Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-18 00:13:41
1 Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Câu 22Sự truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ thong qua AND được gọi là……. A)Sự di truyền tin hiệu B)Sự di truyền sinh học C)Sự di truyền phân tử D)B và C đúng Câu 23Sự phát triển của lao động và tiếng nói đã kích thích sự phát triển của người A)Bộ não và các cơ quan cảm giác B)Chữ viết C)Tính thuận tay phải D)Tư duy trừu tượng Câu 24Tiếng nói phát triển đã ảnh hưởng đến A)Một số vùng vỏ não như thuỳ thái dương, thuỳ trán B)Xuất hiện vùng cử động nói, vùng hiểu tiếng nói C)Bán cầu não trái của người lớn hơn bán cầu não phải D)A và B đúng Câu 25Nội dung nào sau đây nói về sự phát triển bộ não và ý thức của người là không đúng A)Sự phát triển của lao động và tiếng nói đã kích thích sự phát triển của bộ não và các cơ quan cảm giác B)Sự phát triển của lao động và tiếng nói đã kích thích sự phát triển của bộ não và các cơ quan cảm giác C)Tiếng nói phát triển cũng ảnh hưởng đến một số vùng vỏ não D)Do có hệ thống tín hiệu thứ hai nên số lượng phản xạ có điều kiện ở người giảm hơn nhiều so với động vật Câu 26 Nội dung nào dưới đây nói về ý thức của người là không đúng A)Tiếng nói và ý thức có tác dụng ngược trở lại giúp cho lao động phát triển B)Não người có khả năng phản ánh thực tại khách quan, dưới dạng trừu tượng khái quát đặt cơ sở cho sự hình thành ý thức C)Giúp con người truyền đạt kinh nghiệm đấu tranh thiên nhiên và xã hội hiệu quả hơn D)Ý thức làm cho con người ngày càng phát triển vượt lên tất cả các động vật khác Câu 27Trong lao động tính thuận tay phải sẽ dẫn đến kết quả A)Bán cầu não trái của người lớn hơn bán cầu não phải B)Sử dụng công cụ lao động hiệu quả hơn C)Bán cầu não phải của người lớn hơn bán cầu não trái D)A và B đúng Câu 28Việc con người dùng thịt làm thức ăn sẽ dẫn đến: A) Làm tăng cường thể lực thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ cơ thể B)Tăng cường thể lực và giúp bộ não phát triển C)Hình thành tiếng nói phân âm tiết D)Công cụ lao động ngày càng tinh xảo Câu 29Việc sử dụng thức ăn nấu chín dẫn đến kết quả A)Làm tăng khả năng đồng hoá và giảm năng lượng khi tiêu hoá B)Sự hấp thu tốt hơn sẽ làm tăng cường sự phát triển thể lực và bộ não C)Làm xương hàm và bộ răng bớt thô, răng nanh thu nhỏ D)tất cả đều đúng Câu 30Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người ở giai đoạn vượn người hoá thạch là: A)Sự thay đổi điều kiện địa chất khí hậu ở kì thứ 3 B)Lao động, tiếng nói, tư duy C)Việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích D)Biến dị, di truyền và chọn lọc có tự nhiên Câu 31Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển loài người ở giai đoạn người tối cổ là A)Việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích B)Biến dị,di truyền và chọn lọc có tự nhiên C)Sự thay đổi điều kiện địa chất, khí hậu ở thế kỉ thứ 3 D)Lao động, tiếng nói, tư duy Câu 32Di truyền tín hiệu là hình thức truyền đạt thông tin A)Bằng tiếng nói và chữ viết B)Thông tin qua các phản xạ C)Qua AND D)Qua nguyên phân, giảm phân và thụ tinh Câu 33Trong quá trình phát sinh loaiì người, nhân tố xã hội đã không phát huy tác dụng vào giai đoạn A)Vượn người hoá thạch B)Người tối cổ C)Người cổ D)Ngươi hiện đại Câu 34Trong quá trình phát triển loài người, nhân tố sinh học đã tác động trong giai đoạn A)Vượn người hoá thạch B)Người tối cổ và người cổ C)Ngừơi hiện đại D)Trong mọi giai đoạn của quá trình phát sinh loài người Câu 35Nguyên nhân chính làm loài người không bị biến đổi thành một loài khác về mặt sinh học là A)Sự phát triển của hệ thống tín hiệu thứ 2 B)Con người ngày nay đã có cấu trúc cơ thể hoàn hảo nhất C)Loài người có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng và không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí D)Con người không còn chịu tác động của các tác nhân đột biến Câu 36Con người thích nghi với môi trường chủ yếu thông qua; A)Lao động sản xuất, cải tạo sản xuất B)Biến đổi hình thái, sinh lí trên cơ thể C)Sự phân hoá và chuyên hoá các cơ quan D)Sự phát triển của lao dộng và tiếng nói Câu 37Động lực của quá trình phát triển xã hội loài người là A)Cải tiến công cụ lao động B)Phát triển lực lượng sản xuất C)Cải tạo quan hệ sản xuất D)Tất cả đều đúng Câu 38Những biến đổi trên cơ thể các dạng vượn người hoá thạch là kết quả của A)Tác động của lao động B)Sự tích luỹ của các đột biến và biến dị tổ hợp dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên C)Tác động của các nhân tố xã hội D)Sử dụng lửa để nấu chín thức ăn, chuyển từ ăn thực vật sang ăn tạp Câu 39Theo G.N.Machusin(1982) quá trình biến đổi khá nhanh ở giai đoạn vượn vượn người hoá thạch được giải thích là do A)Các biến động địa chất trong kì Pilôxen ở kỉ Thứ 3, tại vùng ...
— Xem thêm —
Bình luận