TIỂU MÔĐUN 2 (15 tiết) MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC MỤC TIÊU

Số trang: 53
Mã số: 358459
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 53
Sao chép
TIU MÔĐUN 2 (15 tiết)
MÔN ĐẠO ĐỨC TIU HC
MC TIÊU
Hc xong phn này, hc viên cn đạt được các mc tiêu sau :
V kiến thc
- Nêu đựợc v trí, mc tiêu, nhim v, ni dung môn Đạo đức tiu hc
- So sánh được nhng phương pháp và hình thc dy hc cơ bn theo quan đim đổi
mi dy hc môn Đạo đức hin nay vi chương trình cũ.
- Trình bày đựơc yêu cu, phương pháp, hình thc đánh giá kết qu dy hc môn Đạo
đức.
- Phân tích được đặc đim ca dy h
c môn Đạo đức lp 1, 2, 3 và lp 4, 5.
V kĩ năng
Vn dng được các phương pháp, hình thc dy hc môn Đạo đức theo tinh thn đổi
mi.
- Thiết kế được kế hoch bài hc theo cu trúc mi (thiết kế hot động).
- Linh hot, sáng to trong t chc các hot động dy hc để phát huy ch động, tích
cc hc tp ca hc sinh.
- Kết hp được các hình thc đánh giá ca giáo viên vi t
đánh giá ca hc sinh, to cơ
hi cho hc sinh t khng định.
V thái độ
- Ch động, tích cc thc hin các mc tiêu ca môn Đạo đức tiu hc.
- T giác, nghiêm túc thc hin đổi mi đồng b các khâu : thiết kế bài son, t chc
hot động dy hc, kim tra đánh giá hc sinh và t đánh giá kết qu dy hc ca bn
thân.
Gii thiu tiu môđun
TT Tên ch đề S tiết Trang
s
1 V trí, nhim v môn Đạo đức tiu hc 2
2 Phương pháp dy hc môn Đạo đức tiu hc 8
3 S dng phương tin dy hc môn Đạo đức 1
4 Thc hành 4
Tài liu và thiết b để thc hin tiu môđun
1. Tài liu hc tp và tham kho
- Môđun Đạo đức và phương pháp giáo dc đạo đức tiu hc, xut bn năm 2005.
- Giáo trình Đạo đức hc - Sách CĐSP. NXB Giáo dc, 1998.
- Phương pháp dy hc Đạo đức - Giáo trình đào to giáo viên tiu hc h CĐSP.
NXB Giáo dc, 1998.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Lưu Thu Thu - Nguyn Hu Hp. Hi - đáp v dy hc môn Đạo đức tiu hc.
NXB Giáo dc, 2001.
- Sách hc sinh, sách giáo viên môn Đạo đức Tiu hc t lp 1 đến lp 5.
2. Phương tin dy hc
- Máy chiếu (nếu có), bng ph.
- Đầu video, băng hình.
- Giy kh to, A4, giy trong (nếu dùng máy chiếu).
- Bút d, băng dính, kéo, giy màu,...
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CH ĐỀ 1 (8 tiết)V TRÍ, MC TIÊU, NI DUNG MÔN ĐẠO ĐỨC
TIU HC
MC TIÊU
Hc xong phn này, hc viên có kh năng :
V kiến thc
- Xác định và phân tích được v trí, mc tiêu ca môn Đạo đức tiu hc.
- Trình bày và phân tích được ni dung ca môn Đạo đức tiu hc.
- Ch ra được nhng đim mi v mc tiêu, ni dung chương trình môn Đạo đức theo
Chương trình Tiu hc sau năm 2000 so vi trước đây.
V kĩ năng
Khai thác ni dung môn Đạo đức tiu hc phù hp vi đối tượng hc sinh, thc tế,
truyn thng đạo đức ca địa phương.
V thái độ
Ch động, nghiêm túc trong vic thc hin ni dung chương trình mi.
NI DUNG
Trong ch đề này, các bn s được nghiên cu các ni dung cơ bn : V trí ca
môn Đạo đức ; mc tiêu, nhim v, ni dung chương trình môn Đạo đức tiu
hc. Đặc bit là tìm hiu nhng đim mi cơ bn ca mc tiêu, ni dung,
chương trình môn Đạo đức tiu hc vi chương trình cũ trước đây.
1. V trí môn Đạo
đức tiu hc
Hot động 1. Xác định v trí ca môn Đạo đức tiu hc
Thi gian : 20 phút
NHIM V
* Đọc thông tin cơ bn, xem li con đường để giáo dc đạo đức cho hc sinh tiu hc
(hot động 4, ni dung 2, ch đề 1, tiu mođun 1), kết hp vi sơ đồ sau, bn hãy xác
định mi quan h gia môn Đạo đức vi mc tiêu, nhim v, ni dung giáo dc đạo đức
cho hc sinh tiu hc.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-19 04:34:05
Học xong phần này, học viên cần đạt được các mục tiêu sau : Về kiến thức - Nêu đựợc vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung môn Đạo đức ở tiểu học - So sánh được những phương pháp và hình thức dạy học cơ bản theo quan điểm đổi mới dạy học môn Đạo đức hiện nay với chương trình cũ. - Trình bày đựơc yêu cầu, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức. - Phân tích được đặc điểm của dạy học môn Đạo đức ở lớp 1, 2, 3 và lớp 4, 5. Về kĩ năng Vận dụng được các phương pháp, hình thức dạy học môn Đạo đức theo tinh thần đổi mới. - Thiết kế được kế hoạch bài học theo cấu trúc mới (thiết kế hoạt động).
— Xem thêm —