Nhúng
Toàn màn hình
/ 61
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 06:46:12
1 LUẬN VĂN Đề tài " Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình " GVHD: Th.s NÔNG THỊ THU HUYỀN 1 MỤC LỤC Phần 1 Mở Đầu 5 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 5 1.2. Mục đích nghiên cứu 6 1.3. Yêu cầu của đề tài 6 1.4. ý nghĩa nghiên cứu của đề tài 6 Phần 2 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 7 2.1. Đất và vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp 7 2.1.1. Khái niệm và quá trình hình thành đất 7 2.1.1.1. Khái niệm về đất 7 2.1.1.2. Quá trình hình thành đất 8 2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong nông nghiệp 9 2.2. Sử dụng đất và những quan điểm sử dụng đất 9 2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 9 2.2.1.1. Sử dụng đất là gì? 9 2.2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 10 2.2.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững 12 2.2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam. 14 2.2.3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới 14 2.2.3.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 15 2.3. Hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng đất 16 2.3.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất 16 2.3.2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 19 2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 19 2.4. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 20 2.4.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất 20 2.4.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đât nông nghiệp 20 2.4.3. Định hướng sử dụng đất 212 Phần 3 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 23 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 23 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 23 3.3. Nội dung nghiên cứu 23 3.4. Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1. Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 23 3.4.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 23 3.4.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại hình sử dụng đất 23 3.4.3.1. Hiệu quả kinh tế 23 3.4.3.2. Hiệu quả xã hội 24 3.4.3.3. Hiệu quả môi trường 24 3.3.4. Phương pháp đánh giá tính bền vững 24 3.4.5. Phương pháp tính toán phân tích số liệu 24 Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 25 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 25 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 25 4.1.1.1.Vị trí địa lý 25 4.1.1.2. Địa hình, địa mạo 25 4.1.1.3. Điều kiện khí hậu 26 4.1.1.4. Tài nguyên đất 28 4.1.1.5. Chế độ thủy văn, nguồn nước 28 4.1.1.6. Tài nguyên nhân văn 29 4.1.1.7. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên huyện Kim Sơn 29 4.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 30 4.1.2.1. Tình hình dân số và lao động 30 4.1.2.2. Cơ sở hạ tầng của huyện 32 4.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Kim Sơn 333 4.1.2.4. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế – xã hội của huyện Kim Sơn. 36 4.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Kim Sơn 37 4.2.1. Tình hình sử dụng đất vào các mục đích 37 4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Kim Sơn 39 4.3. Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Kim Sơn 40 4.3.1. Các loại hình sử dụng đất của huyện Kim Sơn. 40 4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất 41 4.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 44 4.4.1. Hiệu quả kinh tế 44 4.4.1.2. Hiệu quả sử dụng đất của cây trồng hàng năm 45 4.4.1.3. Hiệu quả kinh tế của loại hình sủ dụng đất nuôi trồng thủy sản 46 4.4.1.4. Phân cấp hiệu quả kinh tế 47 4.4.2. Hiệu quả xã hội 49 4.4.3. Hiệu quả môi trường 51 4.5. LỰA CHỌN LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 52 4.5.1. Nguyên tắc lựa chọn 52 4.5.2. Tiêu chuẩn lựa chọn 52 4.5.3. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất 53 4.6. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HUYỆN KIM SƠN 54 4.6.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất 54 4.6.2. Định hướng sử dụng đất nông nghiêp 54 4.6.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Kim Sơn 55 4.6.3.1. Nhóm giải pháp chung 55 4.6.3.2. Giải pháp cụ thể 56 Phần 5 Kết luận và đề nghị 58 5.1. KẾT LUẬN 584 5.2. ĐỀ NGHỊ 595 Phần 1 Mở Đầu 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng để con người định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là đối với ngành sản xuất nông nghiệp, đất là yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất đất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường duy nhất sản xuất ra những lương thực thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia, nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và cho tương lai. Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực và thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thảo mãn những nhu cầu ngày ...
— Xem thêm —
Bình luận