Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Lượt xem: 142
Số trang: 3
Mã số: 37810
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Ngµy so¹n : 25 / 3 / 2012
Ngµy kÝ : 26 / 3 / 2012
TiÕt 92 : NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC
A. Môc tiªu
Gióp HS :
- N¾m v÷ng c¸c kh¸i niÖm vÒ néi dung vµ h×nh thøc v¨n b¶n v¨n häc.
- BiÕt vËn dông nh÷ng tri thøc ®ã ®Ó t×m hiÓu v¨n b¶n v¨n häc.
B. Ph¬ng tiÖn.
- SGK, SGV.
- Híng dÉn thùc hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng Ng÷ v¨n 10.
C. Ph¬ng ph¸p : §äc, VÊn ®¸p, Trao ®æi th¶o luËn
D. Lªn líp.
I. æn ®Þnh tæ chøc.
Líp TiÕt Thø Ngµy SÜ sè V¾ng
10A
10D
10H
10I
10A3
10A4
II. KiÓm tra bµi cò:
CÊu tróc cña v¨n b¶n v¨n häc? Bµi tËp 2 SGK tr 122.
III- Bµi míi:
HS ®äc SGK, nªu néi dung
c¸c kh¸i niÖm.
HS th¶o luËn nhãm: Tõ v¨n
b¶n T¾t ®Ìn, h·y x¸c ®Þnh ®Ò
tµi, chñ ®Ò, t tëng, c¶m høng
nghÖ thuËt.
I. C¸c kh¸i niÖm cña néi dung h×nh
thøc trong VBVH
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ néi dung VBVH
a. §Ò tµi:
- lÜnh vùc ®êi sèng ®îc nhµ v¨n thÓ hiÖn
trong v¨n b¶n.
- VD: §Ò tµi cña T¾t ®Ìn c/s bi th¶m cña
ngêi n«ng d©n níc ta nh÷ng n¨m tríc CMT8.
b. Chñ ®Ò:
- Lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n ®îc thÓ hiÖn trong VB
- VD: C ®Ò cña T¾t ®Ìn m©u thuÉn gi÷a
n«ng d©n vµ cêng hµo ë n«ng th«n níc ta.
c. T tëng cña VB:
- ch nhµ v¨n gi¶i vÊn ®Ò b¶n, lµ
®iÒu nhµ v¨n muèn chuyÓn t¶i ®Õn ngêi ®äc.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Vai t cña ng«n tõ ®èi víi
c¸c VBVH?
KÕt cÊu cña VBVH lµ g×?
ThÓ lo¹i cña VBVH lµ g×?
Mèi quan gi÷a néi dung
vµ h×nh thøc cña VBVH?
- VD: T tëng cña T¾t ®Ìn lªn ¸n nh÷ng thÕ
lùc h¾c ¸m hoµnh hµnh ë n«ng th«n níc ta
thêi P thuéc, tr©n träng, yªu th¬ng nh÷ng ng-
êi n«ng d©n bÞ ¸p bøc.
d. C¶m høng nghÖ thuËt:
- Lµ t×nh c¶m chñ ®¹o cña VB
- VD: C¶m høng chñ ®¹o cña T¾t ®Ìn nçi
c¨m phÉn, sùc¸o bän quan l¹i, lµ tÊm lßng
g¾n víi n«ng th«n, yªu th¬ng, tr©n träng
ngêi n«ng d©n.
2. C¸c kh¸i niÖm vÒ h×nh thøc VBVH
a. Ng«n tõ
- yÕu tè ®Çu tiªn cña VBVH. Kh«ng
ng«n kh«ng c¨n ®Ó t×m hiÓu, th-
ëng thøc VB. Ng«n hiÖn diÖn trong c©u,
trong h×nh ¶nh, trong giäng ®iÖu cña VB.
