Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

Số trang: 1
Mã số: 373177
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Mu s: 09/QHCB
Tên đơn vị ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: ............
______________________________________________
......., ngày .... tháng .... năm....
T TRÌNH
V/v: Đề ngh phê duyt quy hoch cán b giai đoạn 2011-2015
Kính gi: …………………..
Các ni dung ch yếu ca T trình:
1. Căn cứ trin khaing tác quy hoch.
……..
2. Báo cáo tóm tt v vic trin khai quy trình quy hoch.
……..
3. Nhận xét, đánh giá về cán bđề ngh quy hoch (bao gm c vic
đáp ứng các tiêu chun quy hoạch theo quy định).
……
4. Kết qu hip y ca cp u đảng (nếu có).
…….
5. Ý kiến đề xut cp có thm quyn phê duyt quy hoch./.
(Danh sách đề ngh phê duyt quy hoch theo mẫu đính kèm)
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-19 21:03:32
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 09/QHCB
— Xem thêm —