Hướng Dẫn Số: 5144/HD-LS

Số trang: 9
Mã số: 365162
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
LIÊN S XÂY DNG – TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT
NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------
S: 5144/HD-LS
Tp. H Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2010
HƯỚNG DN
V MT S VN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC CP GIY CHNG NHN QUYN S
DNG ĐẤT, QUYN S HU NHÀ VÀ TÀI SN KHÁC GN LIN VI ĐẤ
T
Thc hin ch đạo ca y ban nhân dân thành ph ti Khon 2 Mc D Công văn s
6414/UBND-ĐTMT ngày 07/12/2009, sau khi tham kho ý kiến ca y ban nhân dân
các qun, huyn, Liên S Xây dng – Tài nguyên và Môi trường hướng dn mt s vn
đề trong công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn
khác gn lin vi đất (viết tt là gi
y chng nhn) theo Ngh định s 88/2009/NĐ-CP
ngày 19/10/2009 ca Chính ph như sau:
1. Phân loi, phân cp các công trình dân dng và công nghip:
- Phân loi, phân cp công trình dân dng và công nghip (không phi nhà ): Thc hin
theo các Ph lc ban hành kèm theo Thông tư s 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 ca
B Xây dng v ban hành Quy chun k thut quc gia; phân loi, phân cp công trình
xây dng dân dng, công nghip và h tng k thut đô th.
- Phân loi, phân cp công trình dân d
ng (nhà ): Thc hin theo quy định ti Thông tư
s 05-BXD/ĐT ngày 9/02/1993 ca B Xây dng.
- Vic xác định phn din tích s hu chung, s hu riêng nhà chung cư thc hin theo
Điu 3 Thông tư s 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 ca B Xây dng.
2. Cp giy chng nhn đối vi các trường hp xây dng không phép, sai phép:
2.1. Đối vi nhà riêng l:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
a) Trường hp xây dng không phép, sai phép trước ngày 01/7/2004 (ngày Lut Xây
dng có hiu lc thi hành):
Căn c Quyết định s 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 ca Th tướng Chính ph v
vic hướng dn thi hành Điu 121 ca Lut Xây dng; Công văn s 29/QLN ngày
12/02/2007 ca Cc Qun lý nhà – B Xây dng thì các trường hp nhà , công trình xây
dng không phép, sai phép trước ngày 01/7/2004 (ngày Lut Xây dng có hiu lc thi
hành) được tn ti (không ph
i ban hành Quyết định x lý vi phm xây dng), mà hin
nay phù hp quy hoch, kiến trúc thì được xem xét cp Giy chng nhn cho toàn b
(hoc mt phn) din tích phù hp quy hoch và kiến trúc đó. Vic xác định din tích phù
hp quy hoch, phù hp kiến trúc trên bn v sơ đồ do Phòng Qun lý đô th (Phòng
Công thương) qun, huyn thc hin.
b) Trường hp xây dng không phép, sai phép t ngày 01/7/2004 đến tr
ước ngày
01/7/2006 (theo đim h Khon 1 Điu 8 Ngh định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 ca
Chính ph): nhà được xây dng trước ngày 01/7/2006, nhà không có tranh chp, được
xây dng trước khi có quy hoch s dng đất, quy hoch xây dng hoc phi phù hp
quy hoch đối vi trường hp xây dng sau khi có quy hoch s dng đất, quy hoch chi
tiết xây dng đô th, quy hoch đim dân cư nông thôn theo quy
định ca pháp lut;
trường hp nhà xây dng t ngày 01/7/2006 thì phi có giy t xác nhn ca y ban
nhân dân cp xã v nhà không thuc trường hp phi xin Giy phép xây dng, không
có tranh chp và đáp ng điu kin v quy hoch như trường hp nhà xây dng trước
ngày 01/7/2006 thì được xem xét cp Giy chng nhn cho toàn b (hoc mt phn) din
tích phù hp quy ho
ch và kiến trúc đó. Vic xác định din tích phù hp quy hoch, phù
hp kiến trúc trên bn v sơ đồ do Phòng Qun lý đô th (Phòng Công thương) qun,
huyn thc hin.
c) Trường hp xây dng sai phép t ngày 01/7/2006 đến trước ngày 01/5/2009 (ngày
Ngh định s 23/2009/NĐ-CP ca Chính ph v x pht vi phm hành chính trong hot
động xây dng; kinh doanh bt động sn; khai thác, sn xut, kinh doanh vt liu xây
dng; qun lý công trình h tng k thut; qun lý phát trin nhà và công s có hiu
lc thi hành):
V x lý vi phm trước ngày Ngh định 23/2009/NĐ-CP có hiu lc nhưng chưa x
dt đim nay thc hin x lý theo Điu 15 Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày
22/7/2009 ca B Xây dng.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Đối vi trường hp công trình vi phm nm trong quy hoch xây dng khu dân cư định
mà xây dng sai phép v s tng, v din tích xây dng nhưng không nh hưởng đến
công trình lân cn thì cho phép ch đầu tư được gi nguyên công trình xây dng vi điu
kin khi thc hin quy hoch xây dng chi tiết t l 1/500 được duyt thì ch đầu tư phi
t tháo d ph
n sai phép mà không được bi thường. Cơ quan cp giy chng nhn ch
xem xét cp Giy chng nhn cho din tích phù hp quy hoch và kiến trúc đó theo Giy
phép xây dng; có ghi chú: “Khi thc hin quy hoch xây dng chi tiết t l 1/500 được
duyt thì ch đầu tư phi t tháo d phn sai phép mà không được bi thường”.
2.2. Đối vi công trình xây dng:
a) Trường hp xây dng không phép, sai phép trước ngày 01/7/2004
(ngày Lut Xây
dng có hiu lc thi hành): gii quyết tương t đim a mc 2.1 nêu trên.
b) Trường hp xây dng sai phép t ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/5/2009:
Căn c Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 ca B Xây dng quy định chi tiết
thi hành mt s ni dung ca Ngh định s 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 ca Chính
ph; Công văn s 7136/UBND-ĐTMT ngày 17/11/2008 ca y ban nhân dân thành ph
v x lý vi phm xây dng trong công tác c
p Giy chng nhn: công trình vi phm xây
dng trước ngày Ngh định 23/2009/NĐ-CP có hiu lc nhưng chưa x lý dt đim nay
thc hin x lý theo Điu 15 Thông tư s 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 ca B Xây
dng. Cơ quan cp giy chng nhn ch xem xét cp Giy chng nhn cho din tích phù
hp quy hoch và kiến trúc đó theo Giy phép xây dng; có ghi chú: “Khi thc hin quy
hoch xây d
ng chi tiết t l 1/500 được duyt thì ch đầu tư phi t tháo d phn sai
phép mà không được bi thường”.
2.3. Đối vi công trình xây dng thuc d án đầu tư xây dng công trình sai thiết kế
cơ s hoc thiết kế k thut hoc nhà thuc d án khu đô th mi, khu nhà sai quy
hoch chi tiết xây dng t l 1/500 được phê duyt:
Gii quyết tương t mc 2.1 nêu trên
2.4. V công b vi phm hành chính trên trang tin đin t (Website) ca B Xây dng
y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương:
Thc hin theo quy định ti Điu 2 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 ca B
Xây dng, cơ quan x lý vi phm xây dng đồng gi cho S Tài nguyên Môi trường và
Phòng Tài nguyên Môi trường các qun, huyn.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-19 11:37:15
HƯỚNG DẪN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
— Xem thêm —