BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ- MẪU SỐ 09/ HĐMB

Lượt xem: 212
Số trang: 6
Mã số: 373793
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Mẫu số 09/HĐMB
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HP ĐNG MUA BÁN CĂN H NHÀ CHUNG CƯ
Chúng tôi gồm có:
n bán (sau đây gọi là bên A) (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
n mua (sau đây gọi là bên B) (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau
đây:
ĐIU 1
CĂN H MUA BÁN
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..................................................
.......................................................................................................................... (5), cụ
thể như sau:
- Địa chỉ : ...........................................
- Căn hộ số: ...................... tầng ........................
- Tổng diện tích sử dụng: ...................
- Diện tích xây dựng: .........................
- Kết cấu nhà: ......................
- Số tầng nhà chung cư: ................tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
ĐIU 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THC THANH TOÁN
1. Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này
là:............................................. ............................................................ đồng
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).
2. Phương thức thanh toán: ...................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIU 3
VIC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYN S HU CĂN H
1. n A nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời
điểm .................................................................
2. n B nghĩa vụ đăng quyền sở hữu căn hộ tại quan thẩm quyền theo
quy định của pháp luật.
ĐIU 4
TRÁCH NHIM NP THU, L PHÍ
Thuế, l p liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do
bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.
ĐIU 5
PHƯƠNG THC GII QUYT TRANH CHP HP ĐNG
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 00:11:14
Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận việc mua bán căn hộ nhà chung cư theo mẫu số 9/ HĐMB Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận việc mua bán căn hộ nhà chung cư theo mẫu số 9/ HĐMB Mẫu số 09/HĐMB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H Ợ P Đ Ồ N G M U A B Á N C Ă N H Ộ N H À C H U N G C Ư Chúng tôi gồm có: Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây: Đ I Ề U 1 C Ă N H Ộ M U A B Á N Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo .................................................. .......................................................................................................................... (5), cụ thể như sau: - Địa chỉ : ........................................... - Căn hộ số: ...................... tầng ........................ - Tổng diện tích sử dụng: ................... - Diện tích xây dựng: ......................... - Kết cấu nhà: ...................... - Số tầng nhà chung cư: ................tầng Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: - Thửa đất số: ................................................... - Tờ bản đồ số:.................................................. - Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................... - Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: ..................................... m2 + Sử dụng chung: .................................... m2 - Mục đích sử dụng:.......................................... - Thời hạn sử dụng:........................................... - Nguồn gốc sử dụng:....................................... Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................. ................................................................................................................................. Đ I Ề U 2 G I Á M U A B Á N V À P H Ư Ơ N G T H Ứ C T H A N H T O Á N 1. Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:............................................. ............................................................ đồng (bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam). 2. Phương thức thanh toán: ................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đ I Ề U 3 V I Ệ C G I A O V À Đ Ă N G K Ý Q U Y Ề N S Ở H Ữ U C Ă N H Ộ 1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ................................................................. 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đ I Ề U 4 T R Á C H N H I Ệ M N Ộ P T H U Ế , L Ệ P H Í Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp. Đ I Ề U 5 P H Ư Ơ N G T H Ứ C G I Ả I Q U Y Ế T T R A N H C H Ấ P H Ợ P Đ Ồ N G Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Đ I Ề U 6 C A M Đ O A N C Ủ A C Á C B Ê N Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Bên A cam đoan: 1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: a) Căn hộ không có tranh chấp; b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 2. Bên B cam đoan: 2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất; 2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; 2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. Đ ...
— Xem thêm —
Bình luận