Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-16 14:02:24
1 Chæång 3 Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía BT láúy theo xaïc suáút baío âaím 95% vaì våïi daûng phán phäúi chuáøn, ta coï s=1.64, våïi BT nàûng vaì cháút læåüng thi cäng trung bçnh v=0.135. Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía BT: Rtc = Rtb(1-1,64.0.135) ≈ 0.78Rtb. (3 - 11) c. Cường độ tính toán: Cæåìng âäü tênh toaïn laì cæåìng âäü âaî xeït âãún âäü an toaìn vaì âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía váût liãûu: RT=RTC* m/k. Cæåìng âäü tênh toaïn cuía Bã täng Rb= mb.Rbc/ kb. Cäút theïp Ra= ma.Rac/ ka. Trong âoï: kb, ka: Hãû säú an toaìn cuía BT & cäút theïp . ka: 1.1÷1.25 våïi cäút caïn noïng, 1.5÷1.75 våïi såüi keïo nguäüi vaì såüi cæåìng âäü cao. kb: 1.3÷1.5 (tuìy thuäüc traûng thaïi chëu læûc neïn hay keïo) . ma, mb: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía váût liãûu. (Cæåìng âäü tiãu chuáøn: laì trë säú cæåìng âäü trung bçnh cuía haìng loaût máùu thæí (Caïc máùu thæí âoï giäúng nhau, chãú taûo vaì thê nghiãûm trong âiãöu kiãûn nhæ nhau). Cæåìng âäüü tiãu chuáøn do nhaì næåïc qui âënh. Tuy caïc máùu thæí âæåüc chãú taûo nhæ nhau nhæng kãút quaí thê nghiãûm cho tháúy caïc máùu coï cæåìng âäü khäng giäúng nhau. Sau thê nghiãûm haìng loaût máùu thæí ngoaìi ra âaî duìng phæång phaïp xaïc xuáút thäúng kã âãø xæí lyï caïc kãút quaí thê nghiãûm âoï. Cæåìng âäü tênh toaïn: laì cæåìng âäü âaî xeït âãún tênh khäng âäöng cháút vaì âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía váût liãûu Tæïc laì RTT=RTC.k.m. Thê duû R TT cuía Bã täng Rb=kb.mb.Rbc. Cäút theïp Ra=ka.ma.Raa. Trong âoï: kb, ka: Hãû säú âäöng cháút cuía bã täng & cäút theïp . ka: 0,7 -0,9. kb: 0.4-0,6. ma, ma: Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía váût liãûu. Hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía kãút cáúu m: laì hãû säú xeït âãún caïc nhán täú aính hæåíng âãún sæû laìm viãûc cuía kãút cáúu(coï låüi hay báút låüi) maì ta khäng thãø xeït âãún mäüt caïch træûc tiãúp âæåüc trong luïc xaïc âënh näüi læûc vaì khaí nàng chëu læûc cuía váût liãûu. Thê duû nhæ sæû sai lãûch giæîa så âäö ténh vaì så âäö thæûc, sæû laìm viãûc khäng gian cuía kãút cáúu, sæû khäng chênh xaïc cuía cæåìng âäü tênh toaïn, âiãöu kiãûn thi cäng aính hæåíng âãún cháút læåüng váût liãûu v.v.. m=1: Âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng. m 32 vaì khi kãút cáúu chëu keïo hoaìn toaìn (Thanh buûng chëu keïo vaì thanh caïnh haû cuía daìn..). Âoaûn lneo phaíi theo quy âënh cuía âoaûn neo: Keïo: lneo ≥ 250 mm. Neïn: lneo ≥ 200 mm. b. Nối hàn: Haìn âäúi âáöu: cho loaûi theïp AI-AIV. Haìn âäúi âáöu coï neûp: AI-AIV. Haìn gheïp: AI-AIII. 4d 2d d F F F F 10m4d d r ≥10d d lneo}⇒ Tuìy thuäüc maïc BT vaì loaûi cäút theïp {d1≥d20.85 d2 10 mm KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP. 8 Chæång 3 (↓1/2) ≥10d ≥5d d≥8 (↓1/2)≥8d 4 âæåìng haìn 2 bãn 2 âæåìng haìn 1 bãn ≥4d d≥10 3.6. Lớ p BT bảo vệ : - Coï taïc duûng baío vãû cäút theïp dæåïi taïc duûng xám thæûc cuía mäi træåìng, âaím baío læûc dênh giæîa BT vaì cäút theïp. - Låïp BT baío vãû tênh tæì meïp ngoaìi BT âãún meïp gáön nháút cuía cäút theïp khäng âæåüc beï hån trë säú täúi thiãøu a0 quy âënh nhæ sau: Âäúi våïi cäút chëu læûc: a0 = 10mm : Baín vaì voí coï chiãöu daìy
— Xem thêm —
Bình luận