Phân tích khổ thơ thứ hai bài thơ Tây Tiến của nàh thơ Quang Dũng

Lượt xem: 492
Số trang: 5
Mã số: 37663
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
§Ò bµi: Ph©n tÝch khæ th¬ thø ba bµi th¬ “ T©y TiÕn”.
Bµi lµm:
Th¬ ca nh÷ng n¨m th¸ng kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p viÕt vÒ ngêi lÝnh ¸i quèc v« cïng ®a d¹ng; c¶m
høng vÒ nh÷ng con ngêi thêi ®¹i Êy lu«n lu«n vÉy gäi nh÷ng hån th¬ C¸ch m¹ng. Quang Dòng_
nhµ th¬, ngêi chiÕn sÜ xø §oµi m©y tr¾ng còng gãp mét giäng ®iÖu riªng vµo ®Ò tµi nµy bëi sù kh¾c
häa tµi hoa nh÷ng chµng trai ®Êt Hµ thµnh trong mét thêi trËn m¹c. Trong bµi th¬ T©y TiÕn ®îc viÕt
n¨m 1948, t¹i Phï Lu Chanh, Quang Dòng ®· gîi lªn nçi nhí da diÕt ®¬n vÞ cò cïng nh÷ng chÆng
®êng hµnh qu©n qua miÒn T©y B¾c hiÓm trë, hïng vÜ mµ ®Çy th¬ méng. Bµi th¬ cã bèn khæ th¬ liªn
tiÕp nh nh÷ng ®ît sãng cña kÝ øc. Cao trµo trong m¹ch c¶m xóc cña bµi th¬ vµ còng lµ h×nh ¶nh
trung t©m trong nçi nhí vÒ T©y TiÕn cña t¸c gi¶ lµ ë ®o¹n th¬ thø ba, Quang Dòng ®· kh¾c häa
h×nh ¶nh ngêi lÝnh T©y TiÕn hµo hïng, lÉm liÖt vµ bi tr¸ng. C¶m høng l·ng m¹n c¸ch m¹ng ®· gióp
cho nhµ th¬ ph¸t hiÖn vµ kh¾c häa ®îc vÎ ®Ñp kiªu hïng cña ngêi lÝnh, vît lªn xem thêng mäi khæ
¶i, thiÕu thèn:
“T©y tiÕn ®oµn binh kh«ng mäc tãc
Qu©n xanh mµu l¸ d÷ oai hïm
M¾t trõng göi méng qua biªn giíi
§ªm m¬ Hµ Néi d¸ng kiÒu th¬m
R¶i r¸c biªn c¬ng må viÔn xø
ChiÕn trêng ®i ch¼ng tiÕc ®êi xanh
¸o bµo thay chiÕu anh vÒ ®Êt
S«ng M· gÇm lªn khóc ®éc hµnh”.
HiÖn thùc cña cuéc chiÕn tranh gian khæ vµ vÎ ®Ñp cña ý chÝ kiªn cêng, t©m hån bay bæng l·ng
m¹n trong nh÷ng ngêi chiÕn sÜ T©y TiÕn ®îc t¸c gi¶ thÓ hiÖn rÊt ch©n thùc trong bèn c©u th¬ ®Çu
cña khæ th¬ thø ba:
“ T©y TiÕn ®ßan binh kh«ng mäc tãc
Qu©n xanh mµu l¸ d÷ oai hïm
M¾t trõng göi méng qua biªn giíi
§ªm m¬ Hµ Néi d¸ng kiÒu th¬m”.