- VD: Ng«n trong s¸ng, tinh cña Tlam,
ng«n tµi hoa cña NguyÔn Tu©n, quª mïa
cña NguyÔn BÝnh...
b. KÕt cÊu
- Lµ sù s¾p xÕp, tæ chøc c¸c yÕu tè cña VB ®Ó
trë thµnh mét chØnh thÓ thèng nhÊt, ý
nghÜa.
- VD: kÕt cÊu hoµnh tr¸ng cña thi, kÕt cÊu
®Çy bÊt ngê cña truyÖn trinh th¸m.
c. ThÓ lo¹i:
- nh÷ng quy t¾c chøc h×nh thøc VB
thÝch hîp víi néi dung VB.
- VD: th¬ lôc b¸t cã nhÞp ch½n -> c¶m xóc m-
ît mµ, yªn ¶.
II. ý nghÜa quan träng cña néi dung
h×nh thøc VBVH
- ND vµ HT cña mét VBVH lµ hai mÆt kh«ng
thÓ chia t¸ch. Néi dung chØ thÓ tån t¹i
trong mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh. BÊt h×nh
thøc nµo còng mang mét néi dung.
- hµi hßa gi÷a néi dung t tëng cao ®Ñp
h×nh thøc nghÖ thuËt hoµn mÜ t¹o nªn
mét VBVH u tó.
III. LuyÖn tËp:
Bµi tËp 1: So s¸nh ®Ò tµi cña T¾t ®Ìn Bíc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
HS trao ®æi nhãm, lµm c¸c
bµi tËp 1-2 SGK.
®êng cïng:
- Gièng nhau: §Òu viÕt cuéc sèng cùc
cña ngêi n«ng d©n níc ta nh÷ng n¨m tríc
CMT8 vµ sù ph¶n kh¸ng tù ph¸t cña hä.
- Kh¸c nhau:
+ T¾t ®Ìn: c/s n«ng th«n trong nh÷ng
ngµy su thuÕ, n«ng d©n ph¶i vïng lªn ph¶n
kh¸ng.
+ Bíc ®êng cïng: Miªu cuéc sèng hµng
ngµy lÇm than c¬ cùc cña n«ng d©n, bÞ ¸p bøc
bãc lét, ®Þa chñ dïng thñ ®o¹n cho vay
nÆng l·i ®Ó cíp lóa, cíp ®Êt, ®Èy vµo bíc
®êng cïng kh«ng cßn lèi tho¸t, n«ng d©n
ph¶i ®øng lªn chèng l¹i.
Bµi tËp 2: Ph©n tÝch t tëng trong bµi th¬
vµ qu¶
- MÑ: Ngêi kh¬i nguån sèng, sinh s«i,
t×nh yªu th¬ng.
- Qu¶:
+ NghÜa ®en: s¶n phÈm c©y do vun
trång
+ NghÜa bãng: nh÷ng ®øa con do sinh ra,
nu«i dìng
-> chuyÖn trång, ch¨m sãc c©y, nhµ th¬
nãi chuyÖn trång ngêi, m×nh nh mét thø
qu¶ do gieo trång nªn ph¶i g¾ng ®Ó
xøng ®¸ng víi tÊm lßng cña mÑ.
IV. Cñng cè: HÖ thèng l¹i kiÕn thøc.
V. HDVN: Chän 1 VB VH ®· häc, tËp ph©n tÝch ®Ò tµi, chñ ®Ò, t tëng, c¶m
høng, ng«n tõ, kÕt cÊu, thÓ lo¹i cña VB ®ã.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-30 15:24:51
Ngày soạn : 25 / 3 / 2012 Ngày kí : 26 / 3 / 2012 Tiết 92: NỘI DUNG VÀ HèNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC A. MỤC TIÊU Giúp HS : - Nắm vững các khái niệm về nội dung và hình thức văn bản văn học. - Biết vận dụng những tri thức đó để tìm hiểu văn bản văn học. B. PHƯƠNG TIỆN. - SGK, SGV. - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 10. C. PHƯƠNG PHÁP : Đọc, Vấn đáp, Trao đổi thảo luận D. LÊN LỚP.
— Xem thêm —
Bình luận