Các dạng bài toán kim loại + muối

Lượt xem: 409
Số trang: 9
Mã số: 380334
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Tài liệu đang chờ ban quản trị duyệt!
Tài liệu luyện thi Đại Học
Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối
A. ĐỊNH LUẬT : BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG:Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng
bằng tổng khối lượngc chất tạo thành sau phản ứng.
dụ: phản ứng: A + B
C + D
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
Khối lượng muối = khối lượng kim loại(hoặc khối lượng NH
4
+
)+Khối lượng anion gốc axit
Ví dụ: Ta muối FeCl
3
: m
3
FeCl
= m
Fe
+ m
Cl
= số mol Fe*56 + Số mol Cl
-
*35,5=
Hoặc ta muối: (NH
4
)
2
SO
4
: m
424
)( SONH
=m
+
4
NH
+ m
2
4
SO
- C ý đến các phương trình iont gọn:
2H
+
+ 2e
H
2
2H
+
+ CO
3
2-
CO
2
+ H
2
O
HCl
H
+
+ Cl
-
H
2
SO
4
2H
+
+ SO
4
2-
Câu 64: Hòa tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng
vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được 1,344 lít H
2
(đktc)và dung dịch chứa m gam
muối. Gía trị của m là?
A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7,25
(Câu 27-ĐTTS Cao đẳng khối A năm 2007)
Câu 73 : 1,04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng
dư ta thấy có 0,672 lít Hidro (đkc) thoát ra . Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan
thu được sẽ là :
A- 1,96 gam B- 3,52 gam C- 3,92 gam D- 5,88
gam
Câu 80 : Cho 2,81 gam hỗn hợp các oxit Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, MgO, CuO tác dụng vừa đủ
với 300ml dung dịch H
2
SO
4
loãng 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan thu được
là ?
A. 4,5g B. 3,45g C. 5,21g D. chưa xác định
Câu 1: Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại
kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
thu được 69,9g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và cô
cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.
A. 3,07 B. 30,7 C. 7,03 D. 70,3
Câu 2: Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm
II
A
bằng acid HCl thu được 6,72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Tổng số gam 2 muối clorua
trong dung dịch thu được là??
A. 3,17 B. 31,7 C. 1.37 D. 7,13
Câu 3: Cho 6,2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2,24lít
H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 1,33 B. 3,13 C. 13,3 D. 3,31
Câu 4: Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng, dư thu được
34,05 gam hỗn hợp muối A khan. Thể tích H
2
thu được là? bao nhiêu lít?
A. 3,36 B. 5,6 C. 8,4 D. 11,2
Câu 5: Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba vào nước được 500ml dung dịch X có
pH=13 và V lít khí (đktc). V có giá trị là? bao nhiêu?
Gv: Thieàu Quang Khaûi 7 Năm học 2008-2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tài liệu luyện thi Đại Học
Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối
A. 0,56 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36
Câu 6: Hòa tan hết 1,72g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7,48g muối sunfat khan. Giá trị của V là??
A. 1,344 B. 1,008 C. 1,12 D. 3.36
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500ml acid H
2
SO
4
0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 6,81 B. 4,81 C. 3,81 D. 5,81
Câu 8: Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO
3
, CaCO
3
, Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
bằng dung
dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được x g
muối khan. Gía trị của x là??
A. 12 B. 11,1 C. 11,8 D. 14,2
Câu 9: Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO
3
, B
2
CO
3
, R
2
CO
3
tan hết trong dung dịch HCl thu được
2,24 lít CO
2
(đktc). Khối lượng muối clorua tạo thành là??
A. 16,2g B. 12,6g C. 13,2g D. 12,3g
Câu 10. Thổi một luồng khí COqua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe
2
O
3
, FeO,
Al
2
O
3
nung nóng thu được 2,5 gam chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong
thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khối lượng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là?
A. 7,4 gam B. 4,9 gam C. 9,8 gam D. 23 gam
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch
acid H
2
SO
4
0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch muối thu được bao nhiêu gam
muối khan?
A. 6,81g B. 4,81g C. 3,81g D. 5,81g
(Câu 45-ĐTTS Đại học khối A năm 2007)
MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO TM
Câu 1 1 . Cho 24,4 gam hỗn hợp Na
2
CO
3
, K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl
2
. Sau
phản ng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cạn dung dịch thu được m gam
muối clorua. m có giá trị là?
