Biểu mẫu Biên bản chấm thi

Lượt xem: 907
Số trang: 1
Mã số: 350278
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Phụ lục 9: Mẫu Biên bản chấm thi viết.
BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)
Túi số:
Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................n bộ chấm thi thứ nhất.
2. ................................................................................Cán bộ chấm thi thứ hai.
Đã tiến hành chấm thi môn: ..............................................................................................................
Kết quả như sau:
TT
Số
phách
Điểm
CB
chấm
thi 1
Điểm
CB
chấm
thi 2
Điểm
thống
nhất
Điểm
ghi
bằng
chữ
TT Số phách
Điểm
CB
chấm
thi 1
Điểm
CB
chấm
thi 2
Điểm
thống
nhất
Điểm
ghi
bằng
chữ
Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB K: TB: Yếu: m:
Quảng Ni, ngày tháng năm
Trưởng Bộ môn n bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
Tải xuống 5,000₫ (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-18 04:57:55
Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần" Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần" Phụ lục 9 : Mẫu Biên bản chấm thi viết. BIÊN BẢN CHẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Hình thức thi viết) Túi số: Chúng tôi gồm: 1. ................................................................................ Cán bộ chấm thi thứ nhất. 2. ................................................................................ Cán bộ chấm thi thứ hai. Đã tiến hành chấm thi môn: .............................................................................................................. Kết quả như sau: TT Số phách Điểm CB chấm thi 1 Điểm CB chấm thi 2 Điểm thống nhất Điểm ghi bằng chữ TT Số phách Điểm CB chấm thi 1 Điểm CB chấm thi 2 Điểm thống nhất Điểm ghi bằng chữ Tổng hợp: Xuất sắc: Giỏi: Khá: TB Khá: TB: Yếu: Kém: Quảng Ngãi, ngày tháng năm T rưởng Bộ môn Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2
— Xem thêm —
Bình luận