Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-21 16:27:12
1 Câu 7 : Phát triển đường lối nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH của đảng t`a trong giai đoạn 54-75.khi cả nước tiến hành đồng thời 2 chiến lươc cách mạng: cách mạng XHCN miền bắc và CM DTDC ND ở miền nam Bài làm Trong BCCT của BCHTW Đảng tại ĐH ĐB toàn quốc lần thứ IV đã nêu: "Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đó, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có đảng, là ngọn bách chiến bách thắng của cách mạng Việt Nam.Với đường lối cơ bản ấy , Đảng đã giải quyết đúng một loạt các v/đề về c/lược và s/lược trong c/mạng d/tộc d/chủ cũng như trong c/mạng XHCN “ Đường lối kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đảng là sản phẩm của sự kết hợp sáng tạo giữa CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tế cách mạng Việt Nam. Thực chất của vấn đề giương cao 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là quan niệm và cách giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc với giai cấp, gắn cách mạng giải phóng với xu thế thời đại của Đảng CSVN. Vấn đề dân tộc bao giời cũng mang tính giai cấp và được giải quyết theo quan điểm của từng giai cấp. Từ thế kỷ 16, 17, 18 khi giai cấp tư sản là giai cấp tiên tiến đại diện cho phương thức sản xuất mới thì dân tộc gắn liền với giai cấp tư sản. Giương cao ngọn cờ dân tộc chống chế độ phong kiến lỗi thời, tạo lập thị trường thống nhất dân tộc, thqực hiện d/chủ cho nhân dân nên đã tập hợp được sức mạnh toàn dân đập tan c/độ p/kiến. Thắng lợi của g/cấp tư sản lúc đó chính là t/lợi CNDT tư sản, của CNTB. Nhưng từ cuối thế kỹ 19 sang đầu thế kỹ 20, CNTB chuyển sang CNĐQ. Hấu hết các dân tộc đều bị nô dịch và phụ thuộc vào giai cấp tư sảnvà nó không còn là g/cấp tiên tiến mà trở thành g/cấp phản động ngăn cản sự phát triển của dòng chảy lịch sử. Năm 1917 lịch sử nhân loại có chuyển biến vĩ đại nhất của lịch sử loài người - đó là thắng lợi cuộc cách mạng tháng 10 nga, mở đầu thời đại mới quá độ từ CNTB sang CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất mới XHCN đã thực sự trở thành giai cấp tiên tiến có khả năng giải quyết đúng đắng các vấn đề dân tộc , kết hợp đúng đắn lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc trong thới đại mới. Đây là thời đại cho phép thực hiện bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. bao gồm cả khả năng bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Và như vậy có thể vượt qua những hạn chế trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc của lập trường phong kiền hay tư sản nó thể hiện : Độc lập dân tộc thực sự phải đảm bảo cho dân tộc có quyển tự quyết và độc lập dân tộc đòi hỏi phải xóa bỏ áp bức bóc lột và nô dịch dân tộc. Như vậy chỉ có cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo mới gắn liền giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp vì mục đích của cuộc cách mạng vô sản là chế độ công hữu về TLSX nhờ đó xóa bỏ tận gốc tình trạng người bóc lột người. Và quyền lợi của giai cấp công nhân thống nhất với quyền lợi của nhân dân lao động, của dân tộc và của xã hội. giải phóng giai cấp công nhân gắn liền với giải phóng xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng quốc gia dân tộc theo mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Nền độc lập thực sự của dân tộc sẽ tìm thấy sự bền vững trên con đường phát triển của chủ nghĩa ...
— Xem thêm —
Bình luận