A. 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26
Câu 12. Hòa tan 10,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu
được7,84 lít khí A (đktc) 1,54 gam chất rắn B dung dịch C. cạn dung dịch C thu
đượcm gam muối, m có giá trị là? :
A. 33,45 B. 33,25 C. 32,99 D. 35,58
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg Fe trong dung dịch HCl thấy tạo ra
2,24 lít khí H
2
(đktc). cạn dung dịch sau phản ứng thu được gam muối khan. Khối lượng
muối khan thu được là?
A. 1,71 gam B. 17,1 gam C. 3,42 gam D. 34,2 gam
Câu 14. Trộn 5,4 gam Al với 6,0 gam Fe
2
O
3
rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt
nhôm. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là?
A. 2,24 gam B. 9,40 gam C. 10,20 gam D. 11,40 gam
Câu 15 . Cho 0,52 gam hh 2 kim loại Mg Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng,
dư có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng hh muối sunfat khan thu được là?
Gv: Thieàu Quang Khaûi 8 Năm học 2008-2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tài liệu luyện thi Đại Học
Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối
A. 2 gam B. 2,4 gam C. 3,92 gam D. 1,96 gam
Câu 16 . Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp CuO Fe
2
O
3
bằng khí H
2
thấy tạo ra 9 gam H
2
O.
Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là?
A. 12 gam B. 16 gam C. 24 gam D. 26 gam
B. KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI:
1. Dạng bài toán: một kim loại tác dụng với dung dịch chứa một muối:
- Phương pháp:
Dạng bài tập này thường cho dưới dạng nhúng một lá kim loại vào một dung
dịch muối, rồi cân xem khối lượng lá kim loại nặng hơn hay nhhơn so với trước
khi nhúng.
+ Nếu đề bài cho khối lượng lá kim loại tăng hay giảm là m thì áp dụng như sau:
Khối lương lá kim loại tăng lên so với trước khi nhúng ta có:
m
kim loại bám vào
- m
kim loại tan ra
= m
tăng
Khối lương lá kim loại giảm so với trước khi nhúng ta có:
m
kim loại tan ra
- m
kim loại bám vào
= m
giảm
+ Nếu đề bài cho khối lượng lá kim loại tăng hay giảm là x% thì ta áp dụng như sau:
Khối lương lá kim loại tăng lên x% so với trước khi nhúng ta có:
m
kim loại bám vào
- m
kim loại tan ra
= m
*
100
x
Khối lương lá kim loại giảm xuống x% so với trước khi nhúng ta có:
m
kim loại tan ra
- m
kim loại bám vào
= m
*
100
x
Với m
ta gọi là khối lượng ban đầu của thanh kim loại hay đề sẽ cho sẵn
Câu 1: Ngâm 1 lá Zn trong 100ml dung dịch AgNO
3
0,1M. Khi phản ứng kết thúc thu được
bao nhiêu gam Ag?
A. 2,16g B. 0,54g C. 1,62g D. 1,08g
Câu 2 : Ngâm một đinh sắt trong 200ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phản ứng kết thúc lấy
đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6gam.
Nồng độ ban đầu của CuSO
4
là bao nhiêu mol/l?
A. 1M B. 0,5M C. 2M D. 1,5M
Câu 3 : Ngâm một lá Zn trong dung dịch có hòa tan 4,16gam CdSO
4
. Phản ứng xong khối
lượng lá Zn tăng 2,35%. Khối lượng lá Zn trước khi phản ứng là bao nhiêu?
A. 60gam B. 40gam C. 80gam D. 100gam
Câu 4 : Ngâm một lá Zn trong dd muối sunfat chứa 4,48gam ion kim loại điện tích 2+. Sau
phản ứng khối lượng lá Zn tăng thêm 1,88gam. Công thức hóa học của muối sunfat là?
A. CuSO
4
B. FeSO
4
C. NiSO
4
D. CdSO
4
Câu 5 : Nhúng một lá sắt nặng 8gam vào 500 ml dung dịch CuSO
4
2M. Sau một thời gian lấy
lá sắt ra cân lại nặng 8,8gam xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol CuSO
4
trong dung dịch sau phản ứng là?
A. 2,3M B. 0,27M C. 1,8M D. 1,36M
Câu 6 : Nhúng một lá kẽm vào dung dịch CuSO
4
sau một thời gian lấy lá Zn ra cân thấy nhẹ
hơn 0,025g so với trước khi nhúng. Khối lượng Zn đã tan ra và lượng Cu đã bám vào là.
