Chuyên đề 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức

Lượt xem: 561
Số trang: 0
Mã số: 344094
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-12 17:50:18
Chuyên đề 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức với đa thức,đa thức với da thức: A(B+C) = A.B +A.C ( A + B)( C+ D ) = A . C + A . D + B . C + B . D Các bài toán vận dụng: Bài toán 1: Cho biểu thức: M= 3 1 1 432 4 (2  )  229 433 229 433 229  433 a) Bằng cách đặt 1 1  a,  b , hãy rút gọn biểu thức M theo a và b 229 433 b) Tính giá trị của biểu thức M. Giải: a) M = 3a (2  b)  a (1  b)  4ab  5a b) M = 5a  5  1 5  229 229 Bài toán 2: Tính giá trị của biểu thức: A= x 5  5 x 4  5 x 3  5 x 2  5 x  1 với x= 4 Giải: Cách 1. Thay x  4 , ta có A = 4 5 -5.4 4 +5.4 3 -5.4 2 +5.4-1 = 4 5 -(4+1).4 4 +(4+1).4 3 -(4+1)4 2 + (4+1).4-1 = 4-1 =3 Cách 2: Thay 5 bởi x  1 , ta có: A = x 5  ( x  1) x 4  ( x  1) x 3  ( x  1) x 2  ( x  1) x  1 = x5  x5  x4  x4  x3  x3  x 2 Chuyên đề 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức với đa thức,đa thức với da thức: A(B+C) = A.B +A.C ( A + B)( C+ D ) = A . C + A . D + B . C + B . D Các bài toán vận dụng: Bài toán 1: Cho biểu thức: M= 3 1 1 432 4 (2  )  229 433 229 433 229  433 a) Bằng cách đặt 1 1  a,  b , hãy rút gọn biểu thức M theo a và b 229 433 b) Tính giá trị của biểu thức M. Giải: a) M = 3a (2  b)  a (1  b)  4ab  5a b) M = 5a  5  1 5  229 229 Bài toán 2: Tính giá trị của biểu thức: A= x 5  5 x 4  5 x 3  5 x 2  5 x  1 với x= 4 Giải: Cách 1. Thay x  4 , ta có A = 4 5 -5.4 4 +5.4 3 -5.4 2 +5.4-1 = 4 5 -(4+1).4 4 +(4+1).4 3 -(4+1)4 2 + (4+1).4-1 = 4-1 =3 Cách 2: Thay 5 bởi x  1 , ta có: A = x 5  ( x  1) x 4  ( x  1) x 3  ( x  1) x 2  ( x  1) x  1 = x5  x5  x4  x4  x3  x3  x 2
— Xem thêm —