BẢNG THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

Số trang: 17
Mã số: 370248
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
BNG THUYT MINH
ĐỒ DÙNG DY HC T
LÀM
I. XUT PHÁT ĐIM
1. CƠ S LÝ LUN
Thiết b dy hc là mt trong nhng điu kin vt cht ca nhà trường, ý nghĩa
to ln trong vic thc hin mc tiêu, nguyên giáo dc ca Đng và nhà nước: Hot
động giáo dc phi thc hin theo nguyên hc đi đôi vi hành, giáo dc kết hp vi lao
động sn xut, lý lun gn lin vi thc tin, giáo dc nhà trưng kết hp vi giáo dc gia
đình và giáo dc xã hi” (Trích điu 3 ca lut giáo dc năm 2005)
S dng thiết b trong dy hc cũng đã được nêu trong Ngh quyết hi ngh Ban
chp hành Trung ương ln 2 khoá III: Tt c các nhà trung ph thông đều các
trang thiết b ti thiu để thc hin các t nghim trong chương trình, sm chm dt tình
trng dy chay
Chính vy vic s dng, bo qun b sung c thiết b dy hc trong nhà
trường phi được ban Giám Hiu, giáo viên b môn hết sc chú trng, đặc bit đối vi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
giáo viên chuyên trách thiết b phi luôn tìm phương pháp hot động nhm phát huy hiu
qu thiết b dy hc trong nhà trường là mt nhim v quan trng và đầy ý nghĩa…
Bt k mt phương tin trc quan nào cũng ch mang ngun thông tin khoa hc nht
định chc năng sư phm riêng bit. Chúng cn được b sung ln nhau để góp phn
xây dng mt cách hoàn chnh nhng biu tượng hình nh, khái nim, quy lut thích hp
ca đối tượng nghiên cu. Li nói ca giáo viên, u định nghĩa trong sách giáo khoa có
th cung cp mt loi thông tin hoàn chnh, có h thng; các vt thc, các đối tượng t
nhiên cho biết hình dáng thc, kích thước, màu sc b ngoài ca chúng làm cho hc sinh
hiu đuc nhng tính cht vt ca đối tượng nghiên cu; thí nghim cho hc sinh hiu
được bn cht ca các hin tượng và các quá trình xy ra trong t nhiên, trong phòng thí
nghim, trong sn xut nhưng bng v, tranh, sơ đồ, hình v có tác dng định hướng để
nhn mnh nhng vn đề, nhng đim ch yếu cn chú ý trong quá trình tiếp thu kiến thc
Trong vic dy hc dù phương pháp truyn thng, ci ch hay đổi mi thì vic
s dng đồ dùng dy hc là mt vn đề cn thiết môn khoa hc t nhiên hay môn
khoa hc hi, có s dng đồ dùng dy hc đều mang li hiu qu cao
2. MC ĐÍCH NGHIÊN CU
Vic s dng phi hp các tài liu trc quan khác nhau trong gi hc, mt mt phù
hp vi đặc tính ca tài liu nghiên cu, đặc đim nhim v nhn thc, mt khác tho
n vi chc năng giáo dc ca các phương tin dy hc
B phương tin dy hc trc quan “Sơ đồ điu chế các hp cht vô cơ” tng hp
các vn dng dùng trong vic dy hc, đáp ng đầy đủ thích hp nht vi yêu cu khoa
hc để nghiên cu c vn đề c th ca ni dung bài hc, đưc hoàn thin cao v mt k
thut, giá thành h, góp phn giúp giáo viên ging dy mt cách tt nht (mt ít thi gian,
sc lc, phương tin nht) m cho hc sinh nm được tt nht nhng kiến thc khoa hc,
k năng, k xo, trau di thế gii quan khoa hc
3. QUÁ TRÌNH THC HIN
a) Thun li: Trong quá trình thc hin đồ dùng dy hc t m b sơ đồ điu
chế các hp cht cơ được s h tr động viên ca ban Giám Hiu, s đóng góp ý
kiến ca t chuyên môn. Bn thân hc hi, tìm tòi và rút ra được nhiu kinh nghim, do đó
cũng đạt được nhng kết qu đáng khích l
b) Hn chế
+ Vic thc hin đổi mi phương pháp hoá hc vn còn nhng khó khăn nht định,
đặc bit là điu kin cơ s vt cht thiết b, ch đạo thc hin k thut thc hin. Mt s
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
bài hoá hc vn ch yếu được dy chay, ít s dng phương tin dy hc. Nếu s dng
thì li chưa khai thác được các hin tượng, chưa t chc cho hc sinh nghiên cu, tư duy
và h thng hoá c kiến thc trong chương trình
+ Vic s dng các phương tin dy hc, t chc hc tp hp tác theo nhóm …theo
hướng tích cc còn rt hn chế
+ Mt s không ít hc sinh còn rt rè, chưa mnh dn trình bày ý kiến ca mình
trước ch đông người. Mt phn do hc sinh chưa chun b bài, không biết để phát
biu xây dng bài. Mt s hc sinh tư duy nhưng “s sai” nên không dám trình bày ch
kiến ca mình, đợi “ai nói thì nghe, sau đó ch đọc - cp ri v nhà hc thuc là xong” !.
+ Hóa hc mt môn hc đòi hi hc sinh phi có tính chăm ch, cn
hng thú. Mt khác, đây là môn khoa hc thc nghim, hc sinh cn có s hp tác gia
các thành viên trong nhóm để quan sát, tư duy, phân tích, gii thích các hin tượng trong
thc tế, phán đoán hin tượng sau thí nghim.
II. CU TO VÀ PHƯƠNG PHÁP THC HIN SƠ Đ
1. Cu to
- B sơ đồ gm 4 bng riêng bit được lp ghép thành 2 bng (có chú ý tính h
thng bài dy) để s dng c 2 mt phù hp vi ni dung yêu cu ca chương trình, ca
tng tiết luyn tp. Bng cu to đơn gin, gn nh, d làm, độ bn cao được làm
ch yếu bng giy ép carton, mt loi vt liu ph biến trên th trường, giá thành hp
- Kích thước mi bng: 1,2m x 0,8m. Khung np gia 2 bng bng cây được p
che li bng các thanh nhôm mng, màu (ch V) nhm to độ bn chc tính thm m
cho đồ dùng. Các ô ca và tm kéo đưc rc ct bng dao
2.Thiết kế:
Ni dung chi tiết được thiết kế 2 mt trên nn trng, phông ch xanh đỏ, đó
các ô ca o (đóng và m), th hin các tác cht cn thiết khi điu chế các hp cht
cơ. Mt sau ca tng bng là các rãnh kéo, đưc n bng keo cũng làm bng vt
liu ch yếu trên
3. Mc đích:
- B sơ đồ được s dng rt thun tin, phù hp điu kin các vùng, c trường,
đặc bit đối vi nhng trường (vùng sâu, vùng xa…) nơi cơ s vt cht còn gp rt
nhiư khó khăn, trang thiết b còn hn chế.
- B sơ đồ dùng thc hin cho các tiết luyn tp và ôn tp ( t d: bài 5/tiết 8:
Luyn tp tính cht hoá hc ca oxit axit; bài 12, 13/tiết 17, 18: mi quan h giũa các
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 19:22:43
I. XUẤT PHÁT ĐIỂM 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Thiết bị dạy học là một trong những điều kiện vật chất của nhà trường, có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng và nhà nước: “Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” (Trích điều 3 của luật giáo dục năm 2005)
— Xem thêm —