Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm. Đề tài nhánh Nghiên cứu sản xuất rượu vang chất lượng cao

Lượt xem: 0
Số trang: 82
Mã số: 354937
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 82
Sao chép
B.KH&CN
VCNTP
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
ViÖn C«ng nghiÖp thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ néi
B¸o c¸o tæng kÕt
khoa häc vµ kü thuËt
§Ò tµi:
Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè: KC 04-07
Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ níc: PGS.TS. Ng« TiÕn HiÓn
§Ò tµi nh¸nh:
Nghiªn cøu s¶n xuÊt rîu vang chÊt lîng cao
Chñ nhiÖm ®Ò môc ®Ò tµi cÊp nhµ níc: Ths. §Æng Hång ¸nh
Hµ néi, 10-2004
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
ViÖn C«ng nghiÖp thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ néi
B¸o c¸o tæng kÕt
khoa häc vµ kü thuËt
§Ò tµi cÊp Nhµ níc:
Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè: KC 04-07
Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ níc: PGS.TS. Ng« TiÕn HiÓn
§Ò tµi nh¸nh cÊp Nhµ níc:
Nghiªn cøu s¶n xuÊt rîu vang chÊt lîng cao
Chñ nhiÖm ®Ò môc ®Ò tµi cÊp nhµ níc: Ths. §Æng Hång ¸nh
Hµ néi, 10-2004
B¶n th¶o viÕt xong th¸ng 9 - 2004
Tµi liÖu nµy ®îc chuÈn bÞ dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cÊp
Nhµ níc, M· sè: KC 04-07
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Danh s¸ch nh÷ng ngêi thùc hiÖn
1. Ths. §Æng Hång ¸nh
2. Ths. Ph¹m ThÞ Thu
3. Ths. Giang ThÕ ViÖt
4. KS. Ph¹m Minh Kim
5. CN. NguyÔn Minh Ch©u
6. KS. §Æng Kim TuyÕn
7. TS. Giang ThÕ BÝnh
Tải xuống 10,000₫ (82 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2015-05-25 13:33:35
— Xem thêm —
Từ khóa: