MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Số trang: 6
Mã số: 361062
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
(Kèm theo Quyết định s 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 ca UBND tnh)
Tên Ch đầu tư hoc
đại din được y
quyn ca Ch đầu
tư
DANH MC H SƠ HOÀN CÔNG
Công trình:
Địa đim xây dng:
A. H SƠ PHÁP LÝ
(Do Ch đầu tư tp hp)
1. Quyết định phê duyt d án đầu tư xây dng công trình, tng d án thành phn
ho
c tiu d án ca cp có thm quyn.
2. Quy trình vn hành h cha thy đin được cp có thm quyn phê duyt;
3. Văn bn chp thun ca các cơ quan qun lý chuyên ngành có thm quyn v
vic cho phép s dng công trình k thut bên ngoài hàng rào:
- Cp đin;
- S dng ngun nước;
- Khai thác nước ngm;
- Khai thác khoáng sn, khai thác m;
- Thoát nước (đấu ni vào h
thng nước thi chung);
- Đường giao thông b, thy;
- An toàn ca đê (công trình chui qua đê, gn đê, trong phm vi bo v đê …);
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- An toàn giao thông (nếu có).
4. Hp đồng xây dng (ghi s, ngày, tháng ca hp đồng) gia Ch đầu tư vi
Nhà thu tư vn thc hin kho sát xây dng, thiết kế, nhà thu thi công xây dng
chính, giám sát thi công xây dng, kim định cht lượng, chng nhn đủ điu kin
đảm bo an toàn chu lc và chng nhn s phù hp v cht lượng công trình xây
dng (nếu có) c
ũng như hp đồng gia nhà thu chính, tng thu (tư vn, thi công
xây dng) và các nhà thu ph (tư vn, thi công xây dng);
5. Các tài liu chng minh điu kin năng lc ca nhà thu tư vn, nhà thu thi
công xây dng k c các nhà thu nước ngoài (thiết kế xây dng, thi công xây
dng, giám sát thi công xây dng, kim tra và chng nhn đủ điu kin đảm bo
an toàn chu l
c, kim tra và chng nhn s phù hp v cht lượng công trình xây
dng …);
6. Tham gia ý kiến v thiết kế cơ s ca các cơ quan qun lý nhà nước kèm theo
thiết kế cơ s theo quy định;
7. Kết qu thm định và phê duyt thiết kế k thut, thiết kế bn v thi công ca
Ch đầu tư kèm theo h sơ thiết kế theo quy định.
8. Phươ
ng án phòng chng lũ lt cho vùng h du đập do ch đập lp được y ban
nhân dân tnh qun lý địa bàn b nh hưởng ngp lt phê duyt.
B. TÀI LIU QUN LÝ CHT LƯỢNG
(Do nhà thu thi công xây dng lp)
1. Bn v hoàn công các hng mc và toàn b công trình v kiến trúc, kết cu, lp
đặt thiết b, h thng k thut công trình, hoàn thin … (có danh mc bn v kèm
theo);
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Các chng ch k thut xut xưởng xác nhn cht lượng vt liu s dng trong
công trình để thi công các phn; san nn, gia c nn, cc, đài cc, kết cu ngm và
kết cu thân, cơ đin và hoàn thin …
3. Các phiếu kim tra xác nhn cht lượng vt liu s dng trong công trình để thi
công các phn: san nn, gia c nn, cc, đài cc, kết c
u ngm và kết cu thân, cơ
đin và hoàn thin … do mt t chc chuyên môn hoc mt t chc khoa hc có
tư cách pháp nhân, năng lc và s dng phòng thí nghim hp chun thc hin.
4. Chng ch xác nhn chng loi và cht lượng ca các trang thiết b phc v sn
xut và h thng k thut lp đặt trong công trình như: cp đi
n, cp nước, cp gaz
… do nơi sn xut cp;
5. Thông báo kết qu kim tra cht lượng vt tư, thiết b nhp khu s dng trong
hng mc công trình này ca các t chc tư vn có tư cách pháp nhân được nhà
nước quy định;
6. Các tài liu, biên bn nghim thu cht lượng các công tác xây dng, lp đặt thiết
b (có danh mc biên bn nghim thu công vic xây dng kèm theo). Kèm theo
m
i biên bn là bn v ghi li công vic xây dng được nghim thu (bn v hoàn
công công vic).
7. Các biên bn nghim thu thiết b chy th đơn động và liên động không ti,
nghim thu thiết b chy th liên động có ti, báo cáo kết qu kim tra, thí nghim,
hiu chnh, vn hành th thiết b (không ti và có ti);
8. Biên bn th và nghim thu các thiết b thông tin liên lc, các thiết b
bo v;
9. Biên bn th và nghim thu các thiết b phòng cháy cha cháy, n;
10. Biên bn kim định môi trường, môi sinh (đối vi các công trình thuc d án
phi lp báo cáo đánh giá tác động môi trường);
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-19 06:53:22
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh
— Xem thêm —