MiÒn T©y Tæ quèc lµ m¶nh ®Êt rõng thiªng níc ®éc, n¬i lam s¬n chíng khÝ. V× vËy ngêi lÝnh T©y
TiÕn sinh ho¹t vµ chiÕn ®Êu trong hoµn c¶nh hÕt søc gian khæ vµ thiÕu thèn. “ Kh«ng mäc tãc” lµ
hËu qu¶ cña nh÷ng trËn sèt rÐt rõng khñng khiÕp. “ Qu©n xanh mµu l¸” lµ cã thùc, lµ níc da t¸i
xanh cña ngêi chiÕn sÜ khi ph¶i tr¶i qua thö th¸ch cña c¶nh “ sèt run ngêi vÇng tr¸n ít må h«i”
(ChÝnh H÷u). C¸c nhµ th¬ nãi vÒ nh÷ng gian khæ mµ ngêi lÝnh T©y TiÕn ph¶i tr¶i qua b»ng giäng
®iÖu xãt xa,c¶m mÕn:
“T«i víi anh biÕt tõng c¬n ín l¹nh
Sèt run ngêi vÇng tr¸n ít må h«i”.
( §ång chÝ- ChÝnh H÷u)
hay:
“ Giät giät må h«i r¬i
Trªn m¸ anh vµng nghÖ”.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Song víi nhµ th¬ Quang Dòng, «ng l¹i viÕt vÒ hiÖn thùc b»ng bót ph¸p l·ng m¹n, v× vËy hiÖn thùc
trong th¬ «ng lµ mét hiÖn thùc hµo hïng, kiªu hïng. C¸ch nãi ®Çy khÈu khÝ khiÕn ngêi chiÕn sÜ
hiÖn lªn ngang tµng, cøng cái, oai hïng, lÉm liÖt vµ ng¹o nghÔ. “ Kh«ng mäc tãc” chø kh«ng ph¶i
lµ tãc kh«ng thÓ mäc ®îc v× sèt rÐt. Mét c¸ch nãi mang t©m thÕ chñ ®éng, nh vËy chØ b»ng mét nÐt
kh¾c häa, Quang Dòng ®· cho ngêi ®äc hiÓu râ ®Ó tù hµo vµ ngìng mé vÎ ®Ñp kháe kho¾n cña
nh÷ng anh “vÖ träc” lõng lÉy mét thêi. “ VÖ träc “ cßn cã nghÜa lµ chñ ®éng c¹o träc ®Çu ®Ó nhôy
trang. Vµ “qu©n xanh mµu l¸” còng cã thÓ hiÓu lµ h×nh ¶nh ngêi chiÕn sÜ ngôy trang ®Ó xuÊt quû
nhËp thÇn trong mçi nhiÖm vô.
Kh«ng chØ to¸t lªn vÎ ®Ñp cña chÊt bi tr¸ng mµ trong bèn c©u th¬ nµy ta cßn thÊy ®îc vÎ ®Ñp
cña ý chÝ kiªn cêng vµ t©m hån bay bæng, l·ng m¹n cña ngêi chiÕn sÜ T©y TiÕn. H×nh ¶nh th¬ “d÷
oai hïm” mang ®Õn cho ngêi lÝnh vÎ ®Ñp oai phong lÉm liÖt nh nh÷ng chóa tÓ rõng xanh. VÎ ®Ñp
dòng m·nh cña ngêi chiÕn sÜ cßn ®îc thÓ hiÖn qua ©m H¸n ViÖt : “®oµn binh”. ý chÝ xung trËn trë
nªn m¹nh mÏ h¬n, oai nghiªm h¬n. §«i m¾t trõng lµ ®«i m¾t ch¸y báng löa c¨m hên, lµ ®«i m¾t ®·
tr¶i qua qu¸ nhiÒu hi sinh , mÊt m¸t, lµ ®«i m¾t ®· kh«ng Ýt lÇn nh×n thÊy c¸i chÕt vµ nh×n s©u vµo
c¸i chÕt ®Ó sèng vµ ®Ó chiÕn ®Êu. §«i m¾t ®· béc lé toµn bé néi lùc cña ngêi chiÕn sÜ, diÔn t¶ ®îc
tËn cïng c¸i oai phong, lÉm liÖt cña nh÷ng chiÕn binh T©y TiÕn mét thêi lõng lÉy, hµo hïng. ChÝnh
søc m¹nh cña lßng c¨m thï, ý chÝ quyÕt t©m tr¶ thï nhµ, ®Òn nî níc ®· gãp phÇn t¹o dùng lªn ®«i
m¾t trõng ®Çy ¸m ¶nh trong th¬ Quang Dòng.
