Kế toán nguyên liệu vật liệu nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu

Lượt xem: 531
Số trang: 71
Mã số: 3423
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 71
Sao chép
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6
Lêi nãi ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i t chÊt tån t¹i ph¸t triÓn cña héi
loµi ngêi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh ho¹t ®éng gi¸c ý thøc cña
con ngêi nh»m biÕn c¸c vËt thÓ nhiªn thµnh c¸c vËt phÈm, hµng ho¸
Ých ®¸p øng ®îc nhu cÇu riªng cña b¶n th©n còng nh phôc vô nhu cÇu chung
cña toµn x· héi.
Khi héi ngµy cµng ph¸t triÓn, møc sèng ®îc n©ng cao kÐo theo
nhu cÇu kh¸ch quan cña con ngêi ®îc n©ng lªn. Ai còng muèn b¶n th©n
m×nh dông c¸c thø hµng hãa chÊt lîng tèt, mÉu ®Ñp nhng gi¸ ph¶i
võa ph¶i. Doanh nghiÖp h¬n ai hÕt hiÓu ®iÒu nµy, chÝnh thÕ c¸c
doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu s¶n phÈm, n©ng cao quy
tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng s¶n phÈm ... nhng cÇn gi¶m
thiÓu tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó trùc tiÕp gi¸ b¸n t¹o søc c¹nh tranh cho
s¶n phÈm trªn thÞ trêng.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chi ptrùc tiÕp ¶nh hëng lín ®Õn gi¸ thµnh
chÝnh lµ chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu. NÕu gi¶m ®îc chi phÝ nµy dÉn ®Õn viÖc
gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp míi thu ®îc lîi nhuËn cao. Muèn lµm ®îc
®iÒu ®ã c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é thùc sù, kinh nghiÖm
cña b¶n th©n h¬n hÕt ph¶i chiÕn lîc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn liÖu
vËt liÖu. dông tiÕt kiÖm, hîp nguyªn liÖu vËt liÖu ®Ó gi¶m thiÓu chi
phÝ s¶n xuÊt, gi¸ b¸n n©ng cao søc c¹nh tranh ( CÇn ph¶i nãi thªm
c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÝnh ®iÒu kiÖn thóc ®Èy héi tiÕn lªn). ThÊy
®îc tÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu trong s¶n xuÊt nªn trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty phÇn VPP Cöu Long em ®· chän ®Ò tµi “KÕ
to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu” nh»m ®i s©u t×m hiÓu c«ng t¸c to¸n
nguyªn liÖu vËt liÖu.
Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6
Ngoµi phÇn më ®Çu néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm ba ch¬ng:
CH¦¥NG I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu.
CH¦¥NG II: Thùc c«ng t¸c to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu t¹i c«ng
ty cæ phÇn VPP Cöu Long.
CH¦¥NG III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu
vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long.
Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TrÇn §øc HiÖp - Líp K38 A6
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................1
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ
kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu .............................................................4
Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu
vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long.....................................25
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c
kÕ to¸n NLVL t¹i c«ng ty cæ phÇn VPP Cöu Long........................68
KÕt luËn...........................................................................................72
Chuyªn ®Ò kÕ to¸n NLVL vµ CCDC 3
Tải xuống 5,000₫ (71 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-24 11:27:39
PHẦN MỞ ĐẦU Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm, hàng hoá có ích đáp ứng được nhu cầu riêng của bản thân cũng như phục vụ nhu cầu chung của toàn xã hội. Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao kéo theo nhu cầu khách quan của con người được nâng lên. Ai cũng muốn bản thân mình sử dụng các thứ hàng hóa chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhưng giá cả phải vừa phải. Doanh nghiệp hơn ai hết họ hiểu rõ điều này, chính vì thế các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao quy trình công nghệ sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm . nhưng cần giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để trực tiếp hạ giá bán tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Trong quá trình sản xuất chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên liệu vật liệu. Nếu giảm được chi phí này dẫn đến việc hạ giá thành thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trình độ thực sự, kinh nghiệm của bản thân và hơn hết là phải có chiến lược hạch toán chi phí nguyên liệu vật liệu. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên liệu vật liệu để giảm thiểu chi phí sản xuất, giá bán nâng cao sức cạnh tranh ( Cần phải nói thêm là sự cạnh tranh của sản phẩm chính là điều kiện thúc đẩy xã hội tiến lên). Thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu trong sản xuất nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần VPP Cửu Long em đã chọn đề tài “Kế toán nguyên liệu vật liệu” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu. PHẦN NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu nội dung của chuyên đề này gồm ba chương: CHƯƠNG I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu. CHƯƠNG II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long. CHƯƠNG III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long. PHẦN KẾT LUẬN VÀ TÀI LIÊU THAM KHẢO.
— Xem thêm —
Bình luận