A. m
Zn
=1,6g;m
Cu
=1,625g B. m
Zn
=1,5g;m
Cu
=2,5g
C. m
Zn
=2,5g;m
Cu
=1,5gA. D. m
Zn
=1,625g;m
Cu
=1,6g
Gv: Thieàu Quang Khaûi 9 Năm học 2008-2009
Tải xuống 5,000₫ (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-20 08:46:27
Cung cấp các dạng bài tập hay về kim loại tác dụng với axit Cung cấp các dạng bài tập hay về kim loại tác dụng với axit Tài liệu luyện thi Đại Học Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối A. ĐỊNH LUẬT : BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG :Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng. Ví dụ : Có phản ứng: A + B C + D Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: m A + m B = m C + m D Khối lượng muối = khối lượng kim loại(hoặc khối lượng NH 4 + )+Khối lượng anion gốc axit Ví dụ: Ta có muối FeCl 3 : m 3FeCl = m Fe + m - Cl = số mol Fe*56 + Số mol Cl - *35,5= Hoặc ta có muối: (NH 4 ) 2 SO 4 : m 424 )( SONH =m + 4NH + m -2 4SO - Chú ý đến các phương trình ion rút gọn: 2H + + 2e  H 2 2H + + CO 3 2-  CO 2 + H 2 O HCl  H + + Cl - H 2 SO 4  2H + + SO 4 2- Câu 64 : Hòa tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được 1,344 lít H 2 (đktc)và dung dịch chứa m gam muối. Gía trị của m là? A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7,25 (Câu 27-ĐTTS Cao đẳng khối A năm 2007) Câu 73 : 1,04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 loãng dư ta thấy có 0,672 lít Hidro (đkc) thoát ra . Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là : A- 1,96 gam B- 3,52 gam C- 3,92 gam D- 5,88 gam Câu 80 : Cho 2,81 gam hỗn hợp các oxit Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , MgO, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H 2 SO 4 loãng 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan thu được là ? A. 4,5g B. 3,45g C. 5,21g D. chưa xác định Câu 1 : Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl 2 thu được 69,9g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan. A. 3,07 B. 30,7 C. 7,03 D. 70,3 Câu 2 : Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II A bằng acid HCl thu được 6,72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Tổng số gam 2 muối clorua trong dung dịch thu được là?? A. 3,17 B. 31,7 C. 1.37 D. 7,13 Câu 3 : Cho 6,2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2,24lít H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 1,33 B. 3,13 C. 13,3 D. 3,31 Câu 4 : Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng, dư thu được 34,05 gam hỗn hợp muối A khan. Thể tích H 2 thu được là? bao nhiêu lít? A. 3,36 B. 5,6 C. 8,4 D. 11,2 Câu 5 : Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH=13 và V lít khí (đktc). V có giá trị là? bao nhiêu? Gv: Thieàu Quang Khaûi 7 Năm học 2008-2009 Tài liệu luyện thi Đại Học Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối A. 0,56 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36 Câu 6 : Hòa tan hết 1,72g hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn và Fe bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng thu được V lít khí ở (đktc) và 7,48g muối sunfat khan. Giá trị của V là?? A. 1,344 B. 1,008 C. 1,12 D. 3.36 Câu 7 . Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm Fe 2 O 3 , MgO, ZnO trong 500ml acid H 2 SO 4 0,1M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 6,81 B. 4,81 C. 3,81 D. 5,81 Câu 8 : Hòa tan hết 10g hỗn hợp muối cacbonat MgCO 3 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được x g muối khan. Gía trị của x là?? A. 12 B. 11,1 C. 11,8 D. 14,2 Câu 9 : Cho 11,5g hỗn hợp gồm ACO 3 , B 2 CO 3 , R 2 CO 3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). Khối lượng muối clorua tạo thành là?? A. 16,2g B. 12,6g C. 13,2g D. 12,3g Câu 10 . Thổi một luồng khí CO d ư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 2 O 3 , FeO, Al 2 O 3 nung nóng thu được 2,5 gam chất rắn. Toàn bộ khí thoát ra sục vào n ư ớc vôi trong dư thấy có 15 gam kết tủa trắng. Khối l ư ợng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là? A. 7,4 gam B. 4,9 gam C. 9,8 gam D. 23 ...
— Xem thêm —