Trong nh÷ng ngµy th¸ng chiÕn ®Êu ë nói rõng miÒn T©y xa th¼m vµ cùc k× gian lao, kh¾c
nghiÖt, Hµ Néi víi nh÷ng “d¸ng kiÒu th¬m” vÉn hiÖn vÒ trong giÊc m¬ lµ nçi nhí da diÕt, lµ câi ®i
vÒ trong méng. C©u th¬ thÓ hiÖn vÎ ®Ñp hµo hoa cña c¸c chµng trai trÎ ®Êt Hµ thµnh. NÐt vÏ bay
bæng nµy ®· tõng cïng bµi th¬ vµ t¸c gi¶ cña nã chÞu nhiÒu th¨ng trÇm. “T©y TiÕn” ra ®êi, ®îc lu
truyÒn réng r·i trong bé ®éi vµ c¸n bé thêi k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. nhng sau ®ã, do
quan niÖm cã phÇn lÖch l¹c cña mét sè ngêi trong giíi v¨n häc, bµi th¬ ®îc coi lµ méng rít, buån
rít, nh÷ng dÊu vÕt tiÓu t s¶n. V× vËy trong thêi gian dµi, T©y TiÕn Ýt ®îc nh¾c tíi. Song sù tr¶i
nghiÖm cña lÞch sö ®· tr¶ l¹i cho Quang Dòng vµ nÒn th¬ ca ViÖt Nam nãi chung vÑn nguyªn gi¸ trÞ
cña nh÷ng c©u th¬ nh thÕ. “ §ªm m¬ Hµ Néi d¸ng kiÒu th¬m” lµ hµo hoa T©y TiÕn, lµ bay bæng
T©y TiÕn vµ còng lµ søc m¹nh T©y TiÕn. C©u th¬ víi tø th¬ lµ giÊc m¬, lµ nçi nhí cña ngêi lÝnh.
Ngêi lÝnh c¸ch m¹ng trong th¬ Hång Nguyªn còng ®· tõng béc lé nçi nhí bån chån, da diÕt vÒ quª
nhµ:
“ T«i nhí bê tregiã léng
Lµng xu«i xãm ngîc m¸i r¹ nh nhau.”
(Nhí)
Quang Dòng vµ ngêi lÝnh T©y TiÕn nhí vÒ Hµ Néi, m¶nh ®¸t kinh k× ®« héi bëi hä ra ®i tõ ®ã.
“D¸ng kiÒu th¬m” gîi vÎ ®Ñp thiÕt tha thanh lÞch, yªu kiÒu, vÎ ®Ñp cña sù héi tô s¾c níc h¬ng trêi.
Nh÷ng giÊc m¬ chÊp chíi “d¸ng kiÒu th¬m” lµ ®éng lùc gióp ngêi lÝnh vît qua nh÷ng khã kh¨n,
gian khæ. §ã cßn lµ lêi thóc giôc hä tiÕn bíc ®i lªn phÝa tríc, lµ sîi d©y thiªng liªng manh hä vît
bom ®¹n trë vÒ: “ Em ¬i ®îi anh vÒ/ §îi anh hoµi em nhÐ/ Ma cã r¬i dÇm dÒ/ Ngµy cã buån lª thª/
Em ¬i em cø ®îi/Dï tuyÕt r¬i giã thæi/Dï n¾ng ch¸y em ¬i/ B¹n cò cã quªn råi/§îi anh vÒ em nhÐ.
[ ] Em ¬i em cø ®îi/Dï ai th ¬ng nhí ai/ Ch¼ng mong cã ngµy mai/Dï mÑ giµ con d¹i/ HÕt mong
anh trë vÒ/Dï b¹n viÕng hån anh/ Yªn nghØ nÊm må xanh/ n©ng chÐn t×nh dèc c¹n/ Th× em ¬i mÆc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
b¹n/ §îi anh hoµi em nghe/ Tin r»ng anh s¾p vÒ/ §îi anh anh l¹i vÒ ” ( §îi anh vÒ cña Xi-M«-
Lèp, Tè H÷u ).
