèn luyện cho học sinh kĩ năng nói thì không có cách nào tốt hơn là thông qua tiết luyện nói. Qua tiết luyện tập giáo viên luyện cho học sinh biết vận dụng từ ngữ và các quy tắc ngữ pháp cơ bản đã học để nói đúng, viết đúng, biết diễn đạt ý tưởng chính xác, rõ ràng, trong sáng. Hơn nữa giáo viên còn rèn luyện cho học sinh các mặt cụ thể: Lời nói( phải rõ nghĩa, rõ ý.), giọng nói( phải vừa nghe vừa cố gắng truyền cảm) và tư thế nói( phải mạnh dạn, tự tin giúp cho lời nói có sức thuyết phục hơn). Nói năng tốt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các em không chỉ trong thời gian học tập ở trường mà còn trong suốt thời gian sống và làm việc sau này. Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh là một việc khó, nhưng dù khó thế nào, yêu cầu rèn kỹ năng nói cũng phải luôn luôn được coi trọng. II - Thực trạng. 1. Thực trạng: Trong thực tế giảng dạy môn ngữ văn ở trường THCS hiện nay, giờ luyện nói là giờ dạy mà giáo viên ít thành công mĩ mãn nhất. Vì vậy mà cả giáo viên và học sinh đều ngại dạy và học. Tiết học vừa khô khan lại vừa khó. Phần lớn các bài luyện nói đều rất dài, dung lượng kiến thức nhiều. Mà học sinh ngoài giờ học, các em quen nói tự do. Còn trong giờ tập nói, các em phải trả lời, phải suy nghĩ, phải giữ gìn lời nói của mình dưới sự giám sát của giáo viên. Đề tài này do thầy đặt ra chứ không phải các em đề xuất. Bắt buộc các em phải nói trước thầy, trước các bạn một vấn đề nào đó. Bởi vậy người giáo viên phải làm thế nào
— Xem thêm —
Từ khóa: SKKN-Luyện nói
Bình luận