Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-20 10:59:25
1 v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA N g h Þ ® Þ n h c ñ a C h Ý n h p h ñ S è 0 1 / 2 0 0 3 / N § - C P n g µ y 0 9 t h ¸ n g 0 1 n ¨ m 2 0 0 3 V Ò v i Ö c s ö a ® æ i , b æ s u n g m é t s è ® i Ò u c ñ a § i Ò u l Ö B ¶ o h i Ó m x · h é i b a n h µ n h k Ì m t h e o N g h Þ ® Þ n h s è 1 2 / C P n g µ y 2 6 t h ¸ n g 0 1 n ¨ m 1 9 9 5 c ñ a C h Ý n h p h ñ C h Ý n h p h ñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, N g h Þ ® Þ n h : § i Ò u 1 . Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 3 nh sau: ''§iÒu 3. §èi t îng ¸p dông b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc gåm: 1. Ng êi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn vµ hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau: a) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc; b) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp; c) Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t n íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; d) Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; ®) Hé s¶n xuÊt, kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c. e) C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, tæ chøc x· héi kh¸c, lùc l îng vò trang; g) C¬ së b¸n c«ng, d©n lËp, t nh©n thuéc c¸c ngµnh v¨n hãa, y tÕ, gi¸o dôc, ®µo t¹o, khoa häc, thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ngµnh sù nghiÖp kh¸c; h) Tr¹m y tÕ x·, ph êng, trÞ trÊn; i) C¬ quan, tæ chøc n íc ngoµi hoÆc tæ chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam, trõ tr êng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c. k) C¸c tæ chøc kh¸c cã sö dông lao ®éng. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc theo Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. 3. Ng êi lao ®éng, x· viªn lµm viÖc vµ h ëng tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c hîp t¸c x· thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x·. 4. Ng êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 3 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy, lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n d íi 3 th¸ng, khi hÕt h¹n hîp ®ång lao ®éng mµ ng êi lao ®éng tiÕp tôc lµm viÖc hoÆc giao kÕt hîp ®ång lao ®éng míi ®èi víi doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n ®ã th× ph¶i tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 5. Ng êi lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu d ìng trong vµ ngoµi n íc mµ vÉn h ëng tiÒn l ¬ng hoÆc tiÒn c«ng th× còng thuéc ®èi t îng thùc hiÖn b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc. 6. Ng êi lao ®éng lµm viÖc vµ h ëng tiÒn l ¬ng, tiÒn c«ng theo hîp ®ång lao ®éng tõ ®ñ 3 th¸ng trë lªn trong c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp. §èi víi ng êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp ®· thùc hiÖn giao ...
— Xem thêm —
Bình luận