Th¬ Quang Dòng cã sù kÕt hîp tµi t×nh gi÷a chÊt hiÖn thùc vµ l·ng m¹n c¸ch m¹ng. Vît lªn
trªn nh÷ng gian khæ vÒ vËt chÊt th¬ «ng bao giê còng thÓ hiÖn t thÕ hiªn ngang cña ngêi chiÕn sÜ
s½n sµng hi sinh v× nghÜa lín:
“R¶i r¸c biªn c¬ng må viÔn xø
ChiÕn trêng ®i ch¼ng tiÕc ®êi xanh
¸o bµo thay chiÕu anh vÒ ®Êt
S«ng M· gÇm lªn khóc ®éc hµnh” .
Bíc ch©n qua miÒn T©y B¾c cña nh÷ng ngêi chiÕn sÜ T©y TiÕn ®îc ®¸nh dÊu b»ng nhòng nÊm må: “
R¶i r¸c biªn c¬ng må viÔn xø”. Tõ l¸y “r¶i r¸c” gîi c¶m gi¸c rÊt nhiÒu ngêi lÝnh ®· ng· xuèng n»m
l¹i n¬i m¶nh ®Êt xa l¹ däc con ®êng hµnh qu©n n¬i biªn c¬ng ®Ó trë thµnh nh÷ng nÊm må viÔn xø.
Nh÷ng tõ H¸n ViÖt trang träng, cæ kÝnh :”biªn c¬ng”, “må viÔn xø” gîi lªn c¶m gi¸c thiªng liªng
vµ tÊm lßng tr©n träng cña nhµ th¬ tríc sù ra ®i cña ®ång ®éi. §ã chÝnh lµ thø nghi lÔ ng«n tõ mµ
Quang Dòng ®· dµnh ®Ó tëng nhí ®ång ®éi ng· xuèng hi sinh v× Tæ quèc. C©u th¬ mang theo nçi
buån tª t¸i tõ thêi chinh phô tr¸ng sÜ gäi vÒ:
“Hån tö sÜ ï ï giã thæi
MÆt chinh phu tr¨ng dâi dâi soi
Chinh phu tö sÜ mÊy ngêi
Nµo ai m¹c mÆt nµo ai gäi hån”.
C¶m høng l·ng m¹n híng ngêi chiÕn sÜ T©y TiÕn ®Õn c¸i cao c¶, s½n sµng x¶ th©n, hi sinh tÊt c¶ cho
lÝ tëng chung cña céng ®ång, cña toµn d©n téc: “ChiÕn trêng ®i ch¼ng tiÕc ®êi xanh”. Thanh ®iÖu
c©u th¬ ®Õn ®©y vót lªn nhÑ nhµng, nh c©n b»ng l¹i c¶m xóc th¬, thÓ hiÖn s©u s¾c tinh thÇn x¶ th©n
v× lÝ tëng, v× Tæ quèc. Giäng th¬ m¹nh mÏ, døt kho¸t gióp cho t×nh th¬ bi mµ kh«ng lôy. C¶m høng
th¬ nh bay bæng bëi ®«i c¸nh lÝ tëng vµ tinh thÇn l·ng m¹n. Kh«ng nh÷ng vËy ©m hëng th¬ gîi ®Õn
c¸i ©m vang hµo s¶ng cña mét lêi thÒ “ QuyÕt tö cho Tæ quèc quyÕt sinh”:
“§oµn vÖ quèc qu©n mét lÇn ra ®i
Nµo cã x¸ chi ®©u ngµy trë vÒ
Ra ®i ra ®i b¶o tån s«ng nói
Ra ®i ra ®i thµ chÕt chí lui”.
( §oµn vÖ quèc qu©n – Phan Huúnh §iÓu)
Kh¸t väng ra ®i, d©ng hiÕn, x¶ th©n v× Tæ quèc ®· trë thµnh lÝ tëng cao ®Ñp cña c¶ mét thêi ®¹i.
