Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Lượt xem: 173
Số trang: 2
Mã số: 343407
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
______________________________
Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Khi tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản tài sản
phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
+ Bước 2: quan nhà nước thẩm quyền quyết định việc điều chuyển i sản n
nước.
- Cách thức thực hiện:
+ Tại trụ sở cơ quan hành chính,
+ Hoặc thông qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;
+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan.
+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển.
- Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ hợp lệ đ nghị điều chuyển
tài sản, cơ quan n nướcthẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản n nước.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tụcnh chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài chính của Bộ, cơ quan trung ương.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ p: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Kng
- Căn cứ pháp của thủ tục nh chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-29 22:24:21
Thành phần, số lượng hồ sơ: + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản; + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan. + Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển. - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. Thành phần, số lượng hồ sơ: + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản; + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan. + Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển. - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. + Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước. - Cách thức thực hiện: + Tại trụ sở cơ quan hành chính, + Hoặc thông qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản; + Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản; + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan. + Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển. - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chuyển tài sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản nhà nước. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Tài chính của Bộ, cơ quan trung ương. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.
— Xem thêm —
Bình luận