Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong

Lượt xem: 104
Số trang: 92
Mã số: 36360
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 92
Sao chép
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp tríc ®©y ,hÇu hÕt mäi ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu do nhµ níc chØ ®Þnh, nhµ níc toµn
quyÒn quyÕt ®Þnh l·i, ph©n phèi thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp, thËm chÝ doanh
nghiÖp th× nhµ níc lç. Cho nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c¸c doanh
nghiÖp thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi
kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ mang tÝnh h×nh thøc.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh níc ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn toµn diÖn s©u
s¾c, chuyÓn ®æi nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu
tiÕt cña nhµ níc. Víi c¬ chÕ qu¶n lý míi c¸c doanh nghiÖp ®· thùc sù vËn ®éng ®Ó tån
t¹i ph¸t triÓn b»ng chÝnh thùc lùc cña m×nh. c doanh nghiÖp hiÖn nay mét ®¬n
kinh ®éc lËp chñ vÒ tµi chÝnh, ho¹ch to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm kÕt qu
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp th¬ng i còng n»m trong vËn ®éng
cña nÒn kinh tÕ ®ã. Nã lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Sù ph¸t triÓn mét c¸ch tÊt
yÕu vµ m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong n kinh tÕ hiÖn nay còng lµm
n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®ßi hái n thiÕt cña c«ng
t¸c h¹ch to¸n to¸n. §Æc biÖt qu¸ tr×nh tiªu thô ®îc coi kh©u mÊu chèt trong ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh th¬ng m¹i, bëi v× doanh nghiÖp b¸n ®îc s¶n phÈm hµng ho¸
th× míi nhanh quay vßng vèn v× vËy doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh
tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu, trong ®ã
c«ng t¸c h¹ch to¸n tãan vai trß mét trong nh÷ng c«ng quan träng trong
qu¶n lý. Dùa vµo c¸c th«ng tin do to¸n cung cÊp sau mçi kinh doanh cho
doanh nghiÖp®îc c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ kÕt qu¶ l·i®Ó c nhµ qu¶n lý ph©n tÝch,
®¸nh gi¸, lùa chän ph¬ng ph¸p kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý cho phï hîp vµ ®a ra ®-
îc c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. VËy ®Ó chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cÇn ph¶i
chó träng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n nghiªp vô tiªu thô kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn
thøc ®îc tÇm quan träng a vÊn ®Ò nµy, qua qu¸ tr×nh c tËp thêi gian t×m hiÓu
thùc tÕ t¹i C«ng ty TM H¬ng Thuû , cïng víihíng n nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o vµ
gióp ®ì cña c¸c anh, chÞ c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty, t«i ®· chän chuyªn ®Ò thùc
tËp víi ®Ò tµi chøc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt q
tiªu thô víi viÖc n©ng cao lîi nhuËn tiªu thô trong kinh doanh th¬ng m¹i t¹i C«ng
ty TM H¬ng Thuû
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò nµy lµ lµm râ nh÷ng nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiªu thô hµng
ho¸ trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, liªn hÖ víi thùccña C«ng ty TM H¬ng Thuû ®Ó
thÊy ®îc nh÷ng víng m¾c tån t¹i vµ ®îc c¸c gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn
c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiªu thô t¹i C«ng ty .
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy gåm 3 phÇn :
PhÇn 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ n vÒ ch to¸n qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i.
PhÇn 2 : Thùc tr¹ng chøc tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh th¬ng
m¹i t¹i C«ng ty TM H¬ng Thuû .
PhÇn 3 : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i
C«ng ty TM H¬ng Thuû .
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ bn vÒ h¹ch tn qóa tr×nh tiªu t
hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu tiªu thô trong doanh nghiÖp
kinh doanh tng m¹i
I . §Æc ®iÓm a ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i ¶nh hëng cña
nã tíi h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng
1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô hµng ho¸ :
Th¬ng m¹i thùc chÊt qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua mua b¸n trªn thÞ
trêng. Theo nghÜa réng th¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh kinh doanh, lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh
t¸i n xuÊt vµ ®îc coi lµ m¹ch m¸u cña qu¸ tr×nh vËn ®éng trong n kinhtheo
chÕ thÞ trêng.
Th¬ng m¹i ra ®êi xuÊt ph¸t tõ hai nguyªn nh©n: Ph©n c«ng lao ®éng vµ lîi thÕ so s¸nh
gi÷a c¸c vïng, c¸c doanh nghiÖp cña mét quèc gia hoÆc gi÷a c¸c quèc gia víi nhau :
Ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµ thùc hiÖn qóa tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸n¬i s¶n xuÊt,
nhËp khÈu tíi n¬i tiªu dïng qua 2 giai ®o¹n lµ mua ngn hµng kh«ng qua kh©u
chÕ biÕn lµm thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt cña hµng.
Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i bao giê còng tu©n theo chÕ thÞ trêng
th«ng qua ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp th¬ng m¹i mét ®¬n
ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp,tæ chøc, qu¶n lý ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh cña
m×nh. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nh t¹o
nguån, mua hµng nghiªn cøu thÞ trêng, qu¶n lý, tr÷ trong ®ã tiªu thô hay b¸n
hµng lµ kh©u quan träng mÊu chèt nhÊt .
Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng qua
tiªu thô gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn, hµng ho¸ chuyÓn tõ h×nh
th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn , kÕt thóc qu¸ tr×nh nµy ngêi mua nhËn ®îc hµng, ng-
êi b¸n nhËn ®îc tiÒn, vßng lu©n chuyÓn vèn ®îc h×nh thµnh, ®Èy nhanh tèc lu©n
chuyÓn vèn nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung, ®ång thêi gãp phÇn tho¶ m·n
nhu cÇu tiªu dïng x· héi. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ thu lîi nhuËn ph¶n ¸nh n¨ng
lùc kinh doanh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp .
3
Tải xuống 5,000₫ (92 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-28 01:22:46
MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại. I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trường. 1. Một số vấn đề về tiêu thụ hàng hoá . 2. Các phương thức về tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại 3. Phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng hoá tiêu thụ. 4. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ hàng hoá. 5. Ý nghĩa, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại. II. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1. Hệ thống chứng từ kế toán và TK sử dụng. 2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khuấ trừ. 3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. III. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 1. TK sử dụng 2. Trình tự hạch toán. IV. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá. 1. Hạch toán chi phí bán hàng 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá. V. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá. 1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Sổ kế toán nhật ký chung. 2. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký- sổ cái. 3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký – chứng từ. 4. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ – ghi sổ VI. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hoá và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ. A. Hệ thống chỉ tiêu phân tích. I. Ý nghĩa nhiệm vụ phân tích. II. Phân tích tình hình tiêu thụ. III. Phân tích kết quả kinh doanh. B. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận . Phần II: Thực trạng tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ . I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt dộng kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hương Thuỷ 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty 4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 1. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 3. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty III. Thực trạng công tác hạch toán tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ 1. Hạch toán ban đầu 2. Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá ở Công ty a. Tài khoản sử dụng b. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá c. Tổ chức hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá IV. Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty 1. Hạch toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 3. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 4. Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ I. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. II. Những ưu điểm và tồn tại trong công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hương Thuỷ III. Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty * KẾT LUẬN
— Xem thêm —
Bình luận