Nhúng
Toàn màn hình
/ 25
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (25 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 21:16:24
1 TRƯỜNG THCS ĐẠI XUYÊN GV: Vũ Thị Bích Quyên KiÓm tra bµi cò KÓ tªn mét sè lo¹i th©n biÕn d¹ng, chøc n¨ng cña chóng ®èi víi c©y ? - Mét sè loµi th©n biÕn d¹ng lµ: th©n cñ, th©n rÔ, th©n mäng n­íc - Chøc n¨ng: th©n cñ, th©n rÔ chøa chÊt dù tr÷, th©n mäng n­íc dù tr÷ n­íc th­êng thÊy ë c¸c c©y sèng ë n¬i kh« h¹n CHƯƠNG IV: LÁCHƯƠNG IV: LÁ Bài 19 - Tiết 22Bài 19 - Tiết 22 §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸§Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ -a: cuèng l¸ b: g©n l¸ c: phiÕn l¸ - Chức năng:quang hîp ,chÕ tạo chất hữu cơ a b c -Cho biết tên các bộ phận của lá? -Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ? 1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ NhËn xÐt h×nh d¹ng, kÝch th­íc, mµu s¾c cña phiÕn l¸, diÖn tÝch bÒ mÆt cña phÇn phiÕn so víi cuèng ? PhiÕn l¸ cã d¹ng b¶n dÑt, mµu lôc, h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc kh¸c nhau, diÖn tÝch bÒ mÆt cña phiÕn l¸ lín h¬n so víi phÇn cuèng. 1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ T×m nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña phÇn phiÕn c¸c lo¹i l¸ ? Nh÷ng ®iÓm gièng nhau cña phiÕn c¸c lo¹i l¸: d¹ng b¶n dÑt mµu lôc vµ lµ phÇn to nhÊt cña l¸ 1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ Nh÷ng ®iÓm gièng nhau ®ã cã t¸c dông g× ®èi víi viÖc thu nhËn ¸nh s¸ng cña l¸? Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã gióp phiÕn l¸ cã thÓ thu nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng ®Ó chÕ t¹o chÊt h÷u c¬ cho c©y 1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ a. PhiÕn l¸ PhiÕn l¸ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? PhiÕn l¸ h×nh b¶n dÑt, mµu lôc, lµ phÇn réng nhÊt cña l¸; gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng. 1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸1. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ b. G©n l¸b. G©n l¸ Quan s¸t tranh vµ cho biÕt c¸c kiÓu g©n l¸? Ph©n Quan s¸t tranh vµ cho biÕt c¸c kiÓu g©n l¸? Ph©n biÖt c¸c kiÓu g©n l¸ ®ã?biÖt c¸c kiÓu g©n l¸ ®ã? 11 . §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸. §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ b. G©n l¸ b. G©n l¸ - Cã 3 lo¹i g©n l¸: + G©n h×nh m¹ng + G©n song song + G©n h×nh cung c) Laù ñôn vaø laù keùp T¹i sao l¸ mång t¬i lµ l¸ ®¬n? - Cuèng n»m ngay d­íi chåi n¸ch- Cuèng n»m ngay d­íi chåi n¸ch - Mçi cuèng chØ mang 1 phiÕn- Mçi cuèng chØ mang 1 phiÕn - C¶ cuèng vµ phiÕn rông cïng 1 lóc- C¶ cuèng vµ phiÕn rông cïng 1 lóc c) Laù ñôn vaø laù keùp T¹i sao l¸ hoa hång lµ l¸ kÐp? - Cuèng chÝnh ph©n nh¸nh thµnh nhiÒu cuèng con - Mçi cuèng con mang 1 phiÕn (l¸ chÐt) - Chåi n¸ch chØ cã ë phÝa trªn cuèng chÝnh, kh«ng cã ë cuèng con - Th­êng l¸ chÐt rông tr­íc, cuèng chÝnh rông sau C©u hái th¶o luËnQuan s¸t h×nh 19.5 vµ 3 mÉu vËt thËt vÒ c¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n vµ cµnh. STT Tªn c©y KiÓu xÕp l¸ trªn c©y Cã mÊy l¸ mäc tõ mét mÊu th©n KiÓu xÕp l¸ C©u 2(nhãm 3 vµ nhãm 4): LÇn l­ît cÇm 3 cµnh ®· quan s¸t lªn, nh×n tõ trªn ngän cµnh xuèng, tõ c¸c phÝa kh¸c nhau vµo cµnh, cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch bè trÝ cña c¸c l¸ ë mÊu th©n trªn so víi c¸c l¸ ë mÊu th©n d­íi ?C ©u1(nhãm 1 vµ nhãm 2): H·y ®iÒn vµo b¶ng d­íi ®©y nh÷ng th«ng tin mµ em biÕt 2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh §¸p ¸n STT Tªn c©y KiÓu xÕp l¸ trªn c©y Cã mÊy l¸ mäc tõ mét mÊu th©n KiÓu xÕp l¸ 1 D©u 1 Mäc c¸ch 2 Dõa c¹n 2 Mäc ®èi 3 D©y huúnh 4 Mäc vßngC©u 1 : C©u 2: L¸ ë mÊu trªn mäc so le víi l¸ ë mÊu d­íi2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh 2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh Cã mÊy kiÓu xÕp l¸ trªn c©y? lµ nh÷ng kiÓu nµo? Cã 3 kiÓu xÕp l¸ trªn c©y: Mäc c¸ch, mäc ®èi, mäc vßngC¸ch bè trÝ cña l¸ ë c¸c mÊu th©n cã lîi g× cho viÖc nhËn ¸nh s¸ng cña c¸c l¸ trªn c©y? L¸ trªn c¸c mÊu th©n xÕp so le nhau gióp l¸ nhËn ®­îc nhiÒu ¸nh s¸ng Vi deo Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân. Phiến lá màu lục dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có 3 kiểu gân lá: Hình mạng, song song và hình cung. Có hai nhóm lá chính: Lá đơn và lá kép. Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng BiÕt b¶o vÖ c©y xanh m«i tr­êng 1 2 3 4 5 6 7 Hàng ngang số 1 gồm 6 chữ cái, đây là một kiểu xếp lá trên câyHàng ngang số 2 gồm 7 chữ cái, chỉ một bộ phận thuộc miền hút của rễ có chức năng hút nước và muối khoáng Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ cái, nhờ có chất này mà lá có màu xanhHàng ngang số 4 gồm 7 ...
— Xem thêm —
Bình luận