ChÝnh mong muèn vµ kh¸t väng Êy ®· t¹o nªn søc m¹nh tinh thÇn cña ngêi chiÕn sÜ T©y TiÕn, gióp
hä vît lªn trªn mäi khæ ¶i, gian nguy kÓ c¶ lµ c¸i chÕt. Trong c©u th¬ nµy, nh÷ng tõ ng÷ ®· ®îc
Quang Dòng chän läc kh¸ ®¾t. §êi “xanh” chØ tuæi thanh xu©n m¬n mën trµn ®Çy søc sèng, cßn g×
®¸ng quý h¬n, ®¸ng tiÕc h¬n. VËy mµ hai ch÷ “ch¼ng tiÕc” cÊt lªn trong ý th¬ ®Çy m¹nh mÏ. §ã lµ
tinh thÇn v÷ng vµng cña ngêi lÝnh, ý chÝ s¾t ®¸ cña ngêilÝnh, nh÷ng con ngêi s½n sµng d©ng hiÕn
cuéc ®êi, tuæi trÎ m×nh cho ®Êt níc. §©y kh«ng ph¶i lµ mét c¸ch nãi cña thi ca mµ thùc sù ®· lµ
dòng khÝ, tinh thÇn vµ hµnh ®éng cña nhiÒu thÕ hÖ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m th¸ng kh¸ng chiÕn
gian khæ:
“Chóng t«i ®i kh«ng tiÕc ®êi m×nh
Tải xuống 5,000₫ (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-30 05:59:53
Đề bài: Phân tích khổ thơ thứ ba bài thơ “ Tây Tiến”. Bài làm: Thơ ca những năm tháng kháng chiến chống Pháp viết về người lính ái quốc vô cùng đa dạng; cảm hứng về những con người thời đại ấy luôn luôn vẫy gọi những hồn thơ Cách mạng. Quang Dũng_ nhà thơ, người chiến sĩ xứ Đoài mây trắng cũng góp một giọng điệu riêng vào đề tài này bởi sự khắc họa tài hoa những chàng trai đất Hà thành trong một thời trận mạc. Trong bài thơ Tây Tiến được viết năm 1948, tại Phù Lưu Chanh, Quang Dũng đã gợi lên nỗi nhớ da diết đơn vị cũ cùng những chặng đường hành quân qua miền Tây Bắc hiểm trở, hùng vĩ mà đầy thơ mộng. Bài thơ có bốn khổ thơ liên tiếp như những đợt sóng của kí ức. Cao trào trong mạch cảm xúc của bài thơ và cũng là hình ảnh trung tâm trong nỗi nhớ về Tây Tiến của tác giả là ở đoạn thơ thứ ba, Quang Dũng đã khắc họa hình ảnh người lính Tây Tiến hào hùng, lẫm liệt và bi tráng. Cảm hứng lãng mạn cách mạng đã giúp cho nhà thơ phát hiện và khắc họa được vẻ đẹp kiêu hùng của người lính, vượt lên xem thường mọi khổ ải, thiếu thốn: “Tây tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành”. Hiện thực của cuộc chiến tranh gian khổ và vẻ đẹp của ý chí kiên cường, tâm hồn bay bổng lãng mạn trong những người chiến sĩ Tây Tiến được tác giả thể hiện rất chân thực trong bốn câu thơ đầu của khổ thơ thứ ba: “ Tây Tiến đòan binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Miền Tây Tổ quốc là mảnh đất rừng thiêng nước độc, nơi lam sơn chướng khí. Vì vậy người lính Tây Tiến sinh hoạt và chiến đấu trong hoàn cảnh hết sức gian khổ và thiếu thốn. “ Không mọc tóc” là hậu quả của những trận sốt rét rừng khủng khiếp. “ Quân xanh màu lá” là có thực, là nước da tái xanh của người chiến sĩ khi phải trải qua thử thách của cảnh “ sốt run người vầng trán ướt mồ hôi” (Chính Hữu). Các nhà thơ nói về những gian khổ mà người lính Tây Tiến phải trải qua bằng giọng điệu xót xa,cảm mến: “Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi”. ( Đồng chí- Chính Hữu) hay: “ Giọt giọt mồ hôi rơi Trên má anh vàng nghệ”.
— Xem thêm —